Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Крисько Ж.Л.

Тернопільський національній економічний університет

ВПЛИВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринкової економіки підприємства не тільки здійснюють виробничий процес, що спрямований на створення нової вартості, але й самі представляють певну вартість і є об'єктами купівлі-продажу, що обумовлює необхідність визначення ринкової вартості підприємства і підвищення цієї вартості за допомогою проведення реструктуризації. При цьому, збільшення вартості бізнесу – один з найважливіших критеріїв сучасного ефективного управління.

Досвід розвинених країн показує, що стратегічна реструктуризація бізнесу – ефективний спосіб збільшення його вартості.

Саме тому українські підприємства особливу увагу приділяють питанням реструктуризації, причому не оперативній, а стратегічній, яка спрямована на підвищення інвестиційної привабливості бізнесу і зростання його вартості.

Серед авторів, що розглядають питання оцінки вартості бізнесу необхідно відзначити С.В. Валдайцева, П.Л. Віленського, А.Г. Грязнову, І.А. Егерева, Ю.В. Козиря, В.Н. Лівшица, С.А. Мордашева, М.А. Федотову. Проте, в їх працях передбачено застосування методу дисконтування грошових потоків в рамках прибуткового підходу як універсального методу, що враховує особливості різних ситуацій діяльності і розвитку підприємства, що, на нашу думку, не дозволяє достатньою мірою врахувати специфіку оцінки вартості підприємств, що знаходяться в процесі реструктуризації.

В умовах постійних змін зовнішнього і внутрішнього середовища реструктуризація набуває характеру об'єктивного, цілеспрямованого безперервного процесу перетворень системи функціонування підприємства.

У даний час в управлінні українськими підприємствами здійснюється перехід на концепцію вартісного мислення (VBM - value based management ), що вимагає вимірювання і моніторингу величини ринкової вартості підприємств.

На відміну від інших показників діяльності підприємства вартість не буває короткостроковою, вона інтегрує в собі показники, що відображають внутрішнє становище підприємства і його місце в середовищі.

При оцінці підприємства з метою управління його вартістю необхідно виявити ключові моменти реалізації проекту реструктуризації (своєрідні точки біфуркації в розвитку підприємства) для розрахунку величини вартості підприємства в ці моменти і, таким чином, визначення періодичності і кількості здійснюваних оцінок, для чого недостатньо застосування одного методу дисконтування грошових потоків.

В рамках концепції вартісного мислення проводиться побудова системи оцінки результатів діяльності на основі вартості і знаходження важелів управління - функцій і інструментів вартості.

Впровадження на підприємстві концепції вартісного мислення, на нашу думку, передбачає виявлення чинників вартості, на які може бути зроблений вплив, і по відношенню до змін яких чутливість вартості підприємства максимальна.

Як відомо, в рамках основних моделей прибуткового підходу на вартість підприємства впливають наступні чинники:

· величина грошових потоків;

· ризики і альтернативна вартість капіталу;

· прогнозований темп зростання бізнесу (зростання грошових потоків) в післяпрогнозному періоді;

· розмір інвестованого в підприємство капіталу.

Для визначення ступеня чутливості пропонуємо використовувати коефіцієнт чутливості вартості об'єкту оцінки до зміни чинника вартості (коефіцієнт еластичності) розрахований за допомогою наступної формули:

Kf i = ( dP / df i ) / ( P / f i ), (1)

де Kf i – коефіцієнт чутливості вартості об'єкту до зміни i-го чинника вартості; dP – величина зміни вартості об'єкту; df i – величина зміни i-го чинника вартості; P – поточна вартість об'єкту; fi – поточне значення i-го чинника вартості.

Оскільки ключові чинники вартості схильні до змін, вони повинні переглядатися відповідно до умов діяльності підприємства, що змінюються.

Вивчення основних чинників, що впливають на величину вартості підприємства, дозволить визначити можливі заходи дії на ключові чинники вартості з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємства, а саме:

· оптимізацію грошових потоків

· збільшення виручки від реалізації продукції

· зниження собівартості продукції

· зміна заборгованості підприємства

· збільшення інвестицій в основні засоби

· зниження вартості залучення капіталу

· формування передумов стійкого темпу зростання підприємства в післяпрогнозному періоді.

Таким чином, з метою оцінки бізнесу для цілей управління його вартістю при проведенні змін структурного характеру, доцільно використовувати показник ринкової вартості. Це забезпечує більш комплексний підхід і повніше бачення ситуації менеджерами підприємства та ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.

Література:

1. Концепция управления стоимостью предприятия . – http://www.management.com.ua