Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Бірюкова О.Ю.

ПВНЗ “Європейський університет”

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА” ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ

Забезпечення ефективного управління є метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективне управління забезпечує його успішне функціонування та розвиток.

Ефективність управління може бути визначена як співвідношення результату діяльності підприємства до витрат, пов’язаних з виконанням функцій підприємства.

Ефективне управління підприємствами з корпоративними правами держави (КПД) є важливим для держави і для самого підприємства. Переважна більшість акціонерних товариств, де держава володіє певним пакетом акцій, в основному є стратегічними, і забезпечують життєдіяльність важливих для країни секторів економіки (зв’язок, енергетика та ін.) та у держави виникають певні проблеми при управлінні цими підприємствами. Значна їх частина пов’язана саме із неузгодженістю положень законодавства в частині ефективного управління КПД. Що призводить до втрати пакетів акцій – КПД в результаті відчуження, яке відбувається внаслідок неефективного управління КПД, рейдерства.

Проблема рейдерства є відносно новою для відкритих та закритих акціонерних товариств з корпоративними правами держави. Це явище з’явилось і “успішно” функціонує завдяки декільком причинам: відсутністю кримінальної відповідальності за рейдерство, присутність надійних корумпованих зв’язків цих формувань з окремими представниками судових, правоохоронних органів, недосконалість існуючого законодавства.

Рейдерство вже набуло форми організованої злочинності в економічній сфері, але закріплення цього терміну в Україні все ще немає.

За запропонованим А.Смітюхом визначенням “рейдерство” – це дії, що спрямовані на набуття певною особою прав на майно або контролю над суб’єктом господарювання без згоди власника або особи, яка здійснює контроль над суб’єктом господарювання, що відбувається у ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який має правове обґрунтування та мотивації дійсні, удавані та ті, які реалізуються із додержанням (або імітацією додержання) встановлених законом процедур [4] .

Тобто суть його полягає в незаконному отриманні контролю над державним підприємством.

В Україні рейдерство набуло значних масштабів. У країні діє близько 50 спеціалізованих рейдерських груп, які у 90 відсотках своїх атак досягають успіху.

Рейдерство здійснюється через налагоджену система захоплення підприємства певними особами через “тихе” скуповування акцій товариства, кредиторської заборгованості або махінації найманого керівництва, які супроводжуються створенням фінансових проблем на підприємстві с подальшим винесенням сумнівного судового рішення про надання контролю третій особі над підприємством.

При рейдерстві, направленому на підприємства з часткою державної власності об’єктом рейдерських дій стають корпоративні права держави, а також повний контроль над цим суб’єктом господарювання і його майном. Протистояти цьому ганебному явищу можна шляхом суттєвого поліпшення законодавчої бази.

Прийнятий Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року № 514-VI [3], який вступає в силу 30.04.2009 (крім деяких положень) суттєво зменшує можливість рейдерських дій з боку певних осіб щодо підприємств з КПД. Це пов’язано з новими корпоративними правилами і принципами прописаними в новому Законі.

У цьому Законі змінена процедура скликання і проведення загальних зборів. Тепер, у порушників немає ніякого шансу призначити загальні збори акціонерів у важкодоступних місцях – Закон вимагає їх проведення за місцезнаходженням підприємства.

Буде заблокована можливість отримання рейдерами акцій товариства шляхом дарування або “тихого” їх скуповування. Законом введено механізм надання публічності наміру придбати 10 і більше відсотків акцій компанії окремим акціонерам.

Ще однією зброєю для захисту власників акцій стане те, що усі акції товариства будуть виключно іменними і існуватимуть у бездокументарній формі (хоча ця норма вступить в силу через два роки). Це дасть можливість зменшити маніпуляції реєстраторів акціонерами.

Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, згідно Закону не мають права вимагати від акціонерів – працівників товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

Це зменшить маніпуляції правами міноритарних акціонерів з боку недобросовісного менеджменту корпорацій.

Даний Закон також дає можливість контролювати фінансово значущі угоди підприємства, що скорочує незаконне виведення коштів фірми через підставні організації, та через фінансове банкрутство. Наприклад, рішення щодо операцій, які становлять до 25 відсотків активів мають прийматися тільки за погодженням з наглядовою радою акціонерного товариства.

А саме головне, Закон намагається сформувати баланс інтересів міноритарних та мажоритарних акціонерів, оскільки конфлікт між цими групами акціонерів може слугувати підставою для деяких різновидів рейдерства. Це пов’язано із тим, що із прийняттям різного роду рішень дуже часто залишається невдоволеною та чи інша сторона (акціонер із значним пакетом акцій, або акціонер із невеликою кількістю акцій).

Відтак махінації щодо передачі пакетів акцій через деякий час стануть не можливими (принаймні у теперішній формі). При цьому принципово важливо, щоб ці положення нового Закону “Про акціонерні товариства” розповсюджувались і на підприємства, які були створені до прийняття даного Закону, а не лише на новостворені.

Цей Закон носить “антирейдерський” характер, який може врегулювати багато пробілів в законодавстві .

Тому Закон України “Про акціонерні товариства” по праву можна віднести до ефективних інструментів державного менеджменту у боротьбі за єдність функціонування акціонерних товариств.

Література :

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

3. Закон України від 17.09.2008 № 514-VI “Про акціонерні товариства”.

4. Смітюх А.В. Рейдерство, поглинання та загарбання: співвідношення понять та класифікації // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3.