Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Четвертая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований " ( 23 - 24 июля 2009 г.)

Логачова С.С.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ , ВІД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ РЕАЛІЗАЦІЯ НЕКОМЕРЦІЙНИМИ НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАПРЯМІВ СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

На діяльність некомерційних недержавних організацій (ННО) впливає велика кількість різноманітних факторів оточуючого середовища. В окремий період часу ці фактори діють з різною силою та проявом, але все рівно повинні бути враховані для підвищення ефективності діяльності ННО.

Серед суб'єктів, які існують за межами некомерційної організації і належать до зовнішнього середовища, головними є споживачі. Вся діяльність ННО спрямована на задоволення потреб і захист інтересів своїх споживачів. Крім того, важливим суб'єктом є засновники, які створюють організацію для виконання певної мети і надалі коректують її діяльність відповідно до змін зовнішнього середовища та донори, або грантодавачі , які спрямовують, підтримують і стимулюють діяльність некомерційних організацій. Донори є не тільки джерелом фінансових ресурсів, але й джерелом ідей і підтримки.

Конкуренція не є на даний момент гострим питанням, проте в деяких галузях діяльності ННО, наприклад, консультуванні, конкуренти дуже сильно впливають на діяльність такого роду організацій.

Посередники, які теж вливають на діяльність ННО, це банки, інші кредитні установи, страхові, державні служби, різного роду консалтингові організації, науково-дослідницькі та ін.

Контактні аудиторії, які представляють собою структури і об'єднання людей, в тій чи іншій мірі зацікавлені в діяльності некомерційного суб'єкта, ? це громадські організації, засоби масової інформації, широкі шари населення.

Так само до зовнішніх сил, які роблять вплив на діяльність ННО, відносяться наступні: політико-правові; економічні; науково-технічні; екологічні; соціально-культурні; регіональні; суспільство.

Всі фактори зовнішнього середовища необхідно враховувати при розробці напрямів та форм підтримки некомерційними недержавними організаціями малих підприємств. Але крім вище згаданих факторів існують ще такі, що впливають на здатність ННО реалізовувати той чи інший напрям діяльності. Це такі фактори: 1. Наявність кваліфікованих фахівців – це важливий фактор, який впливає на діяльність будь-якої організації, як некомерційної, так і комерційної. 2. Асортимент послуг також впливає на здатність ННО в деяких напрямах роботи здійснювати більш ефективну підтримку малих підприємств. 3. Імідж організації, як істотний фактор, розглядається з одного боку точки зору громадської думки, що склалася про організацію в суспільстві через якісь вчинки та дії, з іншого – як себе презентує організація для її сприйняття. 4. Технічні засоби праці необхідні ННО, як і будь-якій іншій організації для доступу та роботи з інформацією, а також для надання додаткових послуг. 5. Фінансову забезпеченість ННО пропонується розглядати як наявність у організації декількох джерел надходження коштів, і незалежність її від жодного з них. 6. Досвід роботи організації вливає як на вибір нею напрямку роботи, так і на ставлення до неї зацікавлених осіб. 7. Наявність ресурсів, як фактор, що впливає на діяльність ННО розглядається з позиції кількісного наявного складу різних видів ресурсів: майнових, людських, фінансових, інформаційних, технічних. 8. Репутація лідера організації також впливає по-перше, на внутрішній устрій і діяльність організації, а по-друге, на ставлення до організації зовнішнього оточення. 9. Доступ до ресурсів різного роду є не в кожної організації, особливо у некомерційної, тому цей фактор треба враховувати ННО в своїй діяльності. 10. Відомість організації проявляється у впізнанні організації і виділенні її серед інших клієнтами та іншими зацікавленими особами. 11. Визнання організації проявляється у поважному ставленні до організації професійного співтовариства, органів державної влади та клієнтів. 12. Співпраця з органами державної влади розглядається з точки зору наявності налагоджених зв’язків між ННО та державними структурами, та досвіду взаємодії. 13. Співпраця з іншими ННО проходить у вигляді участі в об’єднаннях, обміну досвідом, проведення спільних заходів, взаємного залучення до роботи. 14. Співпраця зі ЗМІ, як фактор, що впливає на діяльність ННО виглядає у формі підтримки ініціатив ННО місцевими засобами інформації. 15. Наявність пропозицій грантів різного роду фондів і організацій, що на даний час пропонується до виконання, важливий фактор як діяльності, так і існування некомерційного сектору. 16. Особливості критеріїв грантів – це умови, які грантодавачі виставляють в своїх запропонованих проектах. Цей фактор вливає на вибір напряму діяльності ННО. 17. Зв’язки для будь-якої організації грають важливу роль. Вони можуть бути як формальними так і неформальними. 18. Належність організації до мережі місцевої, державної або міжнародної впливає на статус та можливості організації. 19. Регламентація видів діяльності, як обмежувальний фактор впливає на вибір ННО напряму роботи та способу її виконання. 20. Попит на послуги для ННО, як і для комерційної організації впливає на доцільність їх надання, та примушує організації слідкувати за змінами на ринку попиту. 21. Організаційна культура, як фактор що впливає з внутрішнього середовища на всю діяльність ННО розглядається у вигляді культури спілкування, обслуговування, організації роботи, інтер’єру приміщення, та інших атрибутів організації, що виділяють її серед інших. 22. Участь у політичному процесі ННО позначається на її діяльності по різному: з одного боку – у вигляді підтримки та співпраці, з іншого – у ставленні до цієї участі зацікавлених осіб.