Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Первая Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики XXI века"(19 декабря 2008 года)

К.е.н. Худа В.В., Кузьміна Н.О., Кириченко С.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

У зв’язку з формуванням ринкових відносин та розвитком сфери розподілу товарів та послуг особливої актуальності в Україні набуває гуртова торгівля та управління процесами комерційно-посередницької діяльності. Гуртова торгівля охоплює великий ринковий простір і є посередником між виробниками та споживачами.

Метою гуртової торгівлі є задоволення ринкового попиту на товари і отримання прибутку. Гуртова торгівля розвивається завдяки своїй ролі посередника в реалізації товарів, які виробляють підприємства промисловості, сільського господарства та переробних галузей. Дана тема є актуальною, оскільки ринкове середовище не може функціонувати без хорошого посередника, котрий буде забезпечувати роздрібну мережу товарами у відповідній кількості та якості, щоб вони потрапляли до кінцевого споживача. [2]

Торгівля безумовно зародилася в давнину, так у Київській Русі з ’ явилися перш і комерсанти-посередники в Х V – XVI століттях. Таких торговців у давнину називали прасолами і офенями . Прасол – гуртовий скупщик худоби і різних продуктів для перепродажу, він був максимально близький до виробника і поставляв товари для подальшого перепродажу через торговельні пункти. Офеня , або коробейник – мандрівник торговець. Такий посередник-торговець носив і продавав населенню дріб ’ язковий товар – мануфактуру, галантерейні вироби, книги тощо, він був максимально наближений до покупця. [1]

Сучасний розвиток ринкових відносин у національній економіці супроводжується значними змінами у сфері товарообороту. Досвід ринкових економік розвинених країн переконливо свідчить, що незалежні гуртові посередники є ефективними економічними структурами ринку. Їх роль і значення в українській економіці також є дуже важливими. Сутність гуртової торгівлі полягає в максимальному забезпеченні споживчого попиту в товарах і послугах у необхідному асортименті та кількості в зручний для споживача час. До підприємств гуртової торгівлі відносяться підприємства, які від свого імені здійснюють закупівлю та продаж товару великими партіями, тобто гуртом. Критерієм віднесення торгівлі до гуртової є вид комерційного посередника, який здійснює купівлю-продаж, і використання товару в підприємницькій діяльності, тобто для подальшого перепродажу або у виробництві. [2]

Комерційне посередництво – це вид підприємницької діяльності, яка відбувається не безпосередньо, а опосередковано між двома суб’єктами господарювання. Посередник забезпечує процес встановлення і реалізацію господарських зв’язків між виробниками товарів, робіт і послуг та споживачами, і є проміжною ланкою між ними, тобто знаходиться між двома учасниками господарської операції.

Сучасна економіка України характеризується надзвичайно розгалуженою і складною системою господарських зв’язків між виробниками і споживачами. Підприємства гуртової торгівлі як посередники встановлюють господарські зв’язки між підприємствами-виробниками товарів і роздрібними торговельними фірмами, іншими гуртовиками, здійснюють купівлю-продаж товарів та надають супутні послуги. Гуртові посередники є своєрідними каталізаторами змін, які відбуваються у сферах виробництва і споживання.

Говорячи про завдання гуртової торгівлі в сучасних умовах потрібно виділити такі: пошук і вивчення постачальників товарів та покупців для подальшої продажі товарів та послуг; організація ефективних господарських зв’язків із партнерами; вибір форм і методів продажу товарів торгового асортименту; зміцнення власної матеріально-технічної бази; вивчення і прогнозування купівельного попиту на ринку; організація надання клієнтам послуг; рекламно-інформаційна діяльність тощо.

Показник обігу від посередницької діяльності включає розмір комісійної винагороди від торгівлі, тобто фактично послуги, а не вартість реалізованих товарів. До обігу від інших видів діяльності відносять дані про обіг підприємства від господарської діяльності – виробництва, будівництва, транспорту, надання різноманітних послуг.

Якщо розглянути структуру загального обороту підприємства гуртової торгівлі, то 91,0% становить гуртовий товарооборот, 4,4% - роздрібний товарооборот, 3,8% - оборот від іншої діяльності, 0,8% - від посередницької діяльності. [ 3]

Світовий досвід розвитку і функціонування міжгалузевих, регіональних і міжрегіональних господарських зв’язків показує, що їхнє здійснення неможливе без ефективного комерційного посередника, яким і є гуртова торгівля.

Так для аналізу ролі даного виду торгівлі можна привести статистичні данні по структурі гуртового товарообороту (табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз с труктури гуртового товарообороту підприємств гуртової торгівлі України

2005р.

2006р.

2007р.

Абс . відхил.

Оптовий товарооборот, млн. грн.

511150,0

667228 , 6

863881 , 9

352731,9

у тому числі

продовольчі товари

79123,2

103289,0

131483 , 2

52360

непродовольчі товари

432026,8

563939,6

732398 , 7

300371,9

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

100,0

100,0

у тому числі

продовольчі товари

15,5

15,5

15, 2

непродовольчі товари

84,5

84,5

84, 8

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

70,0

65,3

6 2 , 6

у тому числі

продовольчі товари

78,6

75,6

75, 1

непродовольчі товари

68,4

63,4

6 0 ,4

Виходячи з даних показників можна стверджувати, що сфера гуртової торгівлі і обсяги загального обороту підприємств гуртової торгівлі зростає. Так товарооборот за 2007р. склав 863881,9 млн. грн., що на 352731,9 млн. грн. більше відповідного показника 2005р. Сумарний товарооборот зріс завдяки збільшенню продажів продовольчих товарів на 52360 млн. грн. та непродовольчих на 300371,9 млн. грн..

Так позитивними є тенденції до збільшення гуртового та роздрібного товарообороту, обороту від посередницької та інших видів діяльності. В Україні потрібно продовжувати збільшувати обсяги діяльності ефективних комерційних підприємств, адже це зменшить витрати та час на пошук відповідального та надійного постачальника.

ЛІТЕРАТУРА

1. І. М. Грищенко Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі// Актуальні проблеми економіки.-2007.-№2.- с.4-8

2. Т. М. Шведчикова Проблеми регулювання товарного обігу в Україні// Актуальні проблеми економіки.-2006.-№11.- с.34-45

3. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державного комітета статистики України