Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Четвертая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований " ( 23 - 24 июля 2009 г.)

Чорний В.В.

Донецький національний університет

ПЕДАГОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО: РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІСТЬ

1. На сучасному етапі освіта виступає одним із головних чинників розвитку людини. Економіка знань, інформаційна економіка, побудова високотехнологічного і громадянського суспільства, трансформація інститутів, що відповідають вимогам теперішнього часу – все це ґрунтується на освіті і вихованні. Тому пошук нових, більш ефективних моделей навчально-виховного процесу та вивчення досвіду педагогічного новаторства є актуальною і своєчасною проблемою.

2. З ціллю приближення системи освіти до життєвих потреб і гуманізації виховання початок ХХ століття відзначається жвавим пошуком нових методів освіти. Серед зарубіжних педагогів, які відійшли від традиційного способу навчання та зробили вплив на сучасних дослідників необхідно виділити: 1) американського філософа і педагога Дж. Дьюі, який заснував інструментальну педагогіку; 2) німецького філософа і педагога Р. Штейнера, методи започаткованої ним «Вальфдорської педагогіки» характеризуються м’яким впливом на дитину; 3) французького педагога С. Френч, технологія виховання якого ґрунтується на самоврядуванні і дослідницькій активності дитини [1] та інші.

3. Із середини ХХ ст. в Україні спостерігається зростання рівня освіти за всіма структурними складовими. Так, якщо «за даними першого повоєнного перепису населення 1959 р. середня тривалість навчання населення України віком 10 років і старше становила 5,05 року, то в 1970 р. цей показник збільшився до 6,43 року, в 1979 – до 8,07 року, в 1989 – до 9,34, а за даними 2001 року дорівнює 10,32 року» [2]. В кінці шістдесятих років було скасовано обов’язкову професійну підготовку у загальноосвітній школі. На сьогоднішній день, з початку ХХІ ст. п’ятибальну систему замінено на дванадцятибальну, та здійснено перехід на дванадцятирічну шкільну освіту у загальноосвітній школі.

4. У другій половині ХХ століття на фоні суворої та вибагливої програми шкільної освіти та колективного виховання в СРСР постало питання вдосконалення та збагачення методики викладання. У цей період почали проявляти себе педагоги-новатори, дослідження яких було спрямовано на створення більш ефективного, раціоналізаторського методу виховання, побудованого на принципово нових засадах.

5. Педагогічний досвід може бути як новаторським, так і дослідницьким. Новаторський досвід передбачає передусім новизну, емпіричний характер практичної діяльності, пошук нових технологій навчально-виховного процесу оригінальність [3].

6. У ХХ ст. в Україні педагогічне новаторство розвивалося у межах радянської системи освіти. Слід виділити концепцію гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського, оригінальну педагогічну систему колективного виховання А.С. Макаренка. Пізніше, у 70-80-ті роки, проявили себе такі педагоги-новатори як В.Ф. Шаталов, С.Лисенкова, М. Щетинін та ін. Проте їх педагогічний досвід і методики в Україні використовуються обмежено, недооцінюються, сприймаються критично або не сприймається взагалі, що змушує шукати визнання в інших країнах.

7. На думку педагога-новатора сучасності В.Ф. Шаталова, який має понад півстолітній педагогічний стаж, навчання у загальноосвітній школі має тривати дев’ять років. Тривалість навчання на день має становити п’ять годин, у тому числі уроки фізкультури. Оцінювання більш ефективне за традиційною п’ятибальною системою, а не за запровадженою дванадцятибальною. В.Ф. Шаталов відзначає [4], що головне у дитину вірити, щоб над нею не висів страх оцінки, страх відчуження й осуду.

8. Таким чином, реформування та трансформування системи освіти, зокрема шкільної, спричинено постійними змінами суспільного життя в Україні. Західні стандарти тривалості, змісту і методики шкільного навчання, що впроваджуються сьогодні не вирішують проблеми якості освіти, руйнуючи вітчизняний багаторічний досвід. А надбання і досвід передових вітчизняних педагогів-новаторів широко не застосовується.

Сталий розвиток України потребує трансформації педагогічної діяльності і технологій педагогічно-виховного процесу, підвищення якості і ефективності Української освітньої системи. Тому дослідження у сфері педагогічного новаторства набувають особливого значення, а досягнення і досвід доцільно широко використовувати і впроваджувати у вітчизняну практику.

Література:

1. Трухин И. Очерк педагогическиго новаторства / И. Трухин . – Режим доступа: http://www.athens.kiev.ua/academy/novaz01.htm.

2. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етичні аспекти. – Режим доступу: http://www.d-m.com.ua/05_07.htm.

3. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.

4. Иванова-Гладильщикова Н. Интерв’ю с В.Ф. Шаталовым « Мои дети заканчивают школу не в 11-м, а в 9-м классе» // Газета «Люди»: Режим доступа: http://www.peoples.ru/science/professor/shatalov/.