Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Головня Ю.І.

Київський національний торговельно-економічний університет

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПО ПЕРЕРОБЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Сьогодення характеризується підвищеним інтересом щодо вирішення проблем інноваційного розвитку не тільки шляхом звичайної констатації та фіксації статистичних даних та проблем активізації інноваційної діяльності на підприємстві, але й шляхом якісного аналізу фундаментальних понять і категорій, формування нових підходів до вивчення інноваційної дійсності, подальшого її моніторингу, управління процесами та ефективної її організації. Слід зазначити, що в Україні необхідні передумови стиму­ лювання інноваційного розвитку, по суті, тільки формуються, щодо законодавчого рівня, то зокрема, ухвалено Закони України «Про інноваційну діяльність»; «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». Значний внесок у вивчення питань розвитку підприємства на інноваційній основі зробили: Й.Ален, І.0.Бланк, Д. Брайт , В.М. Геєць , М. Корецький , О. Даций , П. Гавлик , В.Ломбер, С.М. Ілляшенко , М.А. Йохна , Г.О. Когодков , МІ.Кондратьєв , М. Менсфілд , Г. Меньш , Ф. Ніксон , Б.Є.Патон, С. Радошевич , Б. Санто , В.В.Стадник, О.М. Тридід , Л.І.Федулова, Й. Шумпетєр . Але недостатньо дослідженими залишаються питання обґрунтованості факторів, що є основою інноваційно спрямованого розвитку підприємств по переробці сільськогосподарських продуктів. У більшо сті випадків його ототожнюють із техніко-технологічним станом підприємства, інно ваційним потенціалом розробника інновації тощо.

Сучасні підприємства, які функціонують у складному соціально-економічному середовищі, повинні постійно створювати і впроваджувати різного роду інновації, що забезпечують їх ефективну діяльність в ринковій економіці. Адже успіх економічного розвитку підприємства вирішальною мірою залежить від впровадження у його діяльність нововведень та, на цій основі формування конкурентних переваг.

Процеси оновлення пов'язані з ринковими відносинами. Основна маса інновацій реалізується в ринковій економіці підприємствами по переробці сільськогосподарських продуктів як засіб вирішення своїх комерційних завдань, як надзвичайно важливий фактор забезпечення стабільності їх функціонування, економічного зростання і конкурентоздатності .

Ринкова економіка, якій притаманна гостра конкурентна боротьба, вимагає особ ливого підходу до інновацій. Маючи на меті підвищення ефективності діяльності, іннова ції відкривають широкі перспективи для розвитку сучасного підприємництва. Успішна інноваційна діяльність дає можливість підприємству сформувати позитивний імідж, під вищити конкурентоспроможність, ефективніше використовувати обмежені ресурси, збільшити прибуток.

Для вирішення цього завдання потрібно кардинально змінити ставлення до процесу інноваційної діяльності всіх його учасників : продукування інновацій повинно стати не тільки економічною доцільністю, але і життєвою необхідністю.

Метою даної дослідження є визначення головних факторів, які впливають на інноваційну спрямованість розвитку підприємства по переробці сільськогосподарських продуктів.

Перш ніж розглядати фактори, які впливають на інноваційну спрямованість розвитку підприємства, потрібно дати визначення інноваційно-спрямованого розвитку підприємства та власне інновацій. Отже, інноваційно-спрямований розвиток підприємства по переробці сільськогосподарських продуктів - це такий розвиток під приємства, який досягається шляхом тісної взаємодії соціальної політики, науки і виробництва й спрямований на задоволення соціальних потреб населення, забезпечення якісних перетворень, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, підвищення інтелектуального потенціалу, використання нових організаційних форм і методів управління, підвищення рівня і глибини використання інноваційних ресурсів підприємства по переробці сільськогосподарських продуктів . Інновація - це кінцевий результат впровадження в практичну діяльність продуктів розумової праці - ідей, винаходів, що призводять до створення кращих за властивостями нових видів продукції, технологій, організаційних форм і, в підсумку, до одержання певного економічного, соціального або інших видів ефектів.

На характер інноваційної спрямованості розвитку підприємства по переробці сільськогосподарських продуктів впливають такі фактори:

1. Частота та ефективність впровадження на підприємстві інновацій - ці параметри відображають фактичний досвід роботи підприємства з інноваціями чи інноваційними напрямками діяльності. Факт реалізації підприємством інновацій у минулому засвідчує наявність певного інноваційного потенціалу підприємства і готовність персоналу підпри ємства до змін, але не відображає величину потенціалу і рівень готовності працівників до змін. Щодо інформації про ефективність реалізації інновацій, то вона також не вказує на величину інноваційного потенціалу і рівень готовності працівників до змін, а лише дозволяє зробити висновки про те, які результати реалізації інновацій отримані за наявного інноваційного потенціалу та фактичної готовності працівників до змін. Наявність інформації про частоту та ефективність реалізації інновацій є необхідною, але не достатньою умовою для формування висновку про інноваційну спрямованість розвитку підприємства.

2. Інноваційна спрямованість конкурентної стратегії торговельного підприємства. Основною метою інноваційної стратегії підприємства має бути створення та розвиток інноваційного потенціалу, реалізація якого забезпечуватиме стійкі конкурентні переваги суб'єкта господарювання, які ґрунтуються на впровадженні інновацій. Обов'язковими умовами при обґрунтуванні стратегічних заходів в сфері інноваційної діяльності та розвитку інноваційного потенціалу є їх відповідність обраним підприємством загальній та конкурентній стратегіям. Інноваційна складова є необхідною умовою стратегії розвитку підприємства незалежно від її виду (вертикальна чи горизонтальна інтеграція). Найбільшу увагу стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємства по переробці сільськогосподарських продуктів слід приділяти у випадку реалізації конкурентних стратегій диференціації та сфокусованої диференціації. Разом з тим. реалізація конкурентної стратегії лідерства у витратах має бути базуватися на відповідній інноваційній стратегії, основним напрямком якої є впровадження інновації, спрямованих на раціональне використання ресурсів.

3. Потенціал підприємства щодо розробки і впровадження інновацій - це факт наявності у підприємства інноваційних ресурсів. Під інноваційними ресурсами у даному випадку, мається на увазі: соціальний потенціал - можливості, які пов'язані з задово ленням потреб, інтересів працівників шляхом застосування різних форм та систем оплати праці, створення таких умов організації праці і відпочинку, які забезпечують зростання продуктивності праці паралельно з розвитком особистості; організаційно-управлінський потенціал - можливості, які залежать від рівня загального, фінансового, маркетингового управління підприємством, організації процесу переробки сільськогосподарських продуктів , інформаційного забезпечення; економічний потенціал - можливості, які пов'язані з використанням капіталу підприємства, фінансових і трудових ресурсів. Кожна складова має свої особливості, свої можливості використання для досягнення найбільшої ефективності в діяльності підприємства: являє собою динамічну систему, яка обумовлюється тісною залежністю від фактору часу, існує на основі ресурсів підприємства (трудових, фінансових, природних), є результатом високо професійної, компетентної та успішної управлінської діяльності, створює можливості щодо інноваційного розвитку, спрямована на отримання соціального, економічного, організаційного та інших видів ефекту.

Не можна не згадати про такі фактори, як законодавчі - вони формують правову основу інноваційного розвитку підприємств в Україні на основі системи законних та підзаконних актів; організаційно-управлінські - здійснюють вплив через інституційно- управлінські та інституційно-організаційні зміни в інноваційній сфері; фінансово- економічні - визначають особливості здійснення інноваційної діяльності підприємств по переробці сільськогосподарських продуктів з позицій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку; соціальні - відділяють вплив соціальних наслідків інноваційного розвитку від впливу багатьох інших факторів; гуманітарні - впливають на інноваційний розвиток через ступінь освіченості населення, рівень знань і науки в країні; інформаційні - визначають особливості інноваційного розвитку підприємств на основі використання інформаційних ресурсів [1].

Реалії сьогодення потребують від керівників підприємств і організацій, від кожного працівника усвідомлення важливості інноваційної спрямованості розвитку підприємства. Подолання інноваційної стагнації потребує розроб ки нових підходів і принципів формування стратегічної політики, таких як: компетентно сті, цілеспрямованості, інформаційної відкритості, комплексності, систематичності, креативності та ініціативності, взаємозалежності, оперативності.

Керівники підприємств повинні розуміти, що інноваційний розвиток підприємства робить його більш конкурентоспроможним по відношенню до інших. Ключовими факторами, які впливають на інноваційну спрямованість розвитку підпри ємства по переробці сільськогосподарських продуктів є: частота і ефективність впровадження на підприємстві інновацій, потенціал підприємства щодо розробки і впровадження інновацій.

Коли ресурси екстенсивного зростання вичерпано, забезпечити процвітання підприємства по переробці сільськогосподарських продуктів може лише інноваційна спрямованість його розвитку, впровадження новітніх технологій та нововведень [2].

Основними характеристиками нововведень є якісна новизна виробів, економічний ефект та соціальні наслідки. При цьому першочерговим завданням керівників підприємств є визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, забезпечення конкуренто спроможності продукції, піклування про ефективність виробництва. Таким чином, інноваційний менеджмент повинен забезпечити організаційні аспекти розробки, обґрунту­ вання, вибору оптимального варіанту інновацій, їх впровадження на підприємстві та реалізації інноваційних виробів на ринку. Основною метою цієї діяльності є забезпечення конкурентних переваг підприємства, стабільності його прибутків та інтенсивного типу розвитку.

Література:

1. Кузьмін О., Кужда Т. Фактори інноваційного розвитку підприємств// Схід. – 2006.

2. Щербань Ю.Ю. Розвиток інноваційної діяльності підприємств в Україні: Стаття. - Донецьк: Донец . нац . ун-т економіки і торгівлі.