Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Д.е.н. В’юн В.Г., Матвієнко С.В.

Миколаївський міжрегіональний інститут міжнародного університету розвитку людини « Україна »

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕГІОНІ

Демократизація громадського життя накладає на громадян і недержавні організації особливу відповідальність при підготовці і прийнятті господарських та інших рішень за екологічний стан природного довкілля. Ринкові механізми у сполученні з заходами державного регулювання повинні сформувати для суб’єктів господарської д іяльності економічні стимули дбайливого відношення до природних ресурсів і довкілля .

Тверд і побутові відходи (Т ПВ ) є одним з чинників погіршення якості довкілля в містах . Це пов’язано з тим , що утворення Т ПВ є природним процесом життє д іяльності будь-якого великого населеного пункту. Вони виникають у процесі споживання населенням р ізних товарів , харчових продуктів і предметів , а також в процесі людської діяльності в побутових умовах . Виходячи з цього , стає очевидним р ізноманіття шляхів формування Т ПВ в умовах міського середовища .

Метою статтіє є проведення аналізу управлінських технологій та визначення недоліків поводження з відходами в регіоні.

У Миколаївській області використовується практично весь набір інструментів управління охороною довкілля і поводженням з ві дходами , передбачений екологічним законодавством України . Діяльність із поводження з небезпечними відходами може здійснюватися лише за наявності ліцензії на ведення цього виду діяльності, у межах затверджених нормативів на утворення і лімітів на розміщення відходів.

Принципи і порядок здійснення процедур видачі ліцензій ( дозволів ) на ведення д іяльності із поводженн я з небезпечними відходами на території Миколаївської області закріплені в нормативних правових документах трьох рівнів : 1) базових нормативних правових документах природоохоронного і ресурсного права ? державних законах і кодексах; 2) п ідзаконних нормативних актах, що безпосередньо регламентують ці види діяльності ? постановах і розпорядженнях Уряду України , наказах і інших нормативних актах спеціально уповноважених державних органів місцев ої виконавчої влади ; 3) нормативних правових документів , прийнятих органами виконавчої і законодавчої влади Миколаївської області , у тому числі договорах і угодах про розмежування повноважень з органами державної влади .

Значне місце в ефективному управлінському процесі пос іда є правове забезпечення [ 1-4 ].

Оцінка стану і якості місцевого законодавства у сфері охорони довкілля знаходиться в тісному зв’язку з оцінкою стану державного законодавства . Обидві групи законодавчих актів одночасно з міжнародним правом створюють загальну систему права в Україні , яка повинна характеризуватися внутрішньою посл ідовністю і ясністю . При цьому місцеве законодавство повинне доповнювати або конкретизувати державне законодавство .

Сукупність нормативних правових документів природоохоронного і ресурсного законодавства в сіх р івнів утворює правове поле, в межах якого повинні реалізовуватися громадські ( екологічні ) відносин и, що охоплюють усі аспекти взаємодії суспільства з природним середовищнм . Вони покликані забезпечити здійснення державної політики в цих сферах.

Основними документами, що регламентують д іяльність у сфер і поводження з відходами , є Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища» і Закон України «Про відходи» [ 1, 3 ].

У наведених вище законах передбачено посилення ролі органів місцевого самоврядування . У законодавчому порядку визначені умови нормування державного обл іку і звітності , сформульовані основні принципи економічного регулювання і визначений порядок державного, виробничого економічного регулювання , порядок державного, виробничого і громадського контролю, встановлена відповідальність за порушення законодавства України у сфер і поводження з відходами .

Основою регіональної політики мають бути документи , що враховують національну і регіональну політику . Основні принципи регіональної політики : міжнародновизнана ієрархія поводження з відходами , що ставить основною задачею аспекти управління відходами в джерелі їх утворення , скорочення об’ємів утворення і вторинне використання відходів . Крім того, повинні враховуватися реалії наявн ої економічної ситуації , яка в найближчій перспективі диктуватиме варіанти низькотехнологічної переробки і розміщення відходів і довгострокові перспективи , пов’язані з п ідвищенн ям ефективності та екологічних показників виробництва , передбачаючи майбутні інвестиції як в удосконалення технологій переробки і розміщення відходів , так і в маловідхідні технології .

Потребує вдосконалення і механізм ф інансування , природоохоронних заходів у сфері поводження з відходами [5].

Актуальними є проблеми вибору об’єктів інвестування і оцінки еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів , що проводяться . Чинний порядок фінансування не гарантує повернення хоч би частини коштів , що найдішл и за використання певного природного об’єкт а або зроблену на нього дію , на відновлення саме цього об’єкт а .

Чинні базові нормативи плати за забруднення довкілля і використання природних ресурсів неадекватні витратам , необхідним для нейтралізації наслідків господарської діяльності , а диференційовані ставки не дозволяють повною мірою враховувати в сю різноманітність наявних у регіоні екологічних і економічних умов, що помітно знижує ефективність економічних методів управління .

У Миколаївській області , так само як і в інших регіонах України , не досить активно використовується весь арсенал економічних інструментів управління природоохоронною д іяльністю .

Використання традиційних методів регулювання , наприклад , проведення взаємозаліків за екологічни ми платежа ми , також має несистемний , недостатньо чітко спланований і економічно об ґ рунтований характер, що є одніє ю з причин низької ефективності роботи зі зменшенн я заборгованості за екологічни ми платежа ми .

Пасивно проводяться НДР з вдосконаленн я економічних методів управління охороною довкілля і використання природних ресурсів та розроб ки пропозицій з поліпшенн я , відповідних розділів екологічного державного законодавства .

На п ідставі вищевикладеного можна дйти виснов ку , що , незважаючи , на цілеспрямовану роботу, яка проводиться з у досконаленн я діяльності у сфері поводження з відходами , в області є наступні недоліки :

не проводиться цілеспрямована систематична робота з формуванн я місцев ого законодавства у сфері поводження з відходами . Відсутність перспективного плану призводить до певного дисбалансу при формуванні правової бази . З поля зору органів законодавчої влади нерідко випадають гострі , нагальні проблеми , що потребую ть законодавчого р ішення ;

не має єдиної методології розробки і оформлено ї процедури прийняття нормативних актів з питань поводження з відходами ;

недостатрьо використовується право законодавчої ініціативи наділеними цим правом сторонами. Не роз роблені механізми її розвитку ;

майже повністю відсторонені від процесу нормотворчості в цій сфері діяльності органи місцевого самоврядування . Їх робота в цій області ускладнена відсутністю методичної допомоги з боку обласн их органі в державної влади ;

недостат ньо активно залучаю ться до розробки і обговорення базових документів крайового екологічного законодавства громадські організації .

Список використаної літератури

1. Закон України « Про відходи » № 187/98-ВР ві д 05.03.1998р. зі змінами і доповненнями : Станом на 30.07.2009р. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004- XII від 24.02.1994 р. зі змінами і доповненнями : Станом на 30.07.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =4004-12&key=4/UMfPEGznhhXSO.ZitcNcTuHI4Tss80msh8Ie6

3. Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища » №1264-XII ві д 25.06.1991 р. зі змінами і доповненнями : Станом на 30.07.2009р. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

4. Постанова Кабінету Міні стр ів України №2034 від 01.11.1999р. « Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизацію відходів » : Станом на 28.06.2009 р. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

5. Міщенко В.С. Проблеми нормативно-правового регулювання поводження з відходами в Україні / В.С Міщенко , Г.П. Виговська // Продуктивні сили України . – 2008. – №1 (004) . – С. 165-180