Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Давиденко А.О.

Українська академія банківської справи НБУ , АБ «Інг Банк Україна»

«ВАРТІСТЬ БАНКУ» ЯК ВАЖЛИВА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Проблема оцінки вартості банків на сьогодні стала дуже актуальною як у світовому, так і у національному масштабах. З одного боку цьому сприяє велика кількість банківських установ у сфері фінансового посередництва, а з іншого – в умовах кризи, менеджмент кожної установи вимушений зосереджувати всі інструменти свого управління на нарощенні вартості банку за для того щоб зробити його привабливим чи то для інвестування, чи для перепродажу.

В цих умовах дуже важливим є визначення такої економічної категорії як «вартість банку», з усіма характерними їй рисами. Якщо розглядати теоретичні доробки науковців світової практики із цього питання, то можна виділити напрацювання наступних вчених та науковців: Дамодоран А., Коупленд Т., Мерцер С., Царьов В., Грязнова А., Карев В. та інші. Серед вітчизняних дослідників даного наукового напряму можна назвати Арістову А., Шульгу Н., Слободяніка О.

Криза в економічній та банківській сферах загострює інтерес до купівлі іноземними структурами українських банків, через що підвищується необхідність реальної оцінки вартості вітчизняних інститутів, а отже і вимагає відповіді на здавалося б просте питання – що саме являє собою вартість банку в сучасних умовах?

Вихідним постулатом є те, що вартість банку – це ціна, за якою його буде вигідно як продати (для продавця), так і купити (для покупця). Саме це стає ключовим питанням при зміні прав власності на банки.

З цього приводу, можна звернутися до тлумачення ринкової вартості об’єкту у міжнародних стандартах оцінки. Під ринковою вартістю розуміють розрахункову величину, за якою власність від одного власника переходить до іншого на дату оцінки в результаті комерційної угоди між добровільним покупцем і добровільним продавцем після адекватного маркетингу; при цьому передбачається, що кожна із сторін діяла компетентно, розважливо і без примусу [1].

Ринкова вартість розраховується із врахуванням поточної ситуації на ринку на конкретну дату, тому при зміні ринкових умов вона буде змінюватися. При визначенні ринкової вартості на покупця та продавця не повинно бути тиску із-зовні, і обидві сторони мають бути достатньо проінформовані про сутність та характеристику майна або бізнесу.

В деяких випадках ринкова вартість може виражатися від’ємним числовим значенням. Наприклад, це може бути при оцінці застарілих об’єктів нерухомості, сума витрат на знос яких перевищує вартість земельної ділянки, або при оцінці екологічно неблагополучних об’єктів. При оцінці банківського бізнесу, дана ситуація можлива при здійсненні оцінки окремих об’єктів власності банківської установи, які впливають на загальну ринкову вартість всього банку.

На практиці, оцінювачі намагаються визначити обґрунтовану ринкову вартість. Однак деякі науковці вважають, що банківський бізнес, є прикладом особливого об’єкту оцінки, який не володіє достатньою ринковістю , а саме є під жорстким контролем і регулюється державою, інформація є обмеженою і певною мірою закритою. Цією інформацією володіє лише визначене коло осіб, переважно найбільші власники банку. В такому випадку, науковці говорять про визначення незалежними оцінювачами частково ринкової вартості бізнесу. Розглянута нами ринкова вартість є одним із видів вартості, які обчислюються при встановленні ціни об’єкту. За дослідженнями А. Грязнової, існують наступні класифікаційні ознаки вартості бізнесу (рис. 1).

При оцінці вартості бізнесу можна використовувати і таке поняття, як ефективна вартість – це вартість активів, рівна більшій із двох величин: інвестиційній вартості активів для даного власника або вартості їх реалізації.

Класифікація вартості бізнесу

Рис.1 . Класифікація вартості бізнесу*

*розроблено автором на підставі [2]

Будь-який вид вартості, що розраховується оцінювачем, є не історичним фактом, а оцінкою цінності конкретного бізнесу в даний момент у відповідності до обраної мети [ 2 ] . Тому, говорячи про вартість банку необхідним є з’ясування мети її визначення, що може полягати у наступному: перехід прав власності; купівля-продаж банку; реорганізація, реструктуризація бізнесу [3]. Проте, використовуються й інші цілі оцінки вартості банків. Залежність виду оцінки і мети можна побачити на рис. 2.

Зв'язок між метою оцінки і видами оцінки бізнесу

Рис. 2. Зв'язок між метою оцінки і видами оцінки бізнесу *

*розроблено автором на підставі [2]

Таким чином, можна зробити висновок, що вартість банку – це економічна категорія, якій характерна певна класифікація за конкретними ознаками, взаємозв’язок із іншими економічними процесами, які є в даному випадку ціллю оцінки вартості банку.

Остаточне розуміння даної економічної категорії, усвідомлення її важливості в управлінні банком є запорукою ефективного фінансового менеджменту установи в умовах посилення процесу реструктуризації кредитних установ.

Література:

1. Микерин Г.И., Павлов Н.В. Международные стандарты оценки . – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА , 2003. – 384 с.

2. Оценка бизнеса: Учебник / П од ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой . - 2-е изд., перераб . и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 736 с.

3. Офіційний сайт Централ Інвест Груп. – www . centalinvest . com .