Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Халілова О.Н.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

ЕКОНОМІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки і цивільного суспільства в Україні передбачає високий рівень економічної культури особистості і суспільства, яка виявляється в цивілізованій економічній поведінці і характеризується високим ступенем відповідальності людини перед суспільством і самим собою. В той же час в педагогічних, соціологічних і економічних дослідженнях відсутнє чітке уявлення про особливості і механізм формування відповідальної економічної поведінки.

Головною задачею економічного виховання є формування способу мислення, поведінки і діяльності, відповідних економічним і етично-правовим основам суспільства. Формування економічної поведінки, орієнтованої на загальнолюдські цінності і етичні норми, особливо значуще для учнів шкіл, що стоять на порозі дорослого життя.

Проте сьогодні залишаються недостатньо розробленими проблеми формування таких норм економічної поведінки, як самостійність, раціональність, толерантність, які важливі в сучасних соціально-економічних умовах, а також інтегруюча роль відповідальності.

Тому метою наукової статті якраз є розкрити роль і сутність економічно відповідальної поведінки в системі економічного виховання.

Тема даної доповіді, на нашу думку, є досить актуальною. Адже, суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні і заповзятливі люди, які можуть самостійно ухвалювати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, здатні до співпраці, відмінні такими якостями, як мобільність, динамізм, конструктивність, розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни.

На сьогоднішній день економічну поведінку розглядають багато представників економічної теорії, соціології і психології. На відміну від економічної поведінки, що характеризується, перш за все, проявом прагматичних якостей, відповідальна економічна поведінка старшокласника є сукупністю вчинків економічно освіченої особистості, в яких інтегруються її етично-економічні якості, в доступних видах економічної діяльності. Розглянемо, спочатку поняття „економічна поведінка” в теорії педагогічних та економічних досліджень.

Для економічної поведінки родовим виступає поняття «поведінка», яке у Великому словнику української мови трактується неоднозначно. Поведінка означає сукупність вчинків і дій людини, які створюють цілісне уявлення про спосіб життя особи; характер вчинків та дій відносно кого-небудь, чого-небудь відповідно до правил етикету; взаємодія живих істот з навколишнім середовищем, що виявляється в руховій активності і орієнтації в цьому середовищі; характер існування, розвиток чого-небудь в яких-небудь умовах; процес роботи, функціонування (машин, автоматичних пристроїв) .

У педагогічній енциклопедії під поведінкою розуміється сукупність реальних дій, зовнішніх проявів живих істот, у тому числі і людини. У буденній мові і педагогічній практиці прийняте вужче трактування поведінки як дотримання людиною загальноприйнятих правил взаємостосунків і виконання певних форм дій (навчальних, професійних та інших) .

Різні підходи існують і до визначення економічної поведінки. Л. Пономарьов , В. Попов, В. Чічканов , І. Прокопенко , Є. Камешанченко , Н. Бірюкова, І.Лукінов, С. Мочерний Ю. Палкін вважають, що «економічна поведінка це сукупність послідовних вчинків, дій людини процесі його економічної діяльності. Зміст економічної діяльності народу, класу, колективу, осіб (як виду соціальної діяльності) дозволяє зрозуміти суть суспільної економічної поведінки». Під економічною діяльністю автори розуміють «цілеспрямовану діяльність в сферах виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ, засновану на свідомому формулюванні мети і охоплюючи всю сферу суспільного виробництва» [5] .

Відомий економіст К. Ерроу розуміє під економічною поведінкою – «дії, направлені на вибір найвигідніших альтернатив»[2]. У економічній соціології цю поведінку пов'язують з вибором економічних альтернатив з метою раціонального вибору, в якому мінімізується витрати і максимізується чиста вигода.

У Великому економічному словнику економічна поведінка трактується як спосіб, характер економічних дій громадян, працівників, керівників виробничих колективів в тих або інших умовах економічної діяльності, життя. У цьому трактуванні мається на увазі, що економічна поведінка, відображаючи спосіб життя людини, характеризується певними соціально-економічними нормами, прийнятими в суспільстві.

Таким чином, ми можемо визначити економічно поведінку як сукупність усвідомлених вчинків і дій людини в процесі його економічної діяльності у всіх областях економічного життя суспільства: виробництві, обміні, розподілі і споживанні матеріальних і духовних благ, в яких відображаються соціально-економічні норми даного суспільства.

В той же час, типи економічної поведінки визначаються рівнем розвитку суспільства, у тому числі і його економічної підсистеми. Тому ми вважаємо, що необхідно ввести поняття «відповідальна економічна поведінка», яка правомірна називати цивілізованим, тобто відповідне вимогам суспільства в XXI столітті. У цивілізаційному підході не тільки матеріальні, але і вищі духовні потреби людини служать початковим пунктом руху вперед всього суспільства. При цьому реалізація духовних потреб (свобода і справедливість, самореалізація і самоствердження, суспільне визнання і спілкування, творчий розвиток), цивільних і економічних свобод служить основою розвитку суспільства, основою сучасної універсальної цивілізації.

Інтерес до економічної етики, під якою розуміється сукупність норм поведінки в економічній сфері і мораль підприємництва збільшується як в Україні, так і закордоном. Автори широко відомої в Німеччині енциклопедії «Економічний Лексикон Габлера » вважають, « хоча звільнення економіки від моральних засад зіграло, безумовно, свою роль в матеріально-технічному становленні розвинених країн, соціальні витрати цього процесу все більше усвідомлюються широкою громадськістю»[1].Це одна з причин того, що проблема формування саме економічно відповідальної поведінки є актуальної на сьогоднішній день.

Передумовами економічно відповідальної поведінки є економічна свідомість, економічне мислення, економічні інтереси, соціальні стереотипи. При цьому кожен феномен вносить щось своє, по-своєму формує той або інший тип саме економічно відповідальної поведінки.

Правомірно говорити про відповідальну економічну поведінку як сукупність вчинків людини в процесі економічної діяльності, в яких відповідальність інтегрує такі етично-економічні якості як самостійність, раціональність, працьовитість, ощадливість, заповзятливість, толерантність, законослухняність .

Ці форми прояву економічної поведінки відповідають нормам, які існують в соціально-орієнтованій ринковій економіці. Для того, щоб ці норми стали для людини самі собою розуміючими, природно заданими, вони повинні співпадати з його мотивами, переконаннями, ціннісними орієнтаціями. Тільки глибоко усвідомлені і стійкі норми можуть стати якостями, що відрізняють відповідальну економічну поведінку. Для цілеспрямованого формування таких якостей і норм поведінки потрібне виховання і навчання.

На відміну від економічної поведінки, відповідальна економічна поведінка може бути сформовано тільки в процесі економічної освіти і виховання, що має чітку етичну спрямованість.

Тому ми розглядаємо відповідальну економічну поведінку особистості як сукупність вчинків економічно освіченої особистості в доступних видах економічної діяльності, в яких відповідальність виявляється через такі етично-економічні якості, як самостійність, раціональність, працьовитість, ощадливість, заповзятливість і толерантність

Література:

1. Економіка і право: Енциклопедичний словник Габлера : Пер. з нім. / Під ред. А.П. Горкіна , Н.Л. Туманової , Н.Н. Шаповалової та ін. – М.: Велика Російська енциклопедія, 1998. – С.275.

2. Ерроу К. Інформація і економічна поведінка: Питання теорії // Питання економіки. – 1995. – № 5. – С. 98–107.

3. Прокопенко І. Людина у світі економіки та бізнесу. – Х.: Основа, 1995. - С. 310.

4. Бірюкова Н. Людина у світі економіки // Рідна школа. – 1994. - №10. – С.59-61.

5. Пономарьов Л.Н., Попов В.Д., Чічканов В.П. Економічна культура: суть, напрями розвитку. – М.: Думка, 1987. – 269 с.

6. Жлубко С. Економічна думка України: текст лекцій. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1992. – С.216.