Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

К.е.н. Акєнтьєва О.Б., Соболєва О.В.

Донецький державний університет управління

МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розвиток України в умовах економічної кризи характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, продовжується процес роздержавлення власності та приватизація майна. За цих умов суттєво зростає роль внутрішнього аудиту, оскільки завдяки йому приймаються рішення про зміни напрямів виробництва, його модернізація, переміщення капіталу відповідно ринкової кон’юнктури.

У розвиток теорії внутрішнього аудиту вагомий внесок зробили такі фахівці, як Р. Адамс, Е. Аренс , Дж . Бедді , Г. Дженік , Ф. Дефліз , Д. Кармайкл , І. Лі, Д. Лоббек , Ж. Рішар, Д. Робертсон , А. Роджер , К. Сазерленд та ін. Для українських учених корисними є також результати досліджень учених та практиків Росії: О. Богомолова , М. Голощапова , В. Бурцева , О. Макоєва , А. Макальської , Х. Мулахмєтова та ін. Значний внесок у дослідження теоретичних і прикладних аспектів проблеми внутрішнього аудиту зробили такі вітчизняні вчені, як Н. Дорош, І. Дмитренко, В. Завгородній , О. Нетикша , Л. Сухарева , А. Ткаченко, та ін. Проте ряд аспектів проблеми потребують подальшого поглибленого дослідження, зокрема економічна сутність поняття “внутрішній аудит”, його цілі і завдання та місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством в умовах економічної кризи в Україні.

Метою статті є наукове обґрунтування місця внутрішнього аудиту в системі управління підприємства в умовах економічної кризи в Україні. Основні результати дослідження економічної сутності поняття “внутрішній аудит”, мети, завдань і функцій внутрішнього аудиту в умовах ринкової економіки в Україні наведено в роботах [1-6].

Поняття “внутрішній аудит” не є новим, бо воно привернуло до себе значну увагу лише на початку третього тисячоліття. Під внутрішнім аудитом розуміємо незалежну оцінку діяльності підприємства, визначення його платоспроможності та запобігання банкрутству. Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів дає таке тлумачення: “Внутрішній аудит – це незалежна діяльність з перевірки і оцінки роботи організації в її інтересах” [1]. Виходячи із зарубіжного досвіду, слід відзначити, що внутрішні аудитори здійснюють незалежне оцінювання управлінських функцій підприємства, в тому числі і власної діяльності.

Особливий науковий інтерес щодо дослідження змістовного аспекту поняття внутрішнього аудиту викликає робота Л. Сухаревої та І. Дмитренко [2]. Внутрішній аудит можна розглядати як невід’ємну частину загальної системи контролю підприємства (МСА 610 “Використання роботи внутрішнього аудиту”). Цю думку поділяє, наприклад, М. Борисенко, яка стверджує, що внутрішній аудит – це підсистема внутрішнього контролю [3]. Існує підхід щодо визначення внутрішнього аудиту як невід’ємного і важливого елемента управлінського контролю [4-6]. Однак не слід розглядати внутрішній аудит як ресурс, який вирішує управлінські завдання зі створення системи контролю. Він є окремим і відособленим процесом, направленим на удосконалення діяльності організації за допомогою виявлення і попередження порушень у фінансово-господарській діяльності підприємства, виявлення ресурсів і резервів виробничого процесу за допомогою систематизованого підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками.

До основних функцій внутрішнього аудиту слід віднести такі як: контрольну, захисну, аналітичну, координаційну, інформаційну, консультаційну функції [7]. Фахівці вважають, що основні функції внутрішнього аудиту складаються із процедур дослідження окремих операцій підприємства, оцінки цих операцій і контролю відповідності відбиття їх у бухгалтерському обліку, а також контролю за функціями внутрішньої системи контролю підприємства.

Проведене дослідження показало, що необхідність розвитку та підвищення надійності і ефективності внутрішнього аудиту як підсистеми системи внутрішнього контролю (СВК) на середніх та великих підприємствах в умовах сьогодення в Україні зумовлена такими причинами як: на макро-рівні : наявність поточних проблем, зумовлених економічною кризою у світі та в Україні; глобалізація бізнесу; посилення конкурентної боротьби між підприємствами; на мікро-рівні: ускладнення організаційної структури підприємств; необхідність впорядкування структури та організації бізнес-процесів; потреба забезпечення ефективної взаємодії з відповідними службами підприємства; потреба належного функціонування та сталого розвитку високоефективної системи бухгалтерського обліку і СВК; відсутність досвіду побудови належних, ефективних СВК європейського типу; потреба збереження комерційної таємниці; намагання керівництва підприємства отримати достатньо об’єктивну і незалежну оцінку дій менеджерів усіх рівнів; потреба своєчасного отримання керівництвом підприємства та іншими користувачами (інвесторами, кредиторами) об’єктивної та достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для прийняття якісних рішень; потреба підтвердження достовірності звітів відособлених структурних підрозділів; необхідність вдоволення потреб органів управління в частині надання контрольної інформації за різними питаннями; потреба своєчасного виявлення та попередження виникнення порушень, прихованих недоліків та відхилень; необхідність оперативного реагування на ризики, притаманні господарській діяльності; потреба мінімізації витрат виробничих запасів, коштів, основних коштів та ін.

Відомо, що внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищенню ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління [8].

Слід зазначити, що в умовах сьогодення в Україні не надається належного значення внутрішньому аудиту, його цілям і завданням. Про це свідчить Закон України від 14.09.2006 року № 140-V “Про аудиторську діяльність”, в якому не передбачено такий вид аудиту.

Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел показав, що існує різноманіття думок вчених щодо визначення головної мети внутрішнього аудиту, наприклад, таких як: (1) удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання [9]; (2) вдосконалення діяльності організації [10-11]; (3) запобігання втратам ресурсів і здійснення необхідних змін в середині підприємства [12]; (4) допомога керуючому персоналу у ефективності виконання своїх функцій та ін.

Рішення про те, чи необхідний компанії внутрішній аудит, приймають власники та вище виконавче керівництво підприємства. Визначається це рішення спираючись на наступні фактори: розподіл функцій володіння та управління бізнесом, розміри й структурна розвиненість підприємства, рівень ризиків, які притаманні діяльності підприємства. В залежності від специфіки підприємства внутрішній аудит може бути представлена однією особою або цілою службою (відділом внутрішнього аудиту). Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і приватному секторі.

Слід зазначити, що внутрішні аудитори, які допомагають менеджерам: забезпечують захист від помилок і зловживань, визначають “зони ризику”, можливості усунення майбутніх недоліків або відхилень, допомагають ідентифікувати та “посилити” слабкі сторони в системах управління [8]. Таким чином, при належній організації внутрішній аудит сприяє підвищенню відповідальності керівників структурних підрозділів і матеріально-відповідальних осіб підприємства за виконанням ними своїх обов’язків, запобіганню негативним явищам при здійсненні господарських операцій, пов’язаних з рухом майна і зобов’язань економічного суб’єкта.

Висновки: 1. Внутрішній аудит – це інформаційна база для зовнішнього аудиту. 2. Внутрішній аудит є невід’ємною і значною складовою системи внутрішнього контролю підприємства. 3. Внутрішній аудит займає провідне місце в системі управління підприємством. 4. В умовах економічної кризи в Україні належна, надійна і ефективна СВА здатна оцінити ризики, “слабкі”, “непрозорі“ сторони у роботі підприємства та надати рекомендації, які направлені на підвищення ефективності систем і процесів. 5. Для того, щоб бути ефективним внутрішній аудит повинен ґрунтуватися на певних фундаментальних принципах: незалежність; розподіл обов’язків; фізичний контроль.

Результати дослідження можна використовувати при викладанні дисциплін: “Аудит”, “Організація і методика аудиту” для студентів спеціальностей: “Облік і аудит”, “Менеджмент невиробничої сфери” напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент організацій“ освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Література:

1. Робертсон Дж . Аудит: Пер. с англ. – М.: Контакт, 1993. – 496 с.

2. Сухарева Л.А., Дмитриенко И.Н. Внутренний аудит: организация и методология . Научно-практическое пособие . – Донецк : Дон. ГУЭТ, 2000. – 75 с.

3. Борисенко М. В. Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах: Автореф . дис . … канд. екон . наук: 08.00.09 /Київський національно-торговельно-економічний університет. – К., 2008. – 21 с.

4. Ткаченко А.М. Місце внутрішнього аудиту в системі управління: історія його розвитку // Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А.І.Комарової, С.Б. Бєлікова , А.С. Гальчинского та ін. – К.: Науково-дослідний інститут Проблем людини, 2000. – Т. 20. – С. 232–237.

5. Ткаченко А. М. Вдосконалення системи управління внутрішнім аудитом // Финансы , учет , банки. Сб . научн . трудов / Под общ . ред. П.В. Егорова . - Донецк : ДонНУ , 2001. – С. 237 - 241.

6. Ткаченко А. М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах: Монографія / Запоріжжя: Вид.во Запоріжської державної інженерної академії, 2002. – 504 с.

7. Акєнтьєва О.Б., Гой Л.О., Гой О.О. Внутрішній аудит: сутність, завдання і функції // Materia?y IV Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Naukowym progres na rubie?y tysi?cleci - 2008» – Tym 5. Ekonomiczne nauki .: Przemy?l . Nauka i studia , 2008. – С. 42-45.

8. Ермишова С. В. Внутренний аудит и его значение в системе внутреннего контроля //Управління діяльністю органів державної влади. – Т.: 7 вип. 71. – 2006.– С. 208-215.

9. Усач Б.Ф. Аудит: Навч . посібник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 223с.

10. Сонин А. Зачем компании внутренний аудит? // Менеджмент и менеджер. – 2006. - № 7-8. – С. 21-26.

11. Журавлева Д. Г. Внутрішній аудит: необхідність впровадження в сучасних умовах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Майбутнє – аудит”. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 270-271.

12. Скулінець І. П. Роль внутрішнього контролю в діяльності підприємства //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Майбутнє – аудит”. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 232-233.