Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики XXI века"(19 декабря 2008 года)

Галушко В.Б.

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Концепція оцінки стратегічної стійкості машинобудівного підприємства

В сучасних умовах негативних кризових тенденцій важливим елементом стратегічного управління підприємства є виявлення стійкості його розвитку та функціонування. Особливо це стосується флагманів машинобудування України, що наразі опинилися у скрутному становищі, як в силу об’єктивних кризових причин, так і через недостатньо сприятливу політику держави [2]. В такій ситуації актуальним є питання можливості самого машинобудівного підприємства як суб’єкта ринкового середовища власними силами та за рахунок власного потенціалу знаходити ресурси та можливості подальшого функціонування.

Такі можливості повинні виявлятися шляхом аналізу стійкості підприємства, його потенціалу, впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, що в комплексі поєднує в собі оцінка стратегічної стійкості машинобудівного підприємства (див. рис.). Загалом, стратегічну стійкість підприємства можна визначити як «… інтегральну характеристику діяльності підприємства, що відображає в динаміці (в перспективі) його здатність до стійкого розвитку в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища відповідно до попередньо встановлених оптимальних стратегічних цілей підприємства» [3, С. 144]. Слід зауважити, що в даному разі термін «стратегічна…» стійкість не означає обов’язкової довгостроковості розглядуваних процесів. На нашу думку, ключовою характеристикою даної категорії є можливість у підприємства забезпечувати постійні зміни, що можуть, навіть, призводити до порушення існуючої економічної стійкості, в разі виникнення загроз, та переходу до нового рівня розвитку із забезпеченням нової економічної стійкості.

Аналіз стратегічної стійкості підприємства передбачає виявлення її параметрів, значень, критеріїв визначення, тобто, якихось чітких меж, які характеризували б належність даного машинобудівного підприємства до стратегічно стійких чи нестійких у певному часовому проміжку.

Аналіз стратегічної стійкості підприємства

Для характеристики будь-яких категорій, в тому числі й стратегічної стійкості, застосовуються два основні методичні напрями, а саме з використанням кількісних чи якісних параметрів. Якісні методики застосовуються у випадках, коли не можливо досить точно охарактеризувати прояви категорії за допомогою математичних розрахунків, або використання таких розрахунків потребуватиме значних витрат часу чи інших обмежених ресурсів підприємства. З іншого боку, якісні характеристики певної категорії є достатньо суб’єктивними та вимагають критичного ставлення на предмет їх беззаперечного використання у прийнятті управлінських рішень. Тому, на нашу думку, більш логічним є використання кількісних параметрів оцінки стратегічної стійкості.

Як бачимо на рис., оцінку економічної стійкості пропонується здійснювати шляхом визначення стійкості її відповідних складових, а саме:

· фінансової стійкості;

· виробничої стійкості;

· маркетингової стійкості.

Звичайно, до складу економічної стійкості підприємства можна віднести й інші функціональні складові, як то: технологічна, організаційно-економічна, екологічна, тощо. Але ми пропонуємо обмежитись наведеними на рис. трьома функціональними складовими економічної стійкості у зв’язку з охопленням, таким чином, головних сфер функціонування машинобудівного підприємства і відповідним спрощенням аналітичних розрахунків, що також важливо в умовах необхідності швидкого прийняття управлінських рішень. Тим більш, занадто широке охоплення складових економічної стійкості під час її аналізу призводить до дублювання результатів та відповідного їх викривлення.

Водночас, оцінка стратегічної стійкості повинна супроводжуватись визначенням відповідних функціональних напрямків потенціалу машинобудівного підприємства. Така необхідність викликана тим, що втрата стійкості по певному функціональному напрямку може бути компенсована наявним у підприємства відповідного потенціалу, ефективне використання якого може повернути втрачену рівновагу та, таким чином, забезпечити загальне збереження стратегічної стійкості машинобудівного підприємства.

Проведення оцінки стратегічної стійкості повинно здійснюватись шляхом проектного підходу через включення у проект усіх зацікавлених осіб та відділів машинобудівного підприємства. Такі проекти, звичайно, не можуть існувати повсякчасно, а створюються та функціонують в разі необхідності. Цю необхідність визначає третя складова оцінки стратегічної стійкості машинобудівного підприємства у вигляді системи моніторингу, що аналізує ризики впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на параметри функціонування та розвитку підприємства.

Таким чином, ефективна реалізація системи оцінки стратегічної стійкості дає можливість вчасно виявити вплив негативних внутрішніх чи зовнішніх факторів, проаналізувати та спрогнозувати результати такого впливу на стійкість підприємства, а також виробити чіткі дії та управлінські рішення щодо досягнення й підтримки стратегічної стійкості машинобудівного підприємства.

Використана література

1. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.

2. Красников О. Экономический кризис: восстание машин http://investory.com.ua/products_services/sectors/ekonomi4eskij_krizis__vosstanie_ma6in/

3. Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008. – 452 с.