Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Подмешальська Ю.В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВИХ СТРАТЕГІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ

Ринок продукції машинобудування належить до традиційних ринків, тому стратегія ціноутворення повинна розроблятися відповідно до можливостей підприємства та умов вітчизняного ринку. Проте слід зазначити, що вітчизняні машинобудівні підприємства відчувають дефіцит вагомих досліджень у сфері теоретико-методологічних положень щодо впровадження механізму гнучкого ціноутворення в умовах галузі машинобудування, де дане завдання базується на формуванні сучасної системи взаємовідносин між виробником, споживачем та іншими суб’єктами ринку.

Єдиної стратегії для всіх існуючих підприємств не існує. Тому ц іноутворення повинно стати невід'ємною частиною стратегічного управління машинобудівним підприємством. Система пошуку стратегічних рішень на рівні ціноутворення підприємства повинна найбільш повно враховувати зовнішню та внутрішню інформацію про надані можливості й ресурси. У системі стратегічного ціноутворення продукції враховуються загальні економічні умови, ситуація на ринку, певні стратегічні рішення, внутрішні фінансові, технологічні й організаційні обмеження.

Ринкова ціна являє собою об'єктивний параметр, що визначається ринком. При цьому ціна на продукцію машинобудівних підприємств визначається бажаннями й можливостями сукупності споживачів у конкретний період часу, яка залежить від кількості підписаних контрактів та їх обсяги. Як ми бачимо, правильно оцінювати собівартість продукції машинобудування і її значення, так само як і розуміти характер конкуренції на ринку, важливо, але цього недостатньо. Знайти правильне рішення в процесі ціноутворення можна, лише ґрунтуючись на більш широкому підході, ніж на витратному підході. Перш ніж призначити ціну, що забезпечить найбільший дохід у довгостроковій перспективі, підприємства повинні визначити максимально та мінімально можливі ціни. Аналіз співвідношення ціна-якість слід проводити ще на стадії розробки продукції, коли підприємство тільки аналізує ринок. Це дасть змогу оцінити доцільність випуску певної модифікації продукції при існуючих цінових бар'єрах і зосередитися на цінних для споживача характеристиках.

В умовах вітчизняного ринку підприємства прагнуть розширити свою присутність на ринку, тому часто використовують стратегію захоплення ринку за допомогою низьких цін. При цьому підприємство може спровокувати початок цінової війни або зштовхнутися з падінням прибутку, зосередившись тільки на нарощуванні обсягів виробництва. Розглянемо більш детально умови використання стратегії захоплення ринку за допомогою низьких цін.

Дана стратегія характеризується високим рівнем цінності товару для споживача та еластичністю ціни. Стратегія захоплення ринку за допомогою низьких цін доречна на нових або нерозвинених ринках, коли в нової продукції недостатньо переваг і основна перевага їх ціна. У цьому випадку ціна є важелем для реалізації цієї стратегії, особливо на ринках, для яких характерні високі витрати при переході до іншого постачальника або заміні основного обладнання або на які немає технічних стандартів. Однак ця стратегія досить ризикова [2,c.101]. Якщо вибір продукції машинобудування залежить від технічних переваг, не від їх ціни, то стратегія захоплення ринку за допомогою низьких цін призведе до збитків.

При стратегії захоплення ринку низька ціна виправдана й у тих випадках, коли витрати на виробництво машинобудівних підприємств різко падають внаслідок ефекту економії на масштабах або в міру накопичення підприємством досвіду, що пов’язано зі збільшенням обсягів виробництва та зниженням постійних й змінних витрат. Крім того якщо витрати знижуються швидше, ніж ціни, то прибуток згодом зростає. При цьому дії конкурентів не можуть знизити запланований рівень прибутку. І тим більше обережно потрібно діяти, коли основна перевага продукції машинобудівних підприємств полягає в їх характеристиках, а не в ціні. Інша перешкода для підприємства – недостача виробничих потужностей. Стратегія захоплення ринку за допомогою низьких цін може спровокувати сплеск попиту, з яким підприємство ризикує не справитися. У цьому випадку буде втрачено прибуток, оскільки продукцію не можна продавати за вищою ціною, і постачання зірвані, що має негативний вплив на сприйняття підприємства торговими партнерами [1, c. 57].

Стратегія захоплення ринку за допомогою низьких цін доцільно використовувати при слабкій конкуренції. Вона виправдана, якщо в конкурентів більш високі витрати або такі канали збуту та постачання, що обмежують їх в ціноутворенні. Низька ціна на продукцію машинобудівних підприємств, яка сприяє збільшенню частки ринку, може привести до руйнівної цінової війни. Імовірність такого розвитку подій зростає, якщо мова йде про інноваційні розробки: у відповідь на їх появу конкурентам не вдається негайно удосконалити свої моделі, але знизити ціни вони в змозі, що часто і відбувається . У зв’язку з цим, підприємство не отримує максимально можливий прибуток, до того ж існує перешкода – обґрунтування підвищення цін та активізація конкурентів у розробці аналогічної продукції за більш низькими цінами. Також низька ціна на довгі роки вперед може підірвати довгострокову прибутковість виробництва, а просто низька, дозволяючи підприємству швидше вийти на ринок, приносить менший прибуток і позбавляє можливості підвищувати ціни, оскільки вже встановлені партнерські відносини. Тому найчастіше варто орієнтуватися на підвищення ціни й цінове лідерство у галузі. Коли існує група споживачів, що згодні платити за продукцію ціну вище ринкової, то підприємству доцільно установити високу відпускну ціну: отримає більший прибуток і зможе надалі знижувати ціну, щоб збільшити обсяги контрактів.

Література:

1. КрамаренкоГ. О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ// Фінанси України. – 2005. – № 4. – С.54-60.

2. СєріковА.В., БілоцерківськийО.В. Ціноутворення на промислову продукцію з врахуванням її споживчої вартості// Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – С. 97-103.