Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Глущенко Л.Д.

Вінницький національний технічний університет

ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічні й політичні зміни в українському суспільстві збільшують вже існуючі і породжують нові соціально-економічні проблеми, які найбільше гостро виражені в старих промислових районах, у малих містах і сільських населених пунктах.

Органи місцевого самоврядування об'єктивно зацікавлені в платоспроможності організацій, розташованих на території муніципального утворення, оскільки від цього залежить наповнюваність місцевого бюджету, рівень зайнятості, соціальної напруженості й т.п. Дана обставина жадає від всіх органів місцевого самоврядування зосередження уваги на створенні й організації функціонування системи стабілізаційних мір, спрямованих на зниження негативних наслідків кризових явищ на місцевому рівні.

Все більшу підтримку одержує думка про те, що для подолання кризи місцевої (муніципальної) економіки необхідні розробка й реалізація цілеспрямованої економічної політики на рівні регіону.

Антикризове муніципальне управління можна трактувати, як процес що попереджає або коректує негативний вплив кризових явищ на стан соціально-економічної системи, спрямований на досягнення певних цільових орієнтирів розвитку муніципального утворення, за допомогою застосування системи взаємно погоджених підходів, інструментів і програм.

Діючий сьогодні механізм міжбюджетних відносин тільки в невеликому ступені поліпшує фінансові показники на депресивних територіях, знижуючи тим самим мотивацію місцевої влади на створення внутрішніх умов стійкого фінансового стану свого муніципального утворення, і більшою мірою погіршує фінансове становище розвинених великих промислових міст. Дотації, субсидії, субвенції як форми фінансової допомоги становлять значну частину доходів бюджету, і саме вони визначають технічну можливість бюджету відповідати за своїми обов'язками. Проте, у муніципальних утворень залишається достатній набір важелів, інструментів, для впливу на кризову економічну ситуацію, для виходу з неї й проведення раціональної економічної політики.

Фінансова підтримка з боку муніципальних органів влади, як правило, надається муніципальним унітарним підприємствам і великим промисловим, які або мають у статутному капіталі частку муніципальної власності, або визнані соціально значимими для конкретного муніципального утворення за умови наявності в бюджетах відповідних ресурсів.

У містах, що є промисловими центрами, при кризі домінуючої галузі можна виділити два основних напрямки антикризового регулювання з боку місцевих органів влади:

1) підтримка підприємств базових галузей економіки, що мають виробничий апарат і трудові ресурси, здатні забезпечити випуск конкурентноздатної продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках.

2) заходи, спрямовані на диверсифікованість муніципальної економіки, організацію нових виробництв інноваційного типу. У рамках цього напрямку важливо перевести виробничі й інші ресурси в іншу область, щоб позбутися монополізму депресивної галузі.

До основних інструментів антикризового муніципального управління можна віднести: п ільгові режими оподаткування, розробка й реалізація програм муніципального промислового розвитку, сприяння реструктуризації неефективних підприємств й організацій, субсидування банківської процентної ставки по притягнутих кредитах, система інвестиційного кредитування, система муніципального замовлення, підтримка лізингу, підготовка кадрів, інвестиції у виробничо-технологічну інфраструктуру. А також удосконалювання системи керування муніципальним утворенням розробка й реалізація програм перспективного соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, формування муніципальних інформаційних ресурсів, розробка системи моніторингу соціально-економічного стану муніципального утворення й ін.

У зв'язку з тим, що адміністрації муніципальних утворень, як правило, обмежені у фінансових засобах, які вони можуть надати для фінансової підтримки підприємств, одним з можливих заходів, що сприяють і скороченню витрат бюджету, і розвитку промисловості може бути надання в оренду на пільгових умовах муніципального майна для реалізації нових (інноваційних) проектів. Це надання виробничих й інших площ.

Можливе створення спеціального органу з антикризового управління, основною метою діяльності якого є формування політики по попередженню банкрутства та запобіганню фіктивного банкрутства підприємств на території муніципального утворення.

Ефективне застосування інструментів антикризового муніципального управління можливе у випадку адекватної оцінки фінансового та соціально-економічного стану муніципального утворення, що дозволить визначити існуючі й можливі економічні проблеми та розробити антикризову стратегію.

Література:

1. Удовиченко В. Ефективна економічна політика місцевої влади. Формула успіху // Аспекти самоврядування. – 2005. – №2(28). – С.28-31.

2. Літвін Н.М. Державне регулювання антикризових процесів.// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук.праць . - 2001. - Вип. 29. - Ч.4 - К.: Київський університет. - С.42- 44;