Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (30-31 октября 2009 г .)

Суботіна Е.В.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління , Україна

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

В сучасній педагогіці та вищій школі відокремився освітній напрямок, який називають компетентнісним підходом.

Компетентність пред'являється, в першу чергу, роботодавцями та суспільством у вигляді деяких специфічних очікувань, пов'язаних із професійною діяльністю випускника. Більш того, саме рівень відповідності індивідуальних показників очікуванням роботодавця й суспільства і подається як основний показник компетентності.

Нас в плані використання можливостей застосування компетентнісного підходу при навчанні спеціалістів з комп’ютерної техніки іноземній мові в умовах ВНЗ більшою мірою цікавить поняття «іншомовна компетентність». Це поняття видається зрозумілим, однак і воно викликало свого часу деякі розбіжності щодо його визначення. Проте ряд робіт присвячено розгляду таких термінів як «комунікативна компетентність» [2], «іншомовна комунікативна компетентність» [5], «професійна компетентність» [4, с.197] та ін.

Проблема професійно-орієнтованого навчання іноземній мові є малодослідженою сферою в педагогіці. На жаль, сьогодні володіння іноземною мовою, що забезпечує навчально-наукове та професійне спілкування, часто розглядається як другорядне, таке, що базується на загальному володінні мовою. Проте, в зв’язку з тим, що ставлення до мови спеціальності поступово змінюється, видається велика кількість підручників та посібників, орієнтованих на професійне спілкування. Вивчаються такі підсистеми мови, як науковий стиль, усна наукова мова, лексико-граматичні особливості мови конкретної спеціальності.

З іншого боку, рівень економічного та технологічного розвитку сучасної світової спільноти вимагає від майбутнього спеціаліста формування досвіду існування в інформаційному просторі, тобто – інформаційної компетентності. А оскільки для студентів, що вивчають комп'ютерні науки, це новоутворення є особливо значущим, не можна пройти повз можливість об'єднати обидві цілі, що стоять перед сучасною професійною освітою: формування іншомовної та інформаційної компетентностей у студентів ВНЗ у процесі вивчення курсу іноземної мови. Здійснивши аналіз методичної літератури, яка пропонує класифікацію та опис сучасних ІКТ, що використовуються (або лише плануються до використання) в сучасній професійній педагогіці, ми дійшли висновку, що ті можливості, що пропонують сьогодні сучасні інформаційні та телекомунікаційні комп’ютерні технології доцільно розділити на два класи: власне середовища, де відбуватиметься процес опанування професійною іноземною мовою (навчальне середовище) та інструментарій, засобами якого здійснюватиметься формування необхідних для майбутнього спеціаліста навичок спілкування.

До першого класу віднесемо: тематичні форуми, дистанційні конференції, олімпіади, курси та проекти, розміщені на мікропорталах , закритих навчальних платформах та інтернет-сайтах .

До другого класу належать наступні засоби: від телекомунікаційних ресурсів Інтернет, спеціалізованого лінгводидактичного програмного забезпечення (навчальні програми, аудіо- та відеопрограми , навчальні симулятори , тестові додатки, ресурси спеціалізованих сайтів , наприклад http://www.cambridge.org , http://hotpot.uvic.ca , http://web.uvic.ca , http://www.multitran.ru .

Третім варіантом організації технологічного навчального середовища пропонується також використання Інтернет-сайту як простору для комунікації та розміщення навчальних матеріалів. Интернет сайт може створюватися та підтримуватися самим викладачем, він також може входити до складу офіційного сайту учбового закладу. В обох випадках викладач має бути компетентним в технологічному плані, оскільки від нього вимагатиметься не лише вміння зайти на сайт або зв’язатися із студентом за допомогою доступних засобів телекомунікацій, а й володіння знаннями, необхідними для використання html- генеруючих програм (FrontPage, Dream Weaver , Netscape Composer ) та вміння виконувати функції вебмайстра .

Все вищевказане дозволяє виділити наступні напрямки використання телекомунікацій у викладанні іноземної мови в технічному ВНЗ: міжгрупове (міжмовне) спілкування з носіями іноземної мови за допомогою е-mail, організоване в телекомунікаційних мережах, використання різноманітних ресурсів навчальної інформації для накопичення дидактичних матеріалів, самостійне вивчення мови за допомогою дистанційних навчальних курсів. Звичайно, запропоновані шляхи створення технологічного навчального середовища з метою формування іншомовної компетентності у студентів технічних спеціальностей не є взаємовиключаючими . Мова йде про поєднання традиційного навчання мови з можливостями сучасних ІКТ.

Висновки. Проаналізувавши передовий досвід науковців в даній області, ми дійшли висновку, що в умовах недостатньої кількості практичних годин на вивчення іноземної мови у ВТНЗ та зацікавленості студентів у використанні новітніх інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови є доцільним запропонувати методику формування іншомовної компетентності, яка включала б традиційні методи навчання іноземної мови в поєднанні з новими інформаційними та телекомунікаційними технологіями, що надають можливість звільнити викладача від рутинної роботи та забезпечити студентів актуальними оригінальними текстами та інформацією, що найповніше відповідають їх спеціалізації.

Список літератури:

1. Абрамович Г.В. Суть іншомовної компетентності як мети та результату професійної технічної освіти // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2005. – №4. – С.120.

2. Барахович И.И. Формирование коммуникативной компетентности студентов педагогического колледжа : Автореф . дисс . … канд. пед . наук: 13.00.01 / Барнаульський гос . пед . ун-т . – Красноярск , 2002. – С.2-15.

3. Искандарова О.Ю. Теория и практика формирования иноязычной профессиональной компетентности специалиста : Дисс … докт . пед . наук: 13.00 / Оренбургский гос . ун-т , 1999. – 338с.

4. Креденець Н.Д. Компетентність парадигма професійної підготовки фахівців // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр . – Вип. 6. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – 701 с.

5. Макоєд Н.О. Формування у майбутніх інженерів умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп’ютерних технологій: Автореф . дис . … канд. пед . наук: 13.00.04 / Південноукраїнський держ . пед . ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2002. – С. 6-7.

6. Равен Дж . Педагогическое тестирование : Проблемы , заблуждения , перспективы : пер. с англ.. – М.: Когито-Центр , 2001.