Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

К.т.н. Нецветаєв В.А., Васильєва Н.Ю., Денисенко Ю.В., Мальцева Є.В.

Національний гірничий університет, м.Дніпропетровськ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ НЕЙРОНОЇ МЕРЕЖІ

На сьогоднішній день існує багато методик прогнозування часових рядів. І це невипадково, бо прогнозування є надзвичайно важливою частиною діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Саме на основі прогнозованих, очікуваних значень тих або інших показників приймаються управлінські рішення. У даній роботі для апроксимації і прогнозування (екстраполяції) часових рядів була використана штучна нейрона мережа, що являє собою сукупність моделей біологічних нейроних мереж і є розгалуженою мережею штучних нейронів, зв'язаних між собою синаптичними з'єднаннями. Мережа обробляє вхідну інформацію й у процесі зміни сигналів, що проходять синаптичними каналами, формує сукупність вихідних сигналів [1].

Була розглянута методика прогнозування за допомогою щтучної нейронної мережі. На її основі побудовано структуру мережі для прикладної задачі, а також сформульовано критерій оптимізації, необхідний для навчання мережі. Моделювання було виконане за допомогою табличного процесора. В якості вхідних даних були використані щомісячні доходи невеликої фірми, яка займається прокатом різноманітних технічних засобів.

Потрібно було визначити прогноз місячних доходів на наступний рік загалом і по кожному місяцю цього року окремо.

Рішення цієї задачі можна подати рівнянням, в якому прогнозоване значення визначається чотирма константами і трьома змінними, кожна з яких має першу ступінь [2]:

Формула (1)

де Формула = 1,2,3…7 - номер року і номер нейрона в мережі (кількість нейронів в мережі дорівнює 7); Формула – незалежний вільний член; Формула – коефіцієнт, при дискретних значеннях часу Формула ; Формула – коефіцієнт при фактичних значеннях вхідної змінної Формула ; Формула – коефіцієнт при спрогнозованому попередньому значенні Формула . Вагові коефіцієнти Формула в даній моделі обчислюються методом найменших квадратів за умови мінімізації суми квадратів відхилень спрогнозованих і фактичних значень.

Формула (2)

При записі формули (1) використовувалися наступні міркування, які не мають нічого спільного з штучним інтелектом, інтуїтивно зрозумілі, але перевірені на практиці:

1. Перший доданок у формулі (1) відображає вільний член – постійне значення, щодо якого відбуваються всі зміни, обумовлені змінними Формула .

2. Другий доданок визначає загальну тенденцію зміни Формула у функції часу. Його негативне значення свідчить про існуючу загальну тенденцію зменшення Формула у функції часу Формула . Використовувати апроксимуючі поліноми, в яких час присутній в другому, третьому і т.і. ступені позбавлено значення, оскільки таких змінних в природі не існує – час завжди лінійний, тому введення фіктивних змінних Формула і т.д. може покращувати апроксимацію в діапазоні відомих значень Формула , але за межами цього діапазону при екстраполяції вносить помилку. При введенні парних ступенів помилка змінюється, наприклад, у бік зменшення прогнозованого значення, а при введенні непарних ступенів – у бік його збільшення. В той же час необхідність введення доданку, що визначає тенденцію у функції часу очевидна, оскільки всі процеси в природі відбуваються у часі. Цей факт ігнорується, наприклад, у відомих алгоритмах експоненційного згладжування і ковзного середнього, що приводить до їх низької точності.

3. Третій доданок визначає залежність прогнозу Формула від фактичного значення Формула в попередній момент часу, а четвертий доданок – від попереднього прогнозу. Наявність цих двох доданків, як, наприклад, в методі експоненційного згладжування, враховує зменшення впливу попередніх значень Формула в порівнянні з ближчими до прогнозованого. Проте, на відміну від методу експоненційного згладжування, обмеження на знаки цих доданків і обмеження на суму Формула не враховувалися, що, підвищує точність апроксимації.

4. Для оцінки точності розрахунків використовувалися значення средньоквадратичних відхилень фактичних і прогнозованих значень, а для оцінки адекватності моделі – коефіцієнт достовірності апроксимації. Ці величини не тільки визначають похибки моделі, але і служать показниками, за якими можна порівнювати різні методи прогнозу.

За допомогою розробленої схеми нейроної мережі поставлена задача вирішувалася в середовищі табличного процесора EXCEL, а коефіцієнти Формула розраховувалися з використанням засобу Пошук рішення, при цьому в якості функціонала, що мінімізувався використовувалася сума квадратів різниць вхідних і вихідних сигналів за відсутності обмежень.

При практичному використанні даного методу прогнозу виникає проблема, суть якої в тому, що сума доходів фірми за визначений період часу не збігається із сумою значень доходів, визначених моделлю за той самий період. Це не відповідає суті процесу. Тому до розробленої моделі пропонується додати обмеження, зміст якого складається в тому, що сума фактичних доходів повинна дорівнювати сумі значень доходів, що визначені моделлю за відповідний період часу.

Формула , (3)

де Формула – фактичні значення доходів, Формула – значення моделі.

Додавання такого обмеження призвело до збільшення коефіцієнта детермінації (з 0,93 до 0,95) та значного зменшення середньоквадратичної помилки в 1,85 разів, тобто адекватність та точність моделі підвищилися.

Література:

1. Хайкин, Саймон. Нейронные сети: полный курс: Пер. с англ.. – 2-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.

2. Нецветаєв В.А., Логачов Є.М. Підвищення точності прогнозування економічних процесів з використанням моделі нейтронної мережі // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: РИК НГУ, 2006. – №7. – С.79-83.