Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Змаженко Т.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ВИКОРИСТАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Для нинішньої ситуації на ринку товарів і послуг характерна жорстка конкуренція всіх організацій і корпорацій, що ведуть широкомасштабне наступ у боротьбі за клієнта, часом досить некоректне до громадськості. Успішне проведення будь-яких акцій і кампаній - PR по формуванню корпоративної культури, неможливо без реальних змін всередині власне корпоративних відносин, (структурних, економічних, пропагандистських та ін), що забезпечують реальне поліпшення роботи всередині корпорації, пов'язаної з поліпшенням якості товарів і послуг для своїх споживачів . Для цього необхідні: розробка відповідних PR-і рекламних кампаній з урахуванням можливостей корпорації та потреб суспільства; концептуальний підхід до розробки комунікацій на всіх рівнях проведення кампанії; системно-комплексний та ситуаційний підхід при формуванні корпоративної культури; облік соціокультурних особливостей російських організацій та фірм; узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду; розробка та впровадження покращуючих інновацій відповідно до вимог ринку і суспільства;

Ситуація пов'язана з більшістю українських корпорацій має ряд специфічних рис, які посилюють необхідність концептуального підходу. З одного боку, сучасна корпорація - це велика структура, яка має високий потенціал і можливості, і в певному сенсі представляє особа суспільства. З іншого боку, ці її переваги в ринкових умовах часто стали проявлятися як негативні фактори. Як величезна, складна структура корпорація не має можливість оперативно реагувати на зміну ринкової ситуації. Тому для неї важливо встановити комунікації, взаємодія як з внутрішньою громадськістю, так і з гнучкими ринково-орієнтованими фірмами, які здатні вловлювати і задовольняти інтереси суспільства і допомагати корпорації, проводити коригування тактичних та інших планів. Це ще раз визначає необхідність концептуального підходу до вирішення питань на всіх рівнях і етапах просування товарів і послуг російських корпорацій

Під PR-кампанією слід розуміти розробку і комплексне багаторазове використання PR-засобів, а також рекламних матеріалів, в рамках єдиної концепції та загального плану впливу на думку і ставлення цільових груп і громадськості, з метою формування позитивного образу корпорації, а також її товарів і послуг , діяльності на ринку і в суспільстві, що проводяться в певний проміжок часу. PR-кампанія готує для потенційних партнерів, споживачів, широкої громадськості, що знаходиться поки що в пасивному стані (а іноді і в агресивному), сприятливу обстановку для прийняття рішення на користь певної корпорації. Вона полягає також у прояві, позиціюванні зрілою і розвинутої культури підприємництва, визначеного іміджу корпорації, стилю керівництва, поведінки персоналу. Можна виділити основні завдання PR-кампанії:

- « Позиціювання ». Ця задача полягає в інформуванні, створенні і підтримці зрозумілого цільовими аудиторіями та громадськості образу корпорації. По суті, це завдання полягає у створенні системи позитивних стереотипів у внутрішньої і зовнішньої громадськості щодо корпорації, що робить її обізнаність про найбільш суттєвих, відмінних якостях і функції даної корпорації від інших.

- «Підняття іміджу». Ця задача полягає в тому, щоб змінити встановилися, можливо, негативні стереотипи представлений громадськості про корпорації.

- «Відбудови від конкурентів». Суть цього завдання полягає в позиціюванні даної корпорації на тлі конкурентів. Для цього при розробці PR-звернень має бути приділено особливу увагу відмітною якостями та переваг «нашої» корпорації і стереотипам уявлень цільових аудиторій.

- « Контрреклама » або «Відмив». Тут мова йде про відновлення випадково зниженого іміджу корпорації, відновлення «кредиту довіри» в результаті надзвичайних ситуацій, негативних публікацій і ЗМІ, і ін. Рішення даних завдань PR дозволить позиціювати певну корпорацію за кількома рівнями сприйняття його потенційними цільовими групами і широкою громадськістю.

Якщо проаналізувати діяльність українських компаній та їх участь у « public relations » то можна зробити висновок, що найбільшу активність проявляють корпорації в сферах комунікацій та високих технологій, підприємства тих сфер які найбільш регульовані – алкогольна та тютюнові галузі та компанії, акції яких знаходяться на біржі і вартість напряму залежить від репутації. Також можна зазначити щодо українських підприємств: непослідовність в реалізації запланованих проектів, відсутність антикризових мір та загальне відношення до PR - компаній як до одноразових засобів підвищення репутації. Останнє є однією з головних помилок вітчизняних корпорацій. До того ж більшість корпорацій відводять управління « public relations » внутрішнім відділам і тільки 10% - для зовнішніх, незалежних спеціалістів. В умовах кризи використання вдалого маркетингу є важливою задачею, від успіху якого залежать не тільки майбутні прибутки, але й майбутнє корпорації.

Література:

1. Алешина И.В. Паблик рилейшенз для менеджеров : Учебник . - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 480 с.

2. Капитонов Э.А, Капитонов А.Э. Корпоративная культура и PR. - М.: ИКЦ « МарТ », 2003. – 416 с.

3. Деловая столица . – К., 2003. – Вып . 3.– 135 с.