Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Ратошнюк А.Г.

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ

Актуальність. Для України, де залісненість становить 15,6% від загальної площі країни ( 0,2 га на душу населення) деревообробна галузь займає вагоме місце в національній економіці. Мають місце активні експортно-імпортні операції продукції деревообробки та засобів виробництва, які задіяні в даній галузі. Разом з тим перспективи розвитку деревообробної галузі в Україні потребують корективи в умовах фінансової кризи. Крім того, спостерігаються зміни у рівні конкурентоспроможності галузі на вітчизняному та на міжнародному ринках в зв’язку із вступом України до СОТ. Зважаючи на зазначені вище проблемні питання, тема дослідження є актуальною.

Постановка проблеми. Головною проблемою деревообробної галузі є висока конкуренція іноземних виробників, відсутність високотехнологічного обладнання та випуск продукції низької якості порівняно з імпортними товарами.

Основним завданням при проведені даного дослідження є розробка шляхів підвищення конкурентоспроможності деревообробної галузі та утвердження авторитету виробника та якості його продукції, яка частково відповідає рівню кращих європейських зразків відповідно до вимог сучасного ринку, з тим, щоб скласти достойну конкуренцію імпорту на вітчизняному ринку та значно розширити ринки збуту закордоном.

Деревообробна промисловість України виробляє більш ніж 300 найменувань товарної продукції, яка поставляється як на внутрішній, так і зовнішній ринок. Протягом останніх років деревообробна промисловість збільшує обсяги виробництва промислової продукції. За даними Державного комітету статистики України, обсяги виробництва продукції деревообробної промисловості (крім меблів) у 2007 р. зросли на 19,5 % і склали 7796,5 млн. грн. у порівнянні з 2006 р., випуск меблів – на 22,4 %. і в 2007 р. склав 1435 млн. грн. [1]. Серед позитивних факторів, що сприяли поліпшенню обсягів реалізації на внутрішньому ринку, варто віднести достатньо стабільні споживчі ціни, підвищення якості продукції, збільшення попиту і зростання реальних доходів населення. Динаміка росту реалізації деревообробної продукції зображена в табл. 1.

Таблиця 1. Обсяги реалізації продукції деревообробної галузі у 2003-2007 рр., млн. грн. [2]

Продукція

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Вироби з деревини, крім меблів

2264,1

2998,0

3719,4

4454,6

5796,4

5209,6

Меблі

431,7

514,1

684,8

825,3

946,2

870,7

Протягом п’яти років продовжується позитивна тенденція збільшення попиту на вітчизняну продукцію деревообробної та меблевої промисловості на внутрішньому ринку, проте відбувається стрімке зростання споживання імпортованої продукції, що пов’язано з високою якістю продукції порівняно з українськими товарами та збільшенням рівня платоспроможності населення. Проте в 2008 р. в зв’язку з фінансовою кризою попит на продукцію знизився, обсяги реалізації виробів з деревини становили 5209,6 млн. грн., меблів – 870,7 млн. грн., що на 11 % менше ніж в 2007 р. [2].

За 2007 р. загальний імпорт виробів з деревини в Україну склав 354,53 млн. дол. США, що на 76,4 % більше ніж в 2005 р. [4]. Деревообробна продукція імпортується з 61 країни світу. Головними постачальниками є країни СНД - 17,1% від загального обсягу імпорту, з країн Європи – 57,5% від загального обсягу імпортованої продукції. Найбільшими країнами імпортерами є Італія – 15,6% від загального обсягу імпорту, 15,4%, 13,8%, Польща – 8,6%, Туреччина –8,6%. Німеччина – 4,1% [3].

Експорт товарів деревообробної промисловості мав стрімку тенденцію до зростання і склав у 2007 р. 827,17 млн. дол. США. У порівнянні з 2006 роком обсяги експорту збільшились на 23,6%, у тому числі, у виробництві деревини та виробів з деревини – на 22,9%, у виробництві меблів – на 31,9 % і становлять 286,54 млн. дол. США. Негативним явищем для деревообробної промисловості стало зниження експортних поставок виробів з деревини у 2008 р. на 5 % і становлять 801,16 млн. дол. США, що відбулося у зв’язку з фінансовою кризою, зниженням життєвого рівня населення.[4] Найбільшими країнами експортерами продукції меблевої промисловості є країни СНД, а саме Росія – 24,5% від загального обсягу експорту, Молдова – 9,3%, Грузія – 1,3%, Казахстан – 0,8%, Німеччина – 6,8%, Великобританія – 16,8% [3].

Аналізуючи дані щодо імпорту деревообробної продукції, можна зробити висновок про посилення позицій в ітчизняних виробників. Імпорт дешевої продукції на внутрішньому ринку майже не представлений, також досить сильні позиції вітчизняні компанії займають у середньому та значно активізувалися в сегменті дорогих та елітних товарів деревообробної промисловості. Частка імпорту меблів в 2007 р. становить приблизно 30-35% у загальному обсязі, у 2006 р. імпорт становив трохи більше 50%, 2000 року – близько 60% [5]. За рахунок зменшення іноземних виробників на вітчизняному ринку, великі вітчизняні виробники можуть отримати додаткові ніші на національному ринку та в подальшому матимуть змогу збільшувати постачання на міжнародні ринки.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що деревообробна промисловість України має позитивні передумови виходу на міжнародний ринок, за допомогою випуску більш якісної продукції на імпортованому високотехнологічному обладнанню, з порівняно не високою вартістю, яка була досягнута за рахунок низької заробітної плати та дешевої сировини. За 2003-2007 роки Україна досягла досить серйозних зрушень у технологіях, а також в обсягах виробленої якісної продукції.

Але є і негативні явища, які погіршують конкурентоспроможність продукції меблевої промисловості: велика залежність від імпорту сировини та обладнання для виробництва продукції, низька кваліфікація працівників, низька частка промисловості в загальному обсязі ВВП, порівняно з зарубіжними країнами, складне фінансове становище підприємств та невеликі обсяги інвестицій в галузь та незначна підтримка держави.

Для поліпшення ситуації потрібно здійснювати низку кардинальних заходів. Серед них: інвестувати кошти у перспективні вітчизняні наукові дослідження; розвивати вітчизняне виробництво обладнання, фурнітури і матеріалів для зменшення залежності від імпортних товарів; оновити асортимент продукції та матеріально-технічну базу для збільшення попиту з боку споживачів; удосконалення державної політики; у зв’язку з фінансовою кризою зменшити податковий тиск на національних виробників; встановити високі ставки імпортного мита.

Досить велике значення для розвитку деревообробної промисловості після вступу України до Світової організації торгівлі мала готовність підприємств працювати в умовах міжнародної конкуренції. Національні виробники досить вдало відреагували на вступ до СОТ, про що свідчить зростання обсягів виробництва, попиту на продукцію та збільшення обсягів експорту деревообробної продукції.

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної деревообробної продукції доцільно запровадити заходи, які полягають у наданні пільг для деревообробних підприємств; встановленні знижених ставок податку на прибуток; сертифікації і частковій державній підтримці ефективних експортоорієнтованих проектів, що підвищить довіру до них вітчизняних і зарубіжних інвесторів; стимулювання підприємств до виходу на міжнародні ринки та виготовлення високотехнологічної та конкурентоспроможної продукції, яка відповідатиме міжнародним стандартам.

Здійснення цих заходів дасть можливість не тільки наростити обсяги виробництва та реалізації, але й частково розв’язати основні проблеми деревообробної галузі та країни в цілому.

Література:

1. Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2007 рр. // Статистичні дані – Державний комітет статистики. - http:// ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2006/prm_ric/prm_ / vov2005_u.html

2. Обсяги реалізації промислової продукції в Україні за 2003-2007 р. // Статистичні дані – Державний комітет статистики. – http://www.ukrstat.gov.ua

3. Експорт – імпорт окремих видів товарів за країнами світу // Статистичні дані – Державний комітет статистики. – http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2008/zd/e_iovt/e_iovt_1008.htm;

4. Товарна структура експорту та імпорту товарів // Статистичні дані – Державний комітет статистики. – http://ukrstat.gov.ua

5. Аналіз підсумків роботи деревообробної та меблевої промисловості за 2007 р. – http://www.industry.kmu.ua