Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Гарбузюк О.О.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

За нинішньої економічної ситуації в Україні рівень ефективності використання трудових ресурсів зменшився, збільшилося число незайнятих, значно зросло приховане безробіття. Сучасний рівень ефективності використання трудових ресурсів важко визначити з повною достовірністю, оскільки є розбіжності в розрахунках існування прихованого безробіття та тіньової економіки. Сьогодні надлишок трудових ресурсів є лише відносним. Він зумовлений економічною кризою і викликає потребу в переході до використання більш ефективних методів господарювання. З огляду на це виникає нагальна потреба в підвищенні ефектив­ності праці на рівні кожного підприємства - первинної ланки су­спільного виробництва в усіх галузях народного господарства. Керівники і спеціалісти підприємств повинні розробляти і впрова­джувати програми управління продуктивністю.

У рамках програми підвищення продуктивності організація та її керівництво самі визначають цілі і проблеми, а також розробляють плани і програми по вдосконаленню організації.

Найбільш загальною метою програми підвищення продуктивності є забезпечення зв’язку між створенням ефективної системи вимірювання продуктивності і завданням людини щодо підвищення результатів діяльності організації шляхом внесення змін у всі чи деякі елементи організації – людину, структуру, культуру і технологію.

Деякими більш специфічними цілями програми можуть бути:

• підвищення кваліфікації і практичного досвіду в сфері управління, планування і вирішення проблем;

• покращення відносин між членами колективу;

• створення ефективної інформаційної системи з питань продуктивності;

• зростання основних показників діяльності організації;

• пожвавлення діяльності організації та сприятливий соціально-психологічний клімат.

Перевагами створення таких програм є :

• зростання інформованості робітників та керівництва про чинники, що впливають на продуктивність;

• створення зв’язку між наявними методами бухгалтерського обліку, вимірюванням продуктивності і регулярним контролем за результатами діяльності;

• встановлення нових конкурентних стандартів і норм;

• стимулювання постійної уваги до підвищення продуктивності праці;

• більш широке і свідоме використання персоналом методів і техніки підвищення продуктивності праці [2, с.157-158].

Програми управління продуктивністю праці на підприємстві включають в себе такі етапи:

1) Вимірювання й оцінка досягнутого рівня продуктивності по підприємству в цілому і за окремими видами праці зокрема — ви­хідний етап програми. Його правильне і точне здійснення є важ­ливою передумовою успішності наступних етапів і всієї програми. Найважливіша вимога до економіста на цьому етапі — забезпечен­ня достовірності й порівнянності показників. Щоб виміряти про­дуктивність праці, потрібно зіставити кількість виробленої про­дукції або наданих послуг із витратами на їх виготовлення.

2) Пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності ґрунтуєть­ся на порівнянні інформації, одержаної в ході вимірювання і оцін­ки досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці зокрема, з наявною інформацією про мак­симально можливий рівень продуктивності праці на аналогічних роботах.

3) Розробляючи план використання резервів підвищення продук­тивності праці, слід забезпечити узгодження цілей та завдань про­грами. Для цього потрібно коротко і чітко сформулювати цілі, проранжувати їх залежно від значення і черговості в часі. План пови­нен також включати конкретні заходи, спрямовані на реалізацію поставлених цілей, передбачати фінансування витрат на ці захо­ди.

4) Розробка систем мотивації працівників до досягнення запла­нованого рівня продуктивності є необхідною умовою реалізації про­грами. Менеджер завжди повинен пам'ятати, що для успіху справи слід намагатися зблизити аж до ідентифікації цілі і завдання організації з особистими цілями і бажаннями працівників. Тобто в конкретному випадку виграш від підвищення продуктивності праці повинен поділятися між організацією, яка забезпечила його досягнення, і працівником, який його досягнув.

5) Контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, необхідний для виявлення і вирішення можливих про­блем їх виконання на початкових етапах, ще до того, як вони ста­нуть надто серйозними. Вихідним моментом процесу контролю є встановлення конкретних, обмежених у часі цілей, які можна ви­міряти. В процесі контролю порівнюються фактичні і задані по­казники продуктивності праці або їхні складові, визначається мас­штаб допустимих відхилень. При значному відхиленні менеджер приймає рішення про регулювання системи.

6) Вимірювання й оцінка реального впливу реалізованих заходів на зростання продуктивності праці потрібна для того, щоб оцінити і порівняти ефективність їх впровадження і визначитися з пріорите­тами на наступний період. Визначивши найефективніші напрямки роботи по підвищенню про­дуктивності, слід прийняти відповідні мотивуючі рішення і в наступ­ному періоді зосередити увагу саме на цих напрямках [1, с.389-392].

Література:

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник для вузів. - К.: Знання, 2007. - 560 с.

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод . посібник / За заг . ред. Є.П. Качана . – Тернопіль: ТДЕУ , 2006. – 373 с.