Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "СПЕЦПРОЕКТ: анализ научных исследований" (10-14 июля 2007 г.)

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НОВОСТВОРЕНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Петросянц К.В.

Харківський національний економічний університет

В сучасних умовах ефективність функціонування підприємств малого бізнесу значною мірою залежить від реалізації заходів, які сприятимуть підвищенню ділової активності, до яких насамперед відносяться впроваджувана податкова політика на мікрорівні. Основу ефективного управління податковими платежами становить правильно побудований відділ податкового обліку. Між тим, на даний момент не знайшли достатнього висвітлення питання щодо організації управління новоствореного малого підприємства, що обумовило актуальність та вибір теми дослідження.

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що склад відділу податкового обліку залежить від прийнятої на підприємстві структури організації, а також від форми податкової політики підприємства, серед яких фахівці [ 1 ] виділяють: розрахунок поточних податкових платежів, бюджетування податків та податкове планування.

Склад відділу податкового обліку відносно форми податкової політики було проаналізовано в [ 1 ] . Взагалі з таким підходом можна погодитись, але стосовно малих підприємств необхідно звернути увагу на деякі відмінності в структурі відділу податкового обліку. Слід зазначити, що малі підприємства умовно можна розділити на дві категорії. До першої належать підприємства з невеликою чисельністю працівників, простою організаційною структурою, що обумовлює неможливість чіткого закріплення функціональних обов‘язків за посадами. Розподіл функціональних обов‘язків з розрахунку поточних податкових платежів, бюджетування податків та податкового планування наведено на рис.1.

Розподіл функціональних обов‘язків з розрахунку поточних податкових платежів, бюджетування податків та податкового планування

Даний рисунок ілюструє, що функціональні обов‘язки всіх осіб, що беруть участь в організації   податкового обліку розрізняються залежно від обраної форми податкової політики. Так, при розрахунку поточних податкових платежів особи, що відповідають за постачання, виробництво та збут мають подавати інформацію щодо розрахунку податкових платежів за минулий період. В бюджетуванні податків ці працівники додатково виконують функції щодо надання інформації для розрахунку податкових платежів на майбутні періоди, а в податковому плануванні – з урахуванням фактору оптимізації. Додаткова інформація, що стосується оптимізації податкових платежів, відмінність обов‘язків обумовлює необхідність врахування цієї специфіки при розробці посадових інструкцій і графіку документообігу.

До другої категорії відносяться малі підприємства з розгалуженою структурою спеціалізованих відділів. На таких підприємствах створюється відділ податкового обліку, до складу якого входять різні фахівці з зазначених сфер податкового обліку.

Як зазначалося вище одним з типів податкової політики підприємства є розрахунок поточних податкових платежів, який не передбачає здійснення заходів щодо оптимізації податкових витрат, а спрямований на розрахунок результатів роботи підприємства в звітному періоді в розрізі податків. Організація відділу податкового обліку на малому підприємстві, за умов впровадження даної податкової політики наведено на рис. 2. До обов‘язків податкового менеджеру можна віднести такі: ведення податкового обліку, розрахунок сум податкових платежів, складання податкового календарю за звітний період, що дозволить мінімізувати ризики нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасне погашення податкових зобов‘язань. Форма податкового календарю в політиці розрахунку поточних податкових платежів прийме такий вигляд      (табл. 1).

Організація відділу податкового обліку на малому підприємстві

Таблиця 1. Податковий календар малого підприємства за звітний податковий період

Податки та збори, що сплачує підприємство

Строк подачі податкової звітності

Строк сплати податкових зобов‘язань

Календарна дата сплати

Перший день

Останній день

Перший день

Останній день

 

1

2

3

4

5

6

До завдань юриста відділу податкового обліку рекомендується віднести оцінку законності господарських операцій щодо співвідношення цивільного та податкового законодавства, моніторинг змін в податковому законодавстві та надання інформації податковому менеджеру, бухгалтерії і керівництва підприємства, а також врегулювання податкових спорів, що виникають з питань податкового законодавства з державними органами. Джерела інформації, необхідні для ведення податкового обліку визначаються податковим менеджером самостійно і можуть включати інформацію з виробничого відділу, відділу постачання, відділу збуту та бухгалтерії.

У разі впровадження на малому підприємстві бюджетування податкових платежів, доцільним буде створення окремого відділу податкового обліку, який підпорядковується фінансовому директору (рис. 3).

Подпись: Відділ постачання Подпись: Відділ збуту Подпись: Плановий відділ Подпись: Податковий менеджер Подпись: Фінансист Подпись: Юрист Подпись: Бухгалтерія Подпись: Виробничий відділ Схема організаційної структури відділу податкового обліку при податковій політиці „бюджетування податків”

Рис. 3. Схема організаційної структури відділу податкового обліку при податковій політиці „бюджетування податків”

При цьому до складу відділу податкового обліку доцільно включити фінансиста, який є фахівцем зі складання бюджетів, володіє інформацією щодо взаємозв‘язку кожного з бюджетів між собою. Окрім цього, до завдань фінансиста можна віднести координацію роботи щодо отриманих від податкового менеджера бюджетів податків з плановим відділом, який складає бюджети на підприємстві та проведення аналітичних розрахунків щодо змін показників податкових платежів в динаміці і співставлення прогнозних сум з фактичними . Результатом роботи відділу, окрім графіку податкових платежів буде складання бюджетів   в розрізі окремих податків та загального бюджету податкових платежів, який має передаватися до відділу планування. Стосовно, документального забезпечення, вважається за доцільне до податкового календарю, що складає мале підприємство додати колонки, в яких будуть зазначені планові показники податкових платежів та фактичні показники, на основі яких фінансистом будуть проводитись аналітичні процедури.

Серед форм реалізації податкової політики особливе місце займає податкове планування, оскільки по – перше зазначені заходи включають і розрахунок поточних податкових платежів, і бюджетування податків, а по - друге – спрямовані на оптимізацію податкових платежів, що є головною відмінною рисою податкового планування від інших форм податкової політики на мікрорівні. Під фактором оптимізації пропонується розуміти впроваджувані заходи, які призводять до зміни організації правового забезпечення діяльності. Можна погодитись з підходом стосовно варіантів поведінки підприємства в податкових взаємовідносинах підприємства з державою , який наведено в [1, с.10-12]. З огляду на це, при реалізації заходів податкового планування вважається слушним дотримання зваженого варіанту поведінки, який дозволить не вступати в зайві конфлікти з податковими органами, використовувати заходи управління податковими платежами, засновані на дотриманні законодавчих актів та роз‘ясненнях контролюючих органів.

У разі вибору податкового планування в якості форми податкової політики рекомендовано ввести посаду керівника відділу, а також збільшити кількість податкових менеджерів, при   цьому діяльність кожного з них пропонується розділити за такими функціями: 1) інформаційне забезпечення процесу податкового планування – моніторинг змін податкового законодавства, роз‘яснень контролюючих органів з питань оподаткування, акумулювання інформації з внутрішніх джерел підприємства, необхідної для податкового планування; 2) ведення податкового обліку та складання бюджетів податків; 3) розрахунок варіантів управління податковими платежами та оцінка результатів їх впровадження. Схема структури відділу податкового обліку при політиці податкового планування наведена на рис. 4.

Подпись: Відділ постачання Подпись: Відділ збуту Подпись: Плановий відділ Подпись: Бухгалтерія Подпись: Податковий менеджер Подпись: Фінансист Подпись: Юрист Подпись: Податковий менеджер Подпись: Податковий менеджер Подпись: Виробничий відділ Схема організаційної структури відділу податкового обліку при податковій політиці „податкове планування”

Рис. 4. Схема організаційної структури відділу податкового обліку при податковій політиці „податкове планування”

Оскільки заходи податкового планування передбачають додаткові витрати часу, до функцій фінансиста рекомендовано включити взаємодію з плановим відділом щодо передачі складених бюджетів податків та оцінку можливої ефективності варіантів оптимізації податкових платежів. При цьому до повноважень юристу пропонується віднести аналіз правових аспектів варіантів податкової оптимізації. Результатом податкового планування буде складання податкового календарю, форма якого аналогічна тій, що рекомендується при політиці бюджетування податків, а також розробка і реалізація заходів оптимізації податкових платежів та оцінка ефективності впроваджуваної податкової політики.

Таким чином впровадження запропонованого підходу до організаційного забезпечення процесу управління податковими платежами малого підприємства сприятиме підвищенню його сталості.

Список використаних джерел:

1. Иванов Ю.Б., Карпова В.В., Карпов Л.Н. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий: Монография. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. —   272 с.