Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Мельникович В. , Живко О.

ЛьвДУВС, Львівська обласна рада

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПРОЕКТУ

Проблеми конкуренції активно обговорюються в Україні. Щоправда, в оцінках того, наскільки вона в нас розвинута, наскільки серйозною проблемою є монополізм, часто-густо переважають емоції. Монополізм найчастіше розглядають як причину всіх економічних бід суспільства, а оскільки таких бід багато випливає висновок: "українська економіка вкрай монополізована". Але є й інша точка зору: монополія не впливає ні на обсяги виробництва, ні на ціпи. Відповідно, антимонополізм - пережиток середини минулого століття, рудимент, що може зникнути в XXI столітті [1].

Здійснення дієвої державної політики, що спря­мована на розвиток конкуренції, визначення її пріо­ритетів вимагає загальної оцінки стану економічної конкуренції в країні, динаміки й тенденції її розвитку. Найважливіше значення має дослідження структури товарних ринків.

У своїй діяльності виробниче об'єднання, корпорація, підприємство використовує трудові, матеріально-технічні, фінансові, інвестиційні та інші ресурси, що характеризує витрати підприємства ( Z ). Результатом діяльності підприємства (Р) є розроблення або виробництво експортної продукції. Отже, економічна ефективність у загальному розумінні (Е) — це відношення результатів до витрат, а її зростання — досягнення найбільших результатів в діяльності з найменшими витратами, у тому числі фінансовими.

При розрахунку показників конкурентоспроможності експортного проекту необхідно розглядати:

• витрати підприємства ( Z ) з урахуванням загальних (витрат на розробку або виробництво експортної продукції та податків на додану вартість і прибутки) та фінансових витрат;

• результатів підприємства (Р) з урахуванням отриманого чистого прибутку по завершенню терміну фінансування проекту.

З економічної точки зору фінансування підприємства може бути визначено як короткострокове (до 1 року) і довгострокове (від 2-х до 5-ти років) вкладення ресурсів з метою створення та отримання чистого прибутку в майбутньому, який перевищує початковий розмір інвестицій.

Конкурентоспроможність короткострокового проекту оцінюється такими економічними критеріями: при фінансуванні з бюджету - норма прибутку, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів, створення додаткових робочих місць; при отриманні кредитів та інвестицій – норма прибутку, термін окупності проекту, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

Конкурентоспроможність довгострокового проекту оцінюється такими економічними критеріями: при фінансуванні з бюджету – норма прибутку, термін окупності проекту, чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; при отриманні кредитів та інвестицій – норма прибутку, термін окупності проекту, чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

Саме ці показники розрахунку економічного ефекту від вкладення коштів є основою ухвалення рішення про конкурентоспроможність проекту. Економічний ефект від вкладення коштів розраховується в такій послідовності: формується умовний графік повернення коштів, з метою визначення норми дисконту за роками, кварталами, місяцями. Норма дисконту повинна дорівнювати фактичній обліковій ставці банку; розраховується залишок вкладених коштів на кожний поточний і-й рік; розраховується відсоток банку, тобто дисконт (Д) повернення коштів на кожний ї-1 рік ( Пк ) відносно початкового відсотка за і перший рік вкладення коштів згідно з графіком; обчислюються фінансові витрати на поточний рік ( Фк ); прогнозуються техніко-економічні показники реалізації проекту (обсяги виробництва експортної продукції в натуральному виразі, загальні виробничі витрати (собівартість) на період фінансування ( Z ), ціни за одиницю продукції на період фінансування (Ц); і визначаються надходження (валовий дохід), що очікуються, на кожний і-й рік фінансування ( Вд ), ураховуючи обсяг продукції і ( V р) та її ціну (Ц) на і-й поточний рік; обчислюються надходження до бюджету податку на додану вартість на і-й поточний рік (ПДВ) і розраховується прибуток на і-й поточний рік (Р); обчислюється податок на прибуток на і-й поточний рік ( Пр ); розраховується прибуток після сплати податків на і-й поточний рік ( Рч ); визначаються загальні витрати (витрати на виробництво і реалізацію експортної продукції, податки на додану вартість та прибуток), що очікуються на кожний і-й рік фінансування ( Z ); розраховується чистий грошовий потік коштів (ГП).

Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Але як будь-яке явище має свої плюси і мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат, реалізацію принципом оплати по кількості і якості праці, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків - "перемога" одних і "поразка" інших, розходження в умовах діяльності, що веде до нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення й ін.

Створити конкурентноздатну продукцію чи підвищити конкурентноздатність окремої фірми - завдання дуже важкі, але цілком розв'язувані в умовах ринкової економіки.

Література:

1. Антимонопольна діяльність: Підручник / Лагутін В.Д., Головко Л.С., Крегул Ю.І. та ін.; За ред. В.Д. Лагутіна . - К.: КНТЕУ, 2005. - 580 с.

2. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с.