Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

К.п.н. Іванченко Є.А.

Одеський інститут фінансів УДУФМТ

ЗВ’ЯЗОК СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ З ВИДАМИ НАВЧАННЯ

Стрімкий розвиток міжнародних економічних відносин, ефективне функціонування економіки в умовах економічних, політичних та соціальних ризиків неможливо уявити без відповідного рівня якості професійної підготовки випускників-економістів, який відповідає масштабу існуючих проблем. Вирішення зазначеного питання ми вбачаємо в реалізації системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів (СІПП МЕ), під якою розуміємо динамічну, цілеспрямовану, нерівноважну, відкриту, нелінійну систему, яка може бути як керованою, так і самоорганізуючою; відповідну попитам сучасного ринку праці, здатну мобільно реагувати на зміни в політичній, економічній та соціальній ситуації, на зміни в освіті, передбачати перспективний розвиток спеціальності.

В результаті кропіткого аналізу принципів, які використовуються у професійній підготовці фахівців з вищою освітою взагалі, та фахівців галузі економіки та фінансів зокрема, на основі узагальнення попереднього педагогічного досвіду, виходячи з підходів до побудови системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів, нами визначено сукупність принципів, які стали підґрунтям розробки названої системи, а саме: з синергетичного підходу – трансценденції, самоорганізації, узгодженості, двоїстості, свободи вибору, відкритості, цілісності картини світу; з компетентнісного підходу – інтегративності, метазнань та фундаменталізації, професійної мобільності, адаптивності; з особистісно орієнтованого – толерантності, соціалізації, варіативності, креативності професійної поведінки; з ітераційного – гнучкості використання інноваційних та інформаційних технологій, узгодження фахового рівня викладачів з впровадженням СІПП МЕ, якості навчання, контролю за процесом формування компетентності економіста.

Визначена сукупність принципів утворює систему, яка є підсистемою системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Для доведення використано дослідження А.Дистервега, який у прагненні розкрити принципи більш конкретно, розглядав їх у вигляді вимог до: змісту навчання; тих, хто навчає; тих, хто навчається. Якщо додати ще вимогу до якості навчання, то нашу сукупність принципів можна подати у вигляді чотирьох груп: 1) зміст освіти; 2)діяльність тих, хто навчає; 3) діяльність тих, хто навчається; 4)контроль та корекція якості.

Причому, дев’ять принципів відносяться до кожної з груп окремо, а одинадцять принципів – до зв’язків між групами. Отже, сукупність принципів має внутрішні зв’язки, що, по-перше, доводить, що наша сукупність принципів утворює систему, а, по-друге, свідчить про складність цієї системи. Таким чином, система принципів має властивість синергії.

Далі виникає проблема вибору видів навчання, які б відповідали сформульованій системі принципів СІПП МЕ. Аналіз сучасних досліджень з проблеми використання видів навчання (А.Дахін, П.Сікорський, А.Хуторський та ін.) і власний досвід дозволили дійти висновку, що досягнення мети системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів, яка полягає в формування компетентності економіста як професіонала та людини, неможливе без гнучкого та доцільного сполучення таких видів навчання, як-от: особисто орієнтованого, модульно-блочного + програмованого, проблемного, випереджального, традиційного, дистанційного та навчання у динамічних групах, що тісно пов’язані із системою принципів СІПП МЕ (рис. 1).

Рисунок наочно демонструє складну систему зв’язків принципів побудови системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів із пропонованими видами навчання.

Зв’язок системи принципів з видами навчання в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

Рис. 1. Зв’язок системи принципів з видами навчання в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

Таким чином, нами продемонстровано зв’язок системи принципів побудови системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів з видами навчання названої системи.