Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Кокшаров Р.В.

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВОЇ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМ ТА ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ЦИХ СИСТЕМ

Там, де кооперація страховиків і кредитних організацій переходить із разових форм співробітництва в більш складні агентські й контрактні відносини народжуються інноваційні продукти. Саме вони рухають уперед весь фінансовий ринок і розвивають фінансову культуру населення.

Закордонний досвід концентрації капіталів страхових компаній і банків, виявлення основних тенденцій цього процесу необхідні для обґрунтування ефективної стратегії взаємодії цих фінансових інституцій на ринку фінансових послуг, для законодавчо-нормативного й макроекономічного регулювання цих процесів з боку державних органів з метою захисту інтересів, у першу чергу, споживачів фінансових послуг.

Виникнення ідеї спільного просування страхових послуг припадає на 1970-1980 роки, коли вперше поліси страхування стали продавати через відділення банків у Франції та Великобританії. Французька страхова компанія CNP вже на початку 70-х років почала продаж своїх продуктів за посередництвом банків, створивши велику дистрибутивну мережу із 30000 представництв. Цей інноваційний задум дав змогу фірмі зайняти перше місце на французькому ринку страхування життя, яке вона утримує і понині.

Приклади ефективного спільного використання галузевих переваг у процесі співпраці банків та страхових компаній зустрічаються на фінансових ринках багатьох країн. У Франції майже 60 % премії у страхуванні життя збирається банками, а у Німеччині - агентами, хоча в 90-ті роки ХХ століття частка продажу через банківську систему збільшувалась, проте не можна ще говорити про її домінуючу роль. Причиною є достатньо твердий поділ між системами продажу продуктів банків і страховиків. У другій половині ХХ сторіччя страхові компанії сформували великі обсяги тимчасово вільного капіталу й стали одними з головних інвесторів на фінансових ринках миру. Тенденція інтеграції банківського й страхового бізнесу має місце й у трансформаційних економіках країн, Європи, Азії і в Україні зокрема. Співробітництво вітчизняних банків зі страховиками нині розвивається за такими основними напрямами: страхування кредитів, що видаються банком; страхування різних фінансових ризиків; страхування майна, що передасться банку в заставу; страхування майна банку.

Взаємопроникнення банківського й страхового капіталу в різних країнах по-різному регулюється законодавством. Так, у ряді країн законодавство передбачає входження банку своїм капіталом у страхову компанію й навпаки. Однак у більшості випадків ці дві фінансових установи не зв'язані між собою статутними зобов'язаннями, а працюють по угодах.

Така тенденція добре проглядається на канадському страховому ринку. В 1992 році в Канаді були уведені законодавчі норми, які дозволяли банкам придбання страхових компаній. Банки стали серйозними конкурентами страхових компаній, пропонуючи різноманітні страхові продукти. У європейських країнах законодавство також дозволяє формування фінансових груп при участі банківських і страхових структур.

У цілому слід зазначити світову тенденцію до глибокої інтеграції страхового й банківського капіталу. Така інтеграція неминуче визиває ріст конкуренції. Разом з тим клієнти одержують повний пакет високоякісних фінансових послуг у підрозділі однієї групи, що відповідає міжнародним стандартам і практиці створення інтегрованого простору для ділових операцій.

Форми функціональних зв'язків між банками й страховими компаніями визначають взаємовигідні відносини між ними (рис. 1), а управління фінансовими потоками обох організацій стає більш ефективним:

інвестиційна діяльність страхових компаній є серйозним фінансовим ресурсом для банків, особливо в частині довгострокового кредитування;

участь банків в управлінні страховим капіталом обумовлено потребою в страховому захисті банківської діяльності й залученні клієнтської бази страховиків;

інтерес страхових організацій в управлінні банківським капіталом обумовлений необхідністю надійного розміщення своїх фінансових ресурсів, можливістю розширення клієнтської бази, потребою в надійному банківському супроводі страхових операцій і т.д.

Концепція банківського страхування полягає в інтеграції банків і страхових компаній для координації продажів, об’єднанні страхових і банківських продуктів, каналів їхнього поширення або виходу на ту саму клієнтську базу, а також доступу до внутрішніх фінансових ресурсів партнера. Характер інтеграції конкретних установ, послуг, каналів поширення послуг, внутрішніх фінансових ресурсів може бути всіляким.

Основи функціональних взаємин банківських установ та страхових організацій

Рис. 1. Основи функціональних взаємин банківських установ та страхових організацій

Треба зауважити, що у відповідності з чинним законодавством України діяльність банків та страхових компаній регулюється різними законами. Українське законодавство не передбачає можливості злиття страхових компаній та банків, тому взаємодія банків та страхових компаній в Україні практично здійснюється через концепцію bancassurance.

До найпоширеніших форм співробітництва й конвергенції страхових компаній і банків відносяться:

1. Початкова форма співробітництва, що обмежується наданням страховою компанією послуг клієнтам банку й самому банку на договірних основах. Ця форма не є по суті bancassurance, оскільки відсутні конвергенція каналів продажів і загальних продуктів.

2. Форма агентських відносин, що допускає поширення страхових послуг з угоди з банком через його агентську мережу. Це фаза й основа більш тісного співробітництва в рамках поширення продуктів страхових послуг за угоди з банком через його мережу або, наприклад, кредитів або інших банківських послуг клієнтам страховика через його агентську мережу.

3. Форма кооперації, при якій партнери утворюють альянс, створюючи на договірній основі режим найбільшого сприяння у всіх областях співробітництва. Це вищий ступінь співробітництва, що вимагає координації загального бізнесу на довгостроковій постійній основі.

4. Форма контролю допускає застосування механізму контролю аж до злиття й поглинання, за допомогою якого банк або страховик має намір досягти своїх стратегічних цілей.

5. Форма фінансового супермаркету є вищою фазою інтеграції банку й страхової компанії. При цьому структури банку й страхової компанії повинні бути тісно інтегрованими між собою не тільки на рівні фронт-офісних структурних підрозділів, які забезпечують загальне використання каналів продажів фінансових послуг, але й на рівні головного офісу.

Таким чином, взаємини банків і страхових організацій необов'язково припускають взаємні вкладення в капітал. Основою взаємодії можуть бути партнерські відносини. Загальним у діяльності банків і страхових організацій є наявність значної клієнтури у двох сторін:

банківські установи й страховики здійснюють різні фінансові послуги великому числу юридичних і фізичних осіб;

страхові компанії на партнерській основі мають можливість використати банки для просування своїх страхових продуктів, у той час як банки забезпечують відповідний розрахунково-касовий супровід;

і навпаки, страхові організації, надаючи свої приміщення банкам, дозволяють останнім просувати банківські продукти й послуги по розрахунково-касовому обслуговуванню.

Таким чином, інтеграція має різноманітні форми: від створення спільних фінансових продуктів і надання спільними зусиллями різних видів послуг до утворення "фінансових супермаркетів" і банківсько-страхових груп.

Важливою й досить перспективною формою взаємин банків і страхових організацій є сфера перестрахування. Закордонна практика свідчить, що страхові організації починають використати банківські технології в перестрахуванні. Страхові контрагенти приймають форми договорів про кредитування при настанні певної умови. Із премій формується депозит, а страхове відшкодування є кредитом, що виплачується з акумульованих і майбутніх коштів на депозиті.

Довгострокове кредитування банками здійснювати набагато простіше при взаємодії зі страховими компаніями, які володіють "довгими грішми". Банки й страхові компанії, що входять у банківсько-страхові групи, вирішують проблеми з капіталізацією за рахунок перерозподілу коштів усередині групи. Банківські послуги й послуги зі страхування, пропоновані спільно, прекрасно доповнюють один одного. Банківсько-страхові групи акумулюють величезні кошти, які інвестуються також і за допомогою інвестиційних і пенсійних фондів. У цілому банківсько-страхові групи працюють відповідно до концепції "фінансового супермаркету".

На відміну від всіх традиційних фінансових інститутів "супермаркети" дозволяють запропонувати клієнтам комплексні програми інвестиційного, страхового й банківського обслуговування. При цьому витрати при здійсненні різних фінансових операцій істотно знижуються. Крім того, створюється єдиний центр фінансових послуг.

Форми співробітництва банків і страхових організацій

Рис. 2. Форми співробітництва банків і страхових організацій

Розвиваючи концепцію фінансового супермаркету, його учасники створюють загальну ідеологію діяльності на фінансовому ринку, впроваджують загальну корпоративну культуру, здійснюють погоджену маркетингову й фінансову політику. У результаті все це приводить до конкурентних переваг як об'єднання в цілому, так і окремо взятих компаній, що входять у дане об'єднання.

Література:

1. Слюсаренко А. Развитие сотрудничества банков и страховых компаний. Особенности организации и проведения совместных рекламных кампаний // Финансовая консультация. - 2002. - №23-24. - С. 19-24.

2. Суксин В. Из практики создания и реализации совместных продуктов банков и страховых компаний // Финансовая консультация. - 2002. - №23-24. - С. 14-17.

3. Уманців Ю.М. Інтеграційні процеси на страховому ринку в умовах глобалізації світової економіки // Фінанси України. - 2002. - №5. - С. 143-147.