Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Цвєтнова О.В., Сачава К.О.

Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах українським підприємницьким структурам надано господарську та фінансову самостійність, що призвело до значного ускладнення процесу управління підприємством. У зв’язку з цим розширилось коло проблем, які призваний вирішувати бухгалтерський облік. Сьогодні вже не достатньо лише надавати інформацію про факти фінансово-господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства. В цих умовах виникає управлінський облік, який необхідний для оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік максимально регламентований через закони, положення, інструкції у частині збору, реєстрації, узагальнення інформації, що не дозволяє враховувати всі особливості функціонування й інформаційні потреби суб’єкта господарювання. Фінансова звітність орієнтована на потреби зовнішніх користувачів, а інформація, яка отримана через систему управлінського обліку, задовольняє інтересам внутрішніх користувачів у плані стратегічного й тактичного розвитку підприємства. Тому система управлінського обліку не повинна повністю залежати від інформації, яку надає бухгалтерський облік. Але, як зазначили В.В. Іванов і О.К. Хан [3, с. 178], найбільш структуровані офіційні дані про діяльність компанії доцільно вилучати з бухгалтерських програм за умови їх відповідності встановленим вимогам управлінського обліку в частині аналітики, оперативності отримання та обробки. Але повного об’єднання інформаційних потоків управлінського обліку в бухгалтерську систему не може бути, тому що багато ключових для прийняття управлінських рішень даних бухгалтерами не можуть й не повинні бути відображені. Так, управлінський облік об’єднує внутрішній набір специфічних ознак й інформації, які в деяких ситуаціях не повинні потрапляти у зовнішнє по відношенню до компанії середовище.

Однією із складових загальної системи управління підприємства є система управління прибутком. До об’єктів системи управління прибутком відносяться:

1) управління формуванням прибутку;

2) управління розподілом та використанням прибутку.

Кожен з цих макрооб’єктів управління прибутком підприємства, в свою чергу, поділяється на об’єкти нижчого порядку, утворюючи певну ієрархічну систему (рис . 1 ) [1, с. 390].

Схема багаторівневої системи об’єктів управління прибутком підприємства

Рис. 1. Схема багаторівневої системи об’єктів управління прибутком підприємства

Ефективність функціонування даної системи залежить від своєчасного забезпечення достовірною, повною та неупередженою інформацією. Інформаційне поле системи управління прибутком складається з відповідних показників операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій, які використовуються для аналізу, планування та прийняття управлінських рішень. Система таких показників буде залежати від організаційно-правової форми, галузевих особливостей діяльності, масштабів, ступеня диверсифікації діяльності підприємства. Загальну схему формування показників, які використовуються для управління прибутком підприємства представлено на рис . 2.

Джерела формування показників, які використовуються для управління прибутком підприємства

Рис. 2. Джерела формування показників, які використовуються для управління прибутком підприємства

Система показників фінансового обліку підприємства має найбільш широке коло користувачів і складає основу інформаційного забезпечення поточного управління прибутком. При цьому, основним джерелом показників для прийняття рішень є фінансова звітність. Як зазначили М.О. Данилюк і В.І. Савич [2, с. 40-41], п еревагою показників цієї групи є їхня уніфікованість, тому що вони базуються на загальноприйнятих стандартизованих принципах обліку (що дозволяє використовувати типові техно­логії й алгоритми фінансових розрахунків за окремими аспек­тами формування і розподілу прибутку, а також порівнювати ці показники з іншими аналогічними підприємствами); чітка регулярність формування (у встановлені нормативні терміни); високий ступінь надійності (звітність, сформована на базі фі­нансового обліку, видається зовнішнім користувачам і підлягає зовнішньому аудиту).

У той же час інформаційна база, сформована на основі фі­нансового обліку, має і певні недоліки: відображення інформативних показників лише по підпри­ємству в цілому; низька періодичність розробки (як правило, один раз на квартал, а окремі форми звітності - тільки один раз на рік); використання тільки вартісних показників (що ускладнює аналіз впливу зміни цін на формування прибутку).

Нормативно-довідкові показники включають різні норми і нормативи, розроблені в рамках самого підприємства, — нор­мативи чисельності; нормативи витрат часу; нормативи обслу­говування; нормативи питомих витрат сировини і матеріалів; норми списання малоцінних і швидкозношуваних предметів. Ця система показників доповнюється різними довідково-нормативними показниками, що діють у цілому чи в країні, чи и галузі, у якій здійснює свою діяльність підприємство, — но­рми амортизаційних нарахувань; норми відрахувань прибутку в резервний фонд; ставки податків, зборів та інших обов'язкових платежів; терміни сплати податків, страхових зборів, відсотків за кредит; розмір установлених державою мінімальної заробітної плати і соціальних пільг [2, с. 40-41].

Управлінський облік являє собою систему обліку всіх необхідних показників, що формують інформаційну базу оперативних управлінських рішень (в основному, в галузі керування формуванням і вико­ристанням прибутку) і планування діяльності підприємства в майбутньому періоді.

У порівнянні з фінансовим управлінський облік має насту­пні основні переваги: він відображає не тільки вартісні, але і натуральні значення показників, забезпечує періодичність представлення результатів управлінського обліку, цілком від­повідає потребі в інформації для прийняття оперативних управлінських рішень; цей облік може бути структурованим у будь-якому розрізі - за центрами відповідальності, видами діяльності; показує окремі активи з урахуванням темпів інфляції, вартості грошей у часі. Результати цього обліку є комерційною таємницею підприємства і не повинні даватися зовнішнім користувачам.

У процесі побудови системи інформаційного забезпечення управління прибутком управлінський облік покликаний формувати групи показників, що відображають обсяги діяльності, суму і склад витрат, а також суму і склад одержуваних доходів. Управлінський облік формується індивідуально на кожному підприємстві і повинен бути підпорядкований завданням інформативного забезпечення процесу оперативного керування формуванням і використанням прибутку.

Таким чином, в сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває управлінський облік, який дозволяє формувати інформацію, необхідну для оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних управлінських рішень.

Література:

1. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 480 с.

2. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 204 с.

3. Иванов В.В. , Хан О.К. Управленческий учет для эффективного менеджмента . – М.: ИНФРА-М, 2007. – 208 с.