Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

К.ю.н . Наливайко О.І.

Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ

В юридичній літературі останнім часом все більше уваги приділяється державному ладу, характеристиці його складових, однак проблема його гарантування залишається майже не дослідженою. До сьогодні не існує комплексного обґрунтованого підходу щодо визначення поняття, ознак, критеріїв класифікації та видів гарантій державного ладу.

Становлення сучасного державного ладу обумовлює необхідність наукового пошуку у сфері гарантування з метою забезпечення його адекватності реаліям та перспективам суспільно-політичного розвитку. Такий пошук об’єктивно має бути зорієнтованим на аналіз досягнень зарубіжної і вітчизняної теорії та практики.

Однією з важливіших характеристик державного ладу є діалектичне поєднання в ньому елементів розвитку та стабільності. Динаміка державного ладу стосується лише конкретного змісту тих відносин, які охоплюються цим поняттям. Що ж до форми, то вона, як обґрунтовано зазначив В.Ф. Погорілко , повинна зберігати свою непорушність, яка підсилюється і підкріплюється спеціальною системою гарантій [1, с. 103].

Тематична актуалізація пов’язана з тим, що формування в Україні правової держави та громадянського суспільства безпосередньо пов’язано з проблемою створення системи ефективних гарантій державного ладу, вирішення якої базується на розробці та застосуванні дійових умов, прийомів та механізмів їх реалізації у суспільних відносинах. Адже який би високий авторитет не мали норми, що закріплюють державний лад, посідаючи пріоритетне положення не тільки в Конституції, але й в усій системі законодавства України, вони мають ефективно реалізовуватись у фактичних суспільних відносинах. Створення незалежної, правової, соціальної держави із демократичним державним ладом є першочерговим завданням на шляху до стабільності, а наявність ефективних гарантій є обов’язковою умовою його існування.

Ефективність правового явища традиційно визначається як співвідношення між фактичним результатом дії правових норм і тими соціальними цілями для досягнення яких ці норми були прийняті [2, с.124-126].

Сфера, яку ми досліджуємо є сферою найбільш складних критеріїв виміру ефективності, їх дифузії, системної дії та протидії. Вона практично не піддається будь-яким одномірним вимірам, наприклад, кількісним показникам економічної чи організаційно-юридичної ефективності. Тут складно застосувати методи конкретної соціології разом із усіма критеріями її вимірів.

Як наслідок, ми можемо говорити про складність критеріїв і умов виміру ефективності такого суб’єкта, наприклад, як держава. Тому в літературі звертається увага на те, що юридичною наукою досягнуті більш значні результати у встановленні чинників і умов, що визначають підвищення ролі права, ніж у дослідженні самого цього процесу (його інтенсивності, темпів, обсягу тощо).

Наступна особливість ефективності гарантій державного ладу полягає в тому, що вона завжди має політичну сторону, пов’язану із розвитком демократії, розбудовою правової держави, у зв’язку з чим вона підлягає оцінці не менше, ніж досягнення результатів в економічній сфері. Але саме в політичній сфері, яка вимагає оцінки з точки зору ефективності, не існує безпосередніх кількісних критеріїв (у складних процесах безпосереднього народовладдя підлягають кількісним вимірам лише окремі їх складові). Тому, сьогодні важливим є вироблення загальних підходів у вирішенні цієї проблеми, особливо в сучасних кризових умовах, коли державно-правова практика, правосвідомість, правова культура, конкретно-соціологічні дослідження свідчать про значне зниження ефективності функціонування держави та її інститутів.

Вважаємо, що за умов відсутності чітких критеріїв оцінки ефективності гарантій державного ладу, будь-які кількісні дані про державно-політичні процеси є одночасно їх якісною і причинно-наслідковою характеристикою. В свою чергу, методика одержання, обробки і використання цієї інформації повинна постійно вдосконалюватися.

Показниками ефективності гарантій державного ладу є як якісний стан норм Конституції, так і механізм забезпечення їх реалізації у соціальній дійсності.

До якісних характеристик правових норм, що виступають показниками ефективності в літературі відносять наступні: ступінь їх досконалості і спроможність впливати на розвиток суспільних відносин у необхідному напрямі [3, с. 34; 4]. Важливим показником ефективності є обумовленість цього інституту соціальними потребами суспільного розвитку. Показниками ефективності механізму забезпечення є ступінь досягнення ефекту при реалізації достатньо ефективної правової норми.

Вимоги норм мають бути науково обґрунтованими та реальними для виконання. Тому що саме науковість правових норм дозволяє більш повно передбачити можливі результати їх дії, створити оптимальну систему їх гарантій.

В свою чергу, реальність, відповідність нормативно закріпленого державного ладу стану розвитку держави і суспільства є однією з основних гарантій ефективності самого державного ладу.

Можна стверджувати, що аналіз причин позитивних і негативних тенденцій державно-політичних процесів є необхідним, тому що прийняття правильного рішення в сфері подальшої розбудови державного ладу передбачає знання закономірностей його формування і розвитку. Отже, критерії ефективності досліджуваних нами процесів неоднозначні, складні, мають комплексний і багаторівневий характер.

Література:

1. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг . ред. В.Ф. Погорілка . – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

2. Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм ( государственно-правовые аспекты ). – Воронеж: Изд-во Воронежского университета , 1985. – 154 с.

3. Федосова В.А. Эффективность действия норм советского государственного права. – Воронеж: Издательство Воронежского университета , 1984. – 225 с.

4. Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы . – Казань, 1977. – 273 с.