Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Варчук О. А.

Одеський національний політехнічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ГІДНОСТІ ТА НЕДОЛІКИ

Відповідно до ст.1 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 року (№2063 ІІІ), суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи , зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності;

юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітній період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро .

Малий бізнес найбільш чисельний сектор економіки України та охоплює різноманітні види діяльності, тому держава постійно змушена шукати нові шляхи зменшення податків, нові сучасні та прогресивні форми та системи оподаткування.

Однією з таких форм є спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка передбачає: заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) сплатою єдиного податку ; застосування спрощеного бухгалтерського обліку і звітності.

Спрощена система оподаткування, впроваджена з ціллю полегшення ведення бухгалтерського та податкового обліку, спрощення питань сплати податків та подання звітності для суб’єктів малого підприємництва.

Згідно з Указом Президента України « Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» застосовувати спрощену систему оподаткування можуть:

- фізичні особи , які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

- юридичні особи - суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Спрощена система оподаткування має дві форми: фіксовану (для СПД фізичних осіб) та відсоткову (для СПД юридичних осіб).

Ставки єдиного податку для фізичних осіб від 20 до 200 грн на місяць залежно від виду діяльності.

Ставки єдиного податку для юридичних осіб становлять на вибір:

- 6 % від суми виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість;

- 10 % від суми виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) без урахування акцизного збору, у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Спрощена система оподаткування має особливості не тільки в податковому обліку, а і в бухгалтерському. Малі підприємства можуть вести облік витрат з використанням лише рахунків класу 8 «Витрати по елементах», складати спрощену форму Балансу та Звіту про фінансові результати (Форма 1м, 2м).

Введення спрощеної системи оподаткування відбулося з 1 січня 1999 року та було вигідне і державі і підприємцям.

Державі її введення дозволило:

по-перше, активізувати підприємницьку діяльність;

по-друге, вивести частину економіки з «тіні»;

по-третє, привчити приватних підприємців сплачувати податки;

в четверте, збільшити кількість робочих місць.

Підприємцям спрощена система оподаткування дозволила:

по-перше, звільнитися від сплати багатьох податків та зборів;

по-друге, уникнути чисельні перевірки, непорозуміння та штрафи;

по-третє, зменшити чисельність бухгалтерів, що в свою чергу, зменшило видатки на оплату праці.

Застосування спрощеної системи оподаткування має як переваги, так і недоліки.

Відразу ж виникли проблеми з податком на додану вартість (ПДВ), податком з доходів фізичних осіб (ПДФО), зборами до Пенсійного фонду та інших державних соціальних фондів.

Самим суттєвим недоліком, вважаю, необхідність сплати єдиного податку з усієї отриманої від покупця суми, ураховуючи ПДВ – це економічно неграмотно.

Наприклад, як перевагу, вважаю, можливість сплати єдиного податку не в момент відвантаження ТМЦ (надання послуг, виконання робіт), а тільки після отримання від покупців грошових коштів на рахунок підприємства, а як недолік, необхідність сплати 20 відсотків ПДВ (для підприємств платників 6 % єдиного податку) незалежно від того чи отримані грошові кошти на рахунок підприємства.

Також, для підприємств, що обрали ставку єдиного податку 10 відсотків вигідніше коли їх контрагенти не є платниками ПДВ.

Спостерігається тенденція щодо зменшення кількості СПД юридичних осіб та збільшення кількості СПД фізичних осіб ця тенденція є наслідком введення спрощеної системі оподаткування, а відбувається це тому, що для других значно кращі умови оподаткування.

Спрощеної системі оподаткування приділяється багато уваги. Минуло вже 10 років як спрощена система оподаткування вступила в дію и звісно за ці роки були виявлені і недоліки і переваги цієї форми оподаткування, та зрозуміло що вона потребує перегляду з ціллю усунення всіх виявлених недоліків.

Аналізуючи недоліки цієї системи оподаткування, треба прагнути до введення пільг, зменшення розміру податків, що в свою чергу, сприяло б відмові від тіньових операції та збільшило податкові надходження до бюджету.

На території України дуже багато дрібних підприємств, а спрощена система оподаткування була запроваджена саме з ціллю стимулювання малого бізнесу. На мою думку, завдяки цієї форми оподаткування суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні та фізичні особи - можуть вижити в сучасних умовах кризи.

Тема оподаткування завжди була та буде актуальною поки існують держава та підприємства, а особливо сьогодні, коли світова фінансова криза торкнулась і тих і тих.

Література:

1. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року №746/99.

2. Все про бухгалтерський облік. - 2008.- №70.- Спецвипуск 219.

3. Все про бухгалтерський облік. - 2008.- №75.- Спецвипуск 220.