Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Музика І.О.

Інститут іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка

СИТУАЦІЙНО-РОЛЬОВІ ЧИННИКИ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ВИНИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Більшість дослідників почуттєвої сфери особистості вважають, що почуття вини, незалежно від культурних особливостей, тим чи іншим чином пов’язане з певними ситуаціями або ж рольовими позиціями, які й виступають його активаторами. Спроба комплексного вивчення переживання почуття вини із застосуванням кроскультурного психосемантичного аналізу робить дослідження актуальним з огляду на його міждисциплінарну спрямованість та важливість моральних почуттів у розвитку особистості.

На основі спеціально розробленого ситуаційно-рольового опитувальника інтенсивності переживання почуття вини у студентському середовищі ми провели дослідження зі студентами ЖДУ імені ІванаФранка (Україна) та студентами інституту Мілвоукі (Milwaukee Institute of Art and Design) (США).

Як показали результати дослідження, вина у свідомості українських студентів насамперед асоціюється із виною перед собою, іншими словами, із совістю. Справді, поняття «почуття вини» є доволі штучним, нерозповсюдженим у повсякденному спілкуванні, тому й перші асоціації, які дають українські студенти, групуються навколо широко вживаного поняття «совість» (вина перед собою). Проте, як показує подальший аналіз, у свідомості студентів представлено весь спектр значень концепту «вина», оскільки не виникало жодних проблем із розумінням всього набору ситуацій, які пропонувалися в опитувальнику. Опитувальник складався на основі частотного аналізу асоціацій, представлених усіма студентами, отже, при його пред’явленні кожен досліджуваний стикається з такими твердженнями, яких він не давав і які в принципі могли б бути йому незрозумілими. Однак, цього не сталося, оскільки, як виявилося, набір елементів семантичного простору для українських і американських студентів є приблизно однаковим, але розподіл їх в середині семантичного простору і групування в більш загальні поняття відрізняється.

На основі ситуаційно-рольового опитувальника інтенсивності переживання почуття вини у студентському середовищі було отримано такі результати: найвища інтенсивність переживання вини в українських студентів була виявлена при оцінці блоків «Вина перед собою» та «Вина перед однолітками» (5,5 і 5,55 відповідно). На другому місці стоїть вина перед батьками (4,67), потім – вина перед викладачами (3,94). Найнижчою в українських студентів є оцінка інтенсивності почуття вини перед суспільством (3,38).

Відмінності в інтенсивності переживання вини українськими та американськими студентами в межах ситуаційно-рольових блоків

Рис. 1. Відмінності в інтенсивності переживання вини українськими та американськими студентами в межах ситуаційно-рольових блоків

Ситуація з американськими студентами є схожою, хоча певні відмінності все ж таки існують. Найвищі показники «Вина перед собою» та «Вина перед однолітками» також високо оцінюються американцями, але, на відміну від результатів українських студентів, у яких різниця між цими видами вини є майже непомітною, американці чітко їх розмежовують: інтенсивність переживання вини перед собою становить у них 6,15, а перед однолітками – 5,81. Цікаво, що інтенсивність почуття вини перед батьками є дуже схожою для представників обох культур – 4,51. Найнижча частота та інтенсивність вини в американських студентів перед викладачами – 3,87.

Дуже значною є різниця в оцінці українськими та американськими студентами інтенсивності переживання вини перед суспільством – 4,73 в американських студентів проти 3,38 – в українських.

Кроскультурні відмінності в інтенсивності переживання вини в ситуаціях навчальної діяльності та особистісного спілкування

Рис.2. Кроскультурні відмінності в інтенсивності переживання вини в ситуаціях навчальної діяльності та особистісного спілкування

Важливо також відмітити, що частота та інтенсивність переживання почуття вини американськими студентами, у порівнянні з українськими, меншою мірою детермінується ситуаційним фактором, адже ми бачимо, що різниця між інтенсивністю переживання вини американськими студентами у ситуаціях навчальної діяльності та спілкування є незначною – всього 0,2 (4,9 у процесі навчальної діяльності та 5,1 у процесі особистісного спілкування). В українських студентів ситуаційний фактор є більш визначальним, адже інтенсивність переживання вини у процесі особистісного спілкування є значно вищою (5,0), ніж під час ситуацій, пов’язаних з навчальною діяльністю (4,2).

Здійснивши порівняльний аналіз факторів, що впливають на інтенсивність переживання вини у свідомості українських та американських студентів, ми дійшли висновку, що в середовищі українських студентів інтенсивність переживання вини більшою мірою визначається ситуаційними чинниками, тоді як в середовищі американських студентів – рольовими позиціями.