Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Жаботинська К. С.

Одеський національний політехнічний університет

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

Сьогодні одним з найбільш дієвих інструментів, які дозволяють виявити можливість підвищення ефективності бізнесу, та відповідно однією з конкурентних переваг підприємства може стати внутрішній аудит. В останній час питанням внутрішнього аудиту приділяється все більше уваги. Це пов’язано з тим, що українські підприємства все більше інтегруються до інвестиційних та інших економічних процесів у світі. А наявність на підприємстві системи внутрішнього аудиту, яка стає одним з невід’ємних елементів якісного корпоративного управління є позитивним сигналом для потенційних інвесторів.

На сьогодні внутрішній аудит виходить за рамки функції контролю, як це було у попередні часи, та стає більш орієнтованим на збільшення вартості бізнесу та гарантування прийнятного рівня ризиків. Тому його задачі, функції та методичне забезпечення мають переглядатися.

Серед основних завдань, які ставляться перед сучасним внутрішнім аудитом як інструментом підвищення ефективності бізнесу, на наш погляд, можна виділити:

- аналіз та оцінку ефективності системи управління ризиками та надання рекомендацій щодо зниження ризиків до рівня прийнятних.

- оцінку системи внутрішнього контролю на предмет достовірності інформації, дотримання законодавства, ефективності і результативності діяльності окремих підрозділів підприємства.

Таким чином, внутрішній аудит можна розглядати як інструмент оцінки ризиків. При чому пріоритети в оцінці ризиків зміщуються від оцінки окремих операцій у бік оцінки ризиків в діяльності організації в цілому. А своєчасне виявлення ризиків та їх зниження до прийнятного рівня в значній мірі збільшує ефективність ведення бізнесу.

Але слід наголосити, що управління ризиками є однією з функцій менеджменту, завданнями же внутрішнього аудиту в області управління ризиками є оцінка надійності та ефективності системи управління ризиками та надання рекомендацій щодо попередження ризиків та зниження їх до прийнятного рівня.

Серед основних ризиків, які можуть впливати на ефективність ведення бізнесу в Україні, і яким може протидіяти внутрішній аудит (або унеможливлювати їх вплив, або суттєво знижувати), на наш погляд, можна виділити наступні:

- податкові ризики;

- ризики, пов’язані з коректністю облікової інформації, на основі якої керівники підприємства приймають важливі управлінські рішення;

- ризики, пов’язані із збереженням власності, цільовим та ефективним використанням активів підприємства.

Крім інструмента оцінки ризиків внутрішній аудит може виступати як інструмент виявлення сильних та слабких сторін у діяльності підприємства. Це в свою чергу означає:

- у разі виявлення сильних сторін – перенесення позитивного досвіду на інші процеси, процедури та підрозділи підприємства (з урахуванням їхньої специфіки);

- у разі виявлення слабких сторін – закріплення їх як пріоритетних областей для їх удосконалення та розвитку.

Використання внутрішнього аудиту як інструменту виявлення сильних та слабких сторін у діяльності підприємства можливе у рамках виконання їм другого виокремленого нами завдання сучасного внутрішнього аудиту – оцінки системи внутрішнього контролю на предмет достовірності інформації, дотримання законодавства, ефективності і результативності діяльності окремих підрозділів підприємства.

Для ефективного використання внутрішнього аудиту в якості інструменту виявлення сильних та слабких сторін бізнесу є наявність збалансованої системи показників експертизи бізнесу, на яку має орієнтуватися внутрішній аудитор. Але наголошуємо ще раз, що як і у разі з системою управління ризиками, розбудова системи збалансованих показників експертизи бізнесу, так як і розбудова системи внутрішнього контролю, не входить до завдань внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит може надавати консультаційну підтримку на етапі розробки систем, але не має нести відповідальність за їх створення та підтримку. Але при цьому саме на службу внутрішнього аудиту покладається розробка таких процедур оцінки системи показників експертизи бізнесу та перевірка правильності оцінки відповідних показників, які б найбільш оптимальним чином інформували б про успіхи на невдачі бізнесу.

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що на сьогодні внутрішній аудит може виступати потужним інструментом підвищення ефективності бізнесу. Більш того, наявність ефективного внутрішнього аудиту стає необхідною для успішного розвитку компаній в умовах швидких змін в економіці України та світу, підвищення складності процесів управління, розподілу функцій володіння та управління бізнесом. Але наскільки при цьому внутрішній аудит буде корисним для підприємства в якості інструменту підвищення ефективності бізнесу, в значній мірі залежить від того, які завдання будуть ставити перед ним власники та менеджмент компанії. Сьогодні основною метою внутрішнього аудиту має стати виявлення можливостей вдосконалення діяльності підприємства, тому наступним напрямком розвитку внутрішнього аудиту стає розробка і впровадження нової концепції внутрішнього аудиту та її становлення в компаніях. Це означає більш перспективну, ніж ретроспективну орієнтацію внутрішнього аудиту, тобто внутрішній аудит в першу чергу має спрямовуватися не на оцінку подій і ризиків та їх наслідків, які вже відбулися (як фактично зараз це є на практиці), а на аналіз майбутніх подій, які можуть несприятливим чином вплинути на діяльність підприємства.

Література:

1. Дудка С. Внутрішній аудит. – http://www.liga.net

2. Нетыкша О. Взгляд изнутри // Финансовый директор.– 2005. – № 4. – С. 16-21.

3. Сонин А. Зачем компании внутренний аудит // Управление компанией. – 2004. – № 10.– C. 35-43.