Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Вагнер І.М.

Університет банківської справи НБУ, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Реалізація стратегій, пов’язаних із зростанням чи навіть збереженням існуючих позицій на ринку, тісно пов’язана з інвестиційною діяльністю підприємства. Ця сфера діяльності є предметом проектного аналізу, який у стратегічно керованих компаніях поєднує інструментарій фінансово – інвестиційного і стратегічного аналізу. Об’єктами стратегічного аналізу є фактично всі ресурси, які підприємство може мобілізувати для довгострокового інвестування з метою досягнення конкурентних переваг на ринку.

Стратегічний аналіз інвестиційних проектів тісно пов'язаний не тільки з визначенням чистої приведеної вартості і дисконтуванням грошових потоків, але й з розрахунком імовірності отримання очікуваного результату від інвестування коштів [1, с. 229].

Першим важливим кроком у вирішенні питання, чи варто приймати проект, - це підрахунок початкових витрат. Якщо відомо, скільки грошових коштів потрібно для реалізації проекту, їх можна порівняти з майбутніми прибутками і на цій основі прийняти рішення про доцільність інвестиції

[2, с. 591].

Для визначення початкових витрат на інвестиції необхідно відповісти на ряд запитань:

1. Яка початкова купівельна ціна об'єкта, який хочуть придбати?

2. Які можливі додаткові витрати (доставка, монтаж тощо)?

3. Яким буде дохід від продажу нині діючих об'єктів, якщо треба їх замінити?

4. Яку суму податків прийдеться сплатити при продажу нині діючих об'єктів?

Таким чином, економічне обґрунтування інвестиційного проекту, пов'язаного з новими капітальними вкладеннями, має велике значення. У практиці планування капітальних вкладень існують певні показники, що дають можливість приймати рішення щодо інвестицій (Таблиця 1).

Таблиця 1. Показники, за допомогою яких приймаються рішення щодо інвестицій

Період окупності інвестицій

Кількість років, потрібних для покриття всіх витрат на інвестиційний проект. Якщо період окупності прийнятний для підприємства, проект буде схвалено. При порівнянні двох або більше проектів перевага надається проектам з меншим періодом окупності.

При прогнозуванні рівномірних надходжень період окупності розраховується як відношення суми первісних інвестицій до річної суми грошових надходжень.

Середня ставка доходу

Визначає прибутковість проекту. Суть методу полягає в порівнянні чистих доходів з початковою вартістю проекту. Для цього суму всіх майбутніх чистих доходів ділять на суму середніх інвестицій.

Чиста теперішня вартість

Це різниця між теперішньою вартістю майбутніх грошових надходжень та вартістю початкової інвестиції. Щоб визначити чисту теперішню вартість проекту капітальних вкладень, потрібно майбутні грошові надходження дисконтувати за допомогою відповідної ставки дисконту. Потім знаходять різницю між теперішньою вартістю майбутніх грошових надходжень і теперішньою вартістю первісної інвестиції

Індекс рентабельності (прибутковості)

Відношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків до початкової вартості інвестиції. Цей коефіцієнт використовується як засіб розміщення проектів за спадною їх привабливістю. Якщо коефіцієнт прибутковості має значення більше одиниці, то проект рекомендується до використання. Проект з індексом прибутковості меншим за одиницю відхиляється.

Внутрішня ставка доходу

Визначається як ставка, що врівноважує початкову інвестицію з теперішньою вартістю майбутнього грошового потоку. Іншими словами, це розмір (ставка) дисконту, при якому теперішня вартість грошових потоків дорівнює початковій інвестиції, а чиста теперішня вартість майбутніх грошових потоків - нулю.

Гранична ставка

Ставка, нижче якої проекти відхиляються. Визначають граничну ставку, виходячи з вартості фінансування та ризикованості проекту. Після цього планують грошові потоки і розраховують внутрішню ставку доходу. Якщо вона вища за граничну ставку, то проект рекомендується для інвестування.

З погляду менеджера чи аналітика, який проводить стратегічний аналіз інвестиційних проектів, головним критерієм є ринковий, а не фінансовий результат [3, с. 291-292].

Для стратегічного аналізу найважливіших інвестиційних проектів необхідно застосовувати підходи, відмінні від методу чистої приведеної вартості чи терміну окупності.

Одним з альтернативних методів стратегічного аналізу є оцінка ринкового (або іншого) результату інвестиційного проекту за допомогою імовірнісних підходів, зокрема, ланцюгів Маркова і матриць переходу системи.

Для оцінки доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів використовується імовірнісний підхід ланцюгів Маркова і матриць переходу системи.

Визначаючи доцільність інвестицій, використовують формулу:

Р (А 1 + А 2 +…+ А n ) = P(А 1 ) + P(А 2 ) +…+ P( А n ) (1),

де Р (А 1 + А 2 +…+ А n ) – імовірність появи однієї з несумісних подій (досягнення однієї з альтернативних позицій в моделі BCG ) А 1 , А 2 , або А n ;

P(А 1 ), P(А 1 ), P( А n ) – імовірності виникнення подій А 1 , А 2 , або А n .

Оцінки А 1 , А 2 , або А n можуть виникати в різній послідовності протягом періоду, який підлягає дослідженню.

Ланцюги Маркова дозволяють розглядати зміну структури сукупності як імовірнісний процес: імовірність знаходження одиниці в тому чи іншому становищі на даний час визначається характером розподілу ймовірностей знаходження її в окремих становищах протягом минулих періодів та ймовірностей зміни цих становищ до теперішнього моменту часу або етапу розвитку.

Ланцюгом Маркова називають послідовність випробувань, в кожному з яких система приймає тільки одне з k становищ повної групи, причому умовна імовір ність p ij (s) того, що в s- му випробуванні система буде знаходитися в становищі j за умови, що після (s-1)-го випробування вона знаходиться в становищі i не залежить від результатів інших, раніше проведених випробувань.

Наприклад, тривимірна матриця ланцюгів Маркова може мати вигляд:

Формула

Р 11 Р 12 Р 13

Р = Р 21 Р 22 Р 23 .

Р 31 Р 32 Р 33

Процедуру стратегічного аналізу, побудовану на використанні ланцюгів Маркова і матриць переходів, найкраще виконувати за допомогою комп’ютера. Найбільший недолік запропонованої методики – це не складність обчислень, а невизначеність щодо перехідних ймовірностей, які потрібно якось долати. Найкраще це можна зробити за допомогою експертних методів дослідження, поєднаних з ґрунтовним аналізом ретроспективної інформації за минулі роки [4, с.152-153].

Таким чином, стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів тісно пов'язаний з визначенням чистої приведеної вартості грошових потоків, їх дисконтуванням і розрахунками ймовірності отримання очікуваного результату від інвестування коштів.

Отже, стратегічний аналіз дозволяє не тільки оцінювати ефективність існуючих і привабливість майбутніх інвестиційних проектів, але й стимулювати менеджерів працювати для збільшення добробуту акціонерів у довгостроковій перспективі, а не для максимізації прибутку поточного року.

Література:

1. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч . посібник. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2003. – 272 с.

2. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. Ф.Ф. Бутинця . – 2-ге вид., доп . і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с.

3. Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз: Навч . посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп . – К.: Алерта , 2008. – 478с.

4. Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Короп О.О., Мізік Ю.І. Методи стратегічного аналізу: Навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит». – Х.: ХНАМГ , 2007. – 208 с.

5. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень. – http://megalib.info/strategichnij-analiz

6. Передінвестиційні дослідження. Мотивація інвестиційних рішень. Оцінювання інвестиційного клімату країни. Оцінювання інвестиційної привабливості галузі та фірми-емітента. – http://buklib.net/component