Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Сердечна Л.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МАСОВОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На сучасному етапі розвитку суспільства реклама стала невід’ємною складовою не тільки економіки, нею просто «просічений» весь життєвий простір людини, як фізичне оточення, так і інформаційне. Сучасний стан інформатизації суттєво розширює можливості поширення масової інформації і активно використовується для розповсюдження комерційної інформації. Питома вага реклами у складі ефірного мовлення на національних телеканалах значно перевищує передбачені діючим законодавством 15%. Друковані ЗМІ мають вміст реклами до 100% обсягу видання. Зовнішня реклама перетворила українські міста на демонстраційні території рекламної поліграфії. Активно зростає кількість користувачів Інтернету і відповідно обсяги реклами в мережі, саме Інтернет-реклама розвивається найбільш високими темпами.

Треба зауважити, що реклама в Інтернеті взагалі окремо не визначена діючим законом «Про рекламу», згідно якого ідентифікується реклама на телебаченні і радіо, у друкованих ЗМІ та з використанням електрозв’язку.

Сучасна рекламна індустрія має практично необмежені можливості для створення високоякісного рекламного продукту, вплив якого спрямовується не тільки на розум людини, а й на його почуття і підсвідомість. Над подальшим удосконаленням і підвищенням ефективності реклами працюють теоретики і практики, впроваджуються інноваційні технології, цим питанням присвячені дослідження, для розробників реклами видається спеціальна література. То ж комерційна пропаганда розвивається і дійсно впливає на потенційних споживачів та на досить широкі коли суспільства. Сьогодні в державі існують серйозні проблеми із споживанням дітьми алкогольних напоїв, тютюну. В цьому не останню роль відіграв вплив реклами. Реклама формує у людей певний стиль суспільної поведінки, який не завжди є позитивним.

Діюча система регулювання і контролю реклами з боку держави націлена в основному на створення ефективного механізму функціонування та розвитку рекламної галузі, але при цьому вплив масової комерційної пропаганди на суспільство залишається поза контролем з боку держави. В преамбулі Закону України «Про рекламу» зазначено, що «цей закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні». При цьому рекламний продукт може бути не тільки результатом рекламної діяльності, а функції рекламної діяльності не обмежуються тільки інформуванням споживачів, бо реклама як складова частина комплексу маркетингових комунікацій виконує й комунікативну функцію для досягнення цілей, серед яких спонукання клієнта зробити покупку, формування у покупців стійкої прихильності до марки та ін.. Щодо наслідків такого впливу на свідомість і підсвідомість людини, її поведінку, то механізмів контролю наразі не існує.

До речі, до комплексу маркетингових комунікацій, окрім реклами, входять такі складові як public relation , стимулювання збуту, прямий маркетинг, персональний продаж, які є не менш, а в сучасних умовах можливо і більш ефективними, з огляду їх впливу на споживачів і суспільство. Але при цьому, законодавчо регулюється тільки рекламна діяльність.

З іншого боку, національне законодавство в частині розповсюдження інформації регулює доступ до інформації і націлене на забезпечення гарантованості права на інформацію, доступність інформації, свободу її обміну. В умовах поглиблення інформатизації суспільства, розвитку засобів масової інформацій вже постають питання захисту населення від неконтрольованого інформаційного впливу, на часі проблема щодо певних заходів з цензури інформаційного простору, гарантування прав громадян на адекватний захист від негативного впливу інформації.

В сучасних умовах державна інформаційна політика, яка визначена Законом України «Про інформацію», вже не відповідає загальній ситуації в країні і тим тенденціям, які спричиняє інформатизація. Діюче законодавство «закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності», головними напрямами і способами інформаційної політики є «забезпечення доступу громадян до інформації». Але сьогодні вже очевидно, що певною мірою інформаційна діяльність обмежує права і свободи громадян, бо мотиви їх поведінки зумовлюються впливом інформації, втому числі і комерційної.

Зокрема підтверджено багатьма дослідженнями, що рішення про вибір товарів значною мірою формується не тільки свідомим аналізом його якостей, а й впливом рекламної пропаганди. Лояльність чи негативне ставлення суспільства до певних подій, осіб, організацій чи явищ в галузі політики, економіки, культури та інших сферах формується засобами public relation і є результатом інформаційної діяльності.

Враховуючи інтенсивний розвиток телекомунікацій, масове використання мережі Інтернет і інтенсивне проникнення в інформаційний простір, завдячуючи новітнім технологіям, комерційної і рекламної продукції, є потреба у законодавчому визначенні прав і обов’язків її розповсюджувачів, а також засобів контролю за виконанням законодавства у сфері розповсюдження реклами. В той же час потребує більш конкретного законодавчого визначення такий суб’єкт рекламної і інформаційної діяльності, як споживачі рекламної та інформаційної продукції, і відповідно їх права та заходи щодо захисту цих прав.

З огляду на загальну ситуацію в Україні у галузі інформатизації і інформації, з урахуванням існуючих та очікуваних наслідків інформаційної діяльності, необхідні заходи щодо удосконалення діючого законодавства в зазначених галузях та адекватного державного регулювання з метою захисту прав громадян і суспільства, контролю за негативним впливом інформації, що, до речі, передбачено Концепцією Національної програми інформатизації, серед основних принципів якої випереджаючий розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження, використання інформаційних продуктів та послуг.