Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Гилка М.Д.

Економіко-правничий інститут, м.Чернівці

ПРОБЛЕМИ ПІЛЬГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сільське господарство – це сфера, де кредитні ресурси відіграють вирішальну роль: сезонний розрив між вкладенням і надходженням коштів, безперервність процесів відтворення, значна потреба в обігових засобах перетворюють кредит в основне джерело поповнення фінансових ресурсів. Проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, які й досі залишаються нерозв’язаними, зумовили необхідність пошуку шляхів їх вирішення.

Проблемам кредитування присвячені праці багатьох вчених: Алексійчука В.М., Дем’яненка М.Я., Саблука П.Т., Черевка Г.В. та ін. Однак ситуація, яка склалася в сільському господарстві України, свідчить про те, що кредитування ще не відіграє належної ролі в фінансуванні сільськогосподарських підприємств, тому потребує подальшого вивчення й удосконалення.

Ринкова економіка за своєю суттю заснована на поєднанні власної саморегулюючої дії, що закладена в її основу, і системи державного регулювання ринкових відносин. Ринок на основі балансу попиту і пропозиції через механізм вільного ціноутворення самостійно регулює розвиток окремих галузей, регіонів і підприємств, виробництво певних товарів та сферу послуг. Поряд з цим необхідна система державного регулювання, спрямування ринкових механізмів на досягнення певних цілей і реалізацію поставлених завдань. Державне регулювання не повинно замінювати ринкове саморегулювання, а лише доповнювати його.

Державна підтримка сільського господарства здійснювалась і продовжує здійснюватись у багатьох країнах за допомогою спеціальних кредитних програм, причому цей інструмент особливо поширений в країнах, що розвиваються, хоча його використовують і у високорозвинутих країнах. Найчастіше подібні програми полягають у застосуванні знижених (пільгових) відсоткових ставок, впровадженні відстрочення сплати відсотків і тіла кредиту, створенні гарантійних установ, урядових агенцій, аграрних банків, а також банків розвитку і підтримки тощо [ 1 ] .

В Україні одним із напрямів державного фінансування сільськогосподарських підприємств є відшкодування витрат, які пов’язані із сплатою відсотків за користування кредитами банків. На нашу думку, важливим завданням для держави є створення таких умов, коли сільськогосподарські підприємства для здійснення своєї господарської діяльності мають можливість залучати кредитні кошти на пільговій основі. Саме з цією метою, тобто для поліпшення стану кредитування сільського господарства, у 2000 році запроваджено механізм пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств, який передбачає часткове покриття відсотків за користування кредитами комерційних банків за рахунок бюджетних коштів.

Сільськогосподарським підприємствам Чернівецької області в 2003 році надано комерційними банками пільгових кредитів на суму 14300 млн. грн., а відшкодовано за рахунок коштів державного бюджету 1100 млн. грн. В 2004 році ці показники відповідно становили 25559 млн. грн. та 1134 млн. грн., в 2005 році – 124105 млн. грн. та 7810 млн. грн., в 2006 році – 130209 млн. грн. та 11321 млн. грн [ 2 ] . Ці дані свідчать про те, що суми кредитів, які надаються на умовах відшкодування з державного бюджету відсотків за користування кредитом, щороку зростають. Запровадження механізму пільгового кредитування в сільському господарстві позитивно вплинуло на кредитні відносини між комерційними банками та сільськогосподарськими підприємствами. Починаючи з 2000 року, значно зріс потік грошових коштів від комерційних банків до сільськогосподарських підприємств. З наведених вище даних бачимо, що за період з 2003 року по 2006 рік сума наданих комерційними банками кредитів зросла приблизно у 9 разів. Необхідно зазначити, що пільгові кредити одержує дуже мала кількість сільськогосподарських підприємств. Так, у 2006 році пільгові кредити одержали лише 8% сільськогосподарських підприємств Чернівецької області [ 3 ] . Це пояснюється тим, що умови пільгового кредитування є надто суворими. Зокрема, основною умовою для одержання пільгового кредиту є прибуткова діяльність сільськогосподарських підприємств. Збитковим підприємствам пільгові кредити не надаються, навіть за наявності застави. Зазначимо, що в 2006 році прибутковими були лише 39,8% сільськогосподарських підприємств Чернівецької області.

Варто зауважити, що лише державних інвестицій недостатньо для підтримки сільськогосподарських підприємств. Тому, на нашу думку, вітчизняним сільськогосподарським підприємствам необхідно створити національну фінансово-кредитну установу (фінансовий кооператив), взявши за зразок Фермерську кредитну систему США. Це повинна бути організація, яка б виступала головним кредитором сільського господарства України, співпрацювала з комерційними банками для інвестування фінансових ресурсів в сільське господарство країни і виступала гарантом повернення кредитів. Створення такої організації може сприяти покращенню кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, зниженню відсоткових ставок комерційних банків, а також обмеженню необхідності зростання бюджетного фінансування системи пільгового кредитування.

Література:

1. Черевко Г.В., Ващик М.С. Система кредитування фермерства у США // Фінанси України. – 2008. - №7. – С. 102.

2. Габа І.В. Кредитна підтримка сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2007. - №7. – С.69.

3.Сільське господарство Чернівецької області – 2006 рік. Статистичний збірник. – Чернівці: ГУС у Чернівецькій області, 2007. – С. 26.