Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Завалевська О.В.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова

Професіограма інженера з напряму підготовки 0924 „Телекомунікації”

Сучасному суспільству |товариству| потрібні ініціативні і самостійні фахівці |спеціалісти| , здатні |здібні| постійно удосконалювати |вдосконалювати| свою професійну майстерність і духовний особистісний рівень. У міру придбання |надбання| досвіду |досліду| професіонал стає суб'єктом власної діяльності, ставить і реалізує цілі в практиці роботи, потім виходить на рівень систематизації та самостійного аналізу власної діяльності, проектуючи її надалі на більш високому рівні, підвищуючи свою компетентність. Ланцюжок зростання |зросту| це спеціаліст, який кваліфіковано виконує діяльність в режимі інновації. Подальший |дальший| розвиток професіонала приводить |призводить,наводить| до новаторської, творчої діяльності, яка збагачує його досвід |дослід| і досвід |дослід| професійної практики в цілому |загалом| і вимагає презентації.

Проблемі підготовки майбутніх інженерів до участі в суспільному виробництві, до свідомої трудової діяльності приділяли увагу такі вчені як О. Андрусь, О. Вітковська, Б. Динамов, Д. Чернілевський та ін.

Довідкова література визначає професіограму як опис особливостей конкретної професії, яка розкриває специфіку професійної праці і вимог, які пред'являються до людини [3] | .

А. Маркова визначає професіограму | як нормативний документ, який включає відомості про об'єктивний зміст |вміст,утримання| праці, про психологічні якості, які пред'являються до людини. Оскільки в професіограмі | закладені вимоги суспільства |товариства| до спеціаліста (до його завдань |задач| , засобів |коштів| , результатів праці), то її | , згідно дослідженням А. Маркової, можна використовувати як основу для розробки стандарту діяльності фахівця |спеціаліста| , прийнятого в даному суспільстві |товаристві| в даний історичний час [1, с. 22].

Професіограма описує психологічні, виробничі, технічні, медичні, гігієнічні та інші особливості спеціальності, професії. В ній указують |вказують| функції даної професії та труднощі в її освоєнні, пов'язані з певними психофізіологічними якостями людини і з |із| організацією виробництва. Вона включає психограмму — портрет ідеального або типового професіонала, сформульований в термінах психологічно вимірних властивостей. Психограмма включає характеристики мотиваційної, вольової, емоційної |емоціональної| сфери фахівця |спеціаліста| .

Професіограма має багатофункціональне призначення і призначена для науково обґрунтованого відбору змісту |вмісту,утримання| освіти |утворення| , розробки системи вхідного і підсумкового контролю якості підготовки випускника і механізмів діагностики його професійної підготовленості, забезпечення моніторингу професійного становлення особистості фахівця |спеціаліста| .

Вимоги, які пред'являються до професійної діяльності інженера, знаходять |находять| своє відображення в нормативних документах, які включають кваліфікаційні характеристики фахівця |спеціаліста| і складаються для кожної спеціальності конкретно, з урахуванням |з врахуванням| специфіки змісту |вмісту,утримання| освіти |утворення| і методики навчання |вчення| , зокрема в професіограмі | .

Використовуючи професіографічний підхід у нашій роботі, ми визначили основні функції та типові завдання діяльності для професії інженера з напряму підготовки 0924 „Телекомунікації”, які висунуті Освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) випускника вищого закладу освіти до фахівця даного профілю, що надасть цілісний образ своєї майбутньої професії [2].

Як відомо, сьогодні функціонування технічних пристроїв і операції людини з ними вже розглядаються у взаємозв’язку, що спричинило формуванню поняття системи „людина-машина” (СЛМ) [4; 5].

Тому основними функціями в майбутній професійної діяльності інженера в системі «людина-машина» вважаємо: виконавську та організаційно-управлінську.

Виконавська функція

Організаційно-управлінська функція

Типові завдання діяльності

Уміння

Типові завдання діяльності

Уміння

Технічна експлуатація теле­ комунікаційних систем та ме­ реж (конкретні споруди, апа ратура чи обладнання телекому нікаційних систем та мереж визначаються варіативною компонентою)

1) Діагностувати технічний стан телекомунікаційних систем та мереж у процесі їх експлуатації з метою недопустимості погір­ шення якості функціонування чи пошкодження за допомогою штатних контрольних пристроїв чи програмними засобами, ви­ користовуючи технічну документацію (інструкції) знання прин­ ципів дії систем доступу та сучасних інтегральних цифрових сис­ тем зв'язку (технологій xDSL).

2) Оперативно відновлювати працездатність з нормативною якістю телекомунікаційних систем та мереж чи окремих при­ строїв, використовуючи системи керування чи резервування та знання нормативних показників якості каналів, лінійного і гру­ пового трактів систем передачі (транспортних систем, систем доступу та сучасних інтегральних цифрових систем зв'язку).

3) Налагоджувати особисто чи у групі фахівців окремі блоки пристрої, обладнання телекомунікаційних систем та мереж (у тому числі мультиплексних) за технічною документацією, викорис товуючи штатні та спеціальні вимірювальні прилади, тестові програми, набуті знання, чинні нормативи якості, рекомендації стандарти ISO, ITU та ETSI.

Забезпечення охорони праці на підприємстві зв'язку

1) Організовувати діяльність з охороні праці та пожежної безпеки на підприємстві зв'язку, брати участь у роботі органів відомчого нагляду і контролю за безпекою технологічних процесів і вироб­ ництв, у розробленні нормативно-технічної документації з пи­ тань безпеки праці, узгодження розроблювальної на підприємстві проектної документації з охорони праці, використовуючи норма­тивні документи та наявні матеріально-технічні ресурси.

2) Вибирати системи захисту від окремих видів технологічного устаткування і виробничих процесів та проводити розробки про­ позицій по удосконалюванню технологічних процесів з точки зору охорони праці та пожежної безпеки.

3) Проводити інструктажі, наради та технічні заняття з працівника­ ми підприємства чи його підрозділу з питань охорони праці та нових законодавчих і правових актів України з охороні праці, пожежної та промислової безпеки.

Проектування нових (модер­нізації існуючих) телекомуні­ каційних систем та мереж (конкретні споруди, апаратура чи обладнання телекомуніка­ційних систем та мереж ви­значаються варіативною ком­ понентою)

4) Особисто чи у групі фахівців готувати завдання на пошуково-дослідні роботи для підготовки проектування (модернізації) сис­ тем, мереж, споруд і засобів електрозв'язку та проводити пошу­ ково-дослідні роботи, використовуючи технічні характеристики обладнання, нормативні документи та інструкції.

5) Оптимізувати техніко-економічні параметри проектних варіа­нтів побудови (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів еле­ ктрозв'язку, використовуючи технічні характеристики обладнан­ня, сучасні методи проектування та оптимізації, обчислювальну техніку.

6) Особисто чи у групі фахівців виконувати розрахунки необхід­ них параметрів проектованих телекомунікаційних систем та ме­ реж з метою досягнення нормативної якості, використовуючи не­обхідну літературу, обчислювальну техніку, знання принципів дії систем передачі в електрозв'язку.

Планування виробничої діяль­ ності підприємства зв'язку

4) Планувати технічні та організаційні заходи на підприємстві чи його підрозділі з підвищення ефективності технічної експлуатації, рента­бельності підприємства, розширення спектра надаваних послуг, впровадження нової техніки й сучасних телекомутаційних техноло­гій, доведення їх доцільності підпорядкованому колективу та вищо­му керівництву, використовуючи методи наукової організації праці, технічну, наукову і довідкову літературу та світовий досвід.

5) Організовувати заплановані заходи для досягнення очікуваного ефекту роботи підприємства шляхом прямого спілкування з підпо­рядкованим персоналом, використовуючи технічну, наукову і довід­кову літературу, нормативні документи, інструкції та локальну ін­формаційно-обчислювальну мережу підприємства.

6) Планувати роботу експлуатаційного персоналу, розробляти ви­робничі інструкції для підлеглих, контролювати їх діяльність, вра­ховуючи чинні нормативні документи, інструкції та положення нау­кової організації праці.

Виконання операторських та технологічних робіт високої кваліфікації

7) Освоювати та впроваджувати новітню апаратуру та обладнан­ ня телекомунікаційних систем та мереж, використовуючи набуті знання із систем передачі в електрозв'язку, рекомендації і стан­ дарти ISO, ITU, ETSI та національні України.

8) Проводити роботи з виявлення та усунення найбільш склад­ них пошкоджень апаратури та обладнання телекомунікаційних систем та мереж за технічною документацією, використовуючи штатні та спеціальні вимірювальні прилади, тестові програми, набуті знання принципів дії систем передачі в електрозв'язку.

Контролювання здійснення пе­ рсоналом організаційних та технічних заходів на підприєм­ стві зв'язку

7) Контролювати здійснення запланованих заходів для забезпечен­ня якості їх виконання шляхом прямого спілкування з підпорядко­ваним персоналом і використовуючи штатні технічні засоби та об­числювальну техніку.

8) Контролювати виконання правил технічної експлуатації апара­тури та обладнання телекомунікаційних систем та мереж, якість проведення ремонтних робіт, правильність заповнення технічних паспортів на апаратуру, обладнання чи споруди, ведення виробничої документації та первинного обліку, використовуючи знання техніч­них, методичних, нормативних та інших документів галузі зв'язок.

9) Здійснення контролю за дотриманням у структурних підрозділах н ормативно-правових актів з охорони пращ і пожежної безпеки, проведенням профілактичних робіт по попередженню травматизму та аварій, по створенню здорових і безпечних умов праці на підприємстві зв'язку.

Сьогодні також гостро стоїть питання про формування нового типа мислення інженера |учителя| - проектного, про розвиток проектних здібностей, активному включенні |приєднанні| його в проектну діяльність. Причому, ця діяльність повинна бути направлена |спрямована| на вибудовування |вистроювання| проекту власного професійного зростання |зросту| . В даному випадку важливо |поважно| , щоб інженер |учитель| мав і усвідомлював свої потенційні можливості |спроможності| , бачив перспективу і зону свого професіонального найближчого розвитку, реалізовуючи свою ідею та мету |ціль| . В цьому випадку особливо значущою стає особистісний потенціал - рівень його загального |спільного| і фахового розвитку, який визначає успішність професійної діяльності.

Розвиток особистісного потенціалу досягається за допомогою самовиховання, професійної освіти |утворення| , підвищення кваліфікації. Специфіка цього процесу полягає в бажанні |волінні| особистості нарощувати свій потенціал.

В нашому дослідженні ми також визначили якості, які забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

Здібності: технічні; математичні; аналітичні; гнучкість мислення; високий рівень об'єму |обсягу| , концентрації, стійкості і розподілу уваги; образне мислення; пам'ять; просторова уява; хороший |добрий| окомір.

Особистісні якості, інтереси та схильності: раціональність; допитливість; самостійність; акуратність; ретельність; наполегливість; спостережливість; винахідливість; терплячість.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності: відсутність математичних здібностей; неуважність; безініціативність; відсутність аналітичних здібностей; безвідповідальність; відсутність технічних здібностей; непосидючість.

Крім того, ми вважаємо, що інженеру даного профілю також необхідні такі професійно-важливі |поважні| якості, |учителя| як: наявність індивідуального стилю, особистісного потенціалу, готовність до активного освоєння інноваційної професійної практики, усвідомлення своїх потенційних можливостей |спроможностей| та прагнення до подальшого |дальшого| розвитку і професійного самовдосконалення.

Отже, з позиції сучасних вимог аналіз професійно значущих вмінь та якостей | інженера є значущою складовою в розробці загальної професіограми фахівця з напряму підготовки 0924 „Телекомунікації” . О знайомлюючи майбутніх спеціалістів з професіограмою фахівця та використовуючи її елементи у навчально-виховному процесі в технічному ВНЗ, це дозволить сучасному інженеру |учителю| досягти високого рівня професіоналізму.

Література:

1. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 308 с.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста напряму підготовки 0924 „ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”. – О., 2002. – 10 с.

3. Словарь Терминов / Профессиограмма. – http://wiki.hr-portal.ru/Slovar'Terminov/Professiogramma.

4. Стрєлков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр „Академия”; Высшая школа, 2001. – 360 с.

5. Трофімов Ю.Л.. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.