Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Сидоренко О.В.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З МЕТЕОРОЛОГІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

В останні десятиліття особливо актуального значення у лінгвістиці набули дослідження у галузі фразеології, розділу мовознавства, що вивчає склад фразеологізмів мови в його сучасному стані та історичному розвитку.

Фразеологізми, або фразеологічні одиниці (ФО) являють собою стійкі формування, які функціонують в системі мови у формі одного слова, оскільки в його номінативну основу закладено єдине семантичне значення [4, с.559-560]. Фразеологічними одиницями як правило стають словосполучення, пов’язані з найбільш актуальними для даної епохи і даного народу поняттями та явища, які в яскравій формі зазначають найбільш типові для кожної мови зв’язки лексико-граматичного характеру, тож можна стверджувати, що фразеологія являє собою історичне дзеркало, в якому відображається менталітет народу.

Формування ФО відбувається шляхом фразеологізації простих структур (ПС). Як зазначає О.В. Кунін, фразеологізація – це утворення ФО та стійких словосполучень нефразеологічного характеру в результаті поступового процесу придбання тими або іншими словосполученнями всіх елементів фразеологічної стійкості, або всіх елементів стійкості нефразеологічного характеру [2, с.48].

Метою нашого дослідження є аналіз засобів перекладу ФО з метеорологічним компонентом. Матеріалом для дослідження слугували 100 англомовних ФО та 118 українських варіантів їх перекладу [3, с.296-310]. Переклад сталих одиниць передається за допомогою еквівалентів, калькування та описового перекладу, що в деяких випадках не зменшує їх емоційно-експресивного забарвлення, хоча в більшості певною мірою позбавляє МП належного стилістичного ефекту, притаманного ФО мови оригіналу [1, с. 88-94 ].

Повні еквіваленти в М.П. спостерігаємо у разі спільного джерела походження ФО в двох мовленнєвих системах. Сюди можемо віднести приклад біблійного фразеологізму: before the Flood - до (всесвітнього) потопу.

Дещо чисельнішим є коефіцієнт словосполучень з частковим еквівалентом МП, тобто один зі структурних елементів буквально калькується, а інший, вживається в переносному значенні. Таким чином відбувається часткове переосмислення: flood of customers - наплив клієнтів; the heat is on – гарячка почалась.

Значна частина англомовних ідіом не має ані повних, ані часткових відповідників в М.П., в таких випадках використовуємо приблизні еквіваленти, які базуються на семантичному відтінку структури МО, при цьому не співпадають за лексичним, граматичним та стилістичним наповненням: to give smb the wind – відшити когось; to fun the breeze – бити байдики;

Найбільш частотним методом передачі ФО є описовий переклад, при якому одиниці фразеологізмів зводяться до перекладу не самої ФО, а лише її тлумачення, як у випадку з одиницями, що не мають еквівалентів: under a cloud – у поганому стані, в немилості; під підозрінням; have one’s head in the cloud – бути неуважним, літати думками поза хмарами.

Зустрічаються ФО, переклад яких здійснюється шляхом калькування – дослівного перекладу ФО: slush fund-“брудний” фонд, frozen assets – заморожені активи.

Серед досліджуваних ФО зустрічаються й так звані комунікативні ФО –паремії (прислів’я, приказки), які хоча й не мають відповідної еквівалентності слів та відтворюються у мові в готовому вигляді, відзначаються образністю та частковим або повним переосмисленням значення структурних компонентів. В деяких випадках паремії можуть бути подібними за лексичним складом, комунікативним значенням, стилістичним забарвленням та все ж мають свої особливості, тому відповідник у порівнюваній мові часто буває тільки приблизним: Every cloud has a silver lining. – Лихо не без добра. The words are just wind, but seeing is believing. – Краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Тож, аналіз перекладу ФО з англійської на українську мову дає змогу констатувати, що найбільш частотним способом передачі ФО є описовий переклад – 62% переклад за допомогою часткових еквівалентів становить 19%, переклад шляхом калькування – 14 %, та на основі повних еквівалентів – 5%.

Слід зазначити, що вживання метеорологічного компоненту у досліджуваних ФО є більш частотним в мові оригіналу, що в першу чергу пояснюється специфікою менталітету британців, зумовленого метеорологічними особливостями цієї острівної країни. Саме тому перекладач повинен застосовувати різні види трансформацій, визначаючи еквіваленти на основі асоціативного значення або ж аналогічності ситуації, для передачі максимально точного семантичного наповнення та емоційно-експресивних якостей.

Література:

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - Вінниця: Нова Книга, 2000. - 446 с.

2. Кунин А.В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре // Тетради переводчика. - М., 1964. - 127с.

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови. Частина ІІ. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 356с.

4.Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 712 с.