Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Кирилов О.Д., Кобець Г.М.

Східноукраїнській національний університет ім. В. Даля

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

Зі зростанням ролі податків у формуванні дохідної частини державного бюджету виникає необхідність у більш глибокому дослідженні інструментів податкового контролю, які охоплюють і впливають на всі суспільні відносини, що виникають у фінансово-кредитній системі. Дієвий податковий контроль попереджає ухилення від оподаткування та сприяє налагодженому бюджетному процесу, його успішному виконанню та завершенню.

У наукових джерелах багато уваги приділено питанням формування фінансово-кредитної системи та впливу на неї податкового контролю. Плідно працюють над цією тематикою Гуржій С.Г., Десятнюк О.М., Іванов Ю.Б., Кисіль О.М., Кравець Т.Л., Крисоватий А.І, Онищенко В.А. та інші.

Мета даного дослідження полягає у розкритті основних проблем функціонування податкового контролю як складової фінансово-кредитної системи та у виробленні пропозицій щодо їх вирішення.

Досвід розвитку більшості країн, у тому числі й України, свідчить, що за умов побудови суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, орієнтованої на забезпечення прав і свобод громадянина, гідних умов його життя, держава повинна ставити перед собою завдання забезпечити безперебійне й постійне поповнення дохідної частини державного і місцевих бюджетів у формі податкових платежів, яка становить основу матеріальної бази для реалізації цих цілей. Наразі в Україні стан виконання платниками податкових обов’язків залишається на низькому рівні [3], що в цілому негативно позначається на якості виконання державою своїх завдань і функцій. У зв’язку з цим створення й постійне вдосконалення механізму, спрямованого на попередження і припинення фактів неналежного ставлення платників до сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а не проста реєстрація їх негативних результатів, має велике значення для нормалізації функціонування фінансово-кредитної системи.

Однак в Україні зроблено перші кроки в напрямку оптимізації процедур податкового контролю, підвищення якості проведення податкових перевірок та забезпечення ефективності і доцільності функціонування всіх видів податкового контролю [6].

Слід зазначити, що податковий контроль виявляє багато суб’єктів підприємницької діяльності, які приховують свої реальні доходи та тим самим знижують надходження до бюджету. Вони не заявляють в звітності реальні обсяги валових доходів, обсяги продаж, не відображають податкові зобов’язання та не оплачують їх, тобто фактично не являються учасниками бюджетного процесу. Зокрема, завдяки діям податкових ревізорів ДПА в Луганській області порушникам чинного законодавства було донараховано [2] понад 164 млн. грн., зменшено збитків на 39 млн. грн. і неправомірно заявленого з бюджету податку на додану вартість майже на 222 млн. грн.

Головний зміст контролю полягає в організації систематичної діяльності, спрямованої на фактичне виконання бюджету, який є складовою фінансово-кредитної системи. Також слід зауважити, що саме за допомогою контролю до податкових органів надходить інформація про реальний стан платників податків [5].

Податковий контроль як складова фінансово-кредитної системи є необхідною умовою існування ефективної податкової системи [4]. Він покликаний забезпечити зв’язок платників податків з органами державного управління, що наділені особливими правами і повноваженнями з усіх питань оподаткування.

Таким чином, зараз в першу чергу необхідно вдосконалювати законодавчу базу [1], яка регулює організацію та здійснення податкового контролю.

Наступним напрямом повинне бути регулювання процесу здійснення податкових перевірок, конкретизації процедур їхнього проведення, прав та обов’язків контролюючих органів, зменшення втручання контролюючих органів у діяльність платників податків, а це також означає, що контроль повинен приносити значно більше коштів, ніж витрачається на його проведення.

Для ефективного функціонування податкового контролю потрібно удосконалити процедури відбору платників податків для проведення перевірок; оцінки роботи податкових інспекторів; форми і методи податкових перевірок; збільшити кількість перевірок з органами податкової міліції.

Отже, податковий контроль як елемент фінансово-кредитної системи повинен підтримувати баланс між правами й обов'язками платників податків, спостерігати за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою забезпечення формування бюджету й установлення її відповідно вимогам чинного законодавства. Без збалансування інтересів держави та платників податків за допомогою налагодженого податкового контролю неможливе стабільне існування самої держави.

Література:

1. Гуржій С.Г. Нова модель взаємодії // Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. – 2004. - №2. – С.12-13.

2. ДПА в Луганській області. Порушникам чинного законодавства донараховано понад 164 млн. грн. штрафних санкцій // Налоговый калейдоскоп. – 2008. - №44. – С.7.

3. Кисіль О.М. Взаємини між підприємцями і контролюючими органами. // Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. – 2004. - №2. – с.21.

4. Кравець Т.Л. Проблеми організації податкового контролю в Україні // Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір» 26- 27 листопада 2008 р. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008.- 356с.

5. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації) // Вісник податкової служби України. – 2002. – 263 с.

6. Чуприна О.В. Податкові проблеми сьогодні // Фінанси України. – 2005. - №6. – С. 99-102.