Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Захарчин Р.М.

Львівський інститут економіки та туризму , Україна

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Сьогодні освіта є повноцінним учасником ринкових процесів і основою для інноваційного поступу та розвитку інтелектуального потенціалу, тому її розвиток повинен відповідати інноваційній моделі суспільства, а вона сама повинна стати точкою опори у розбудові економіки знань.

Як зауважують науковці „складові трикутника освіта-наука-інновації” в системі формування людського капіталу великою мірою залежать від освітніх, наукових здобутків минулих періодів, від тяглості розвитку спільноти, розумного запозичення нею інновацій, припинення відтоку « мізків », активності у використанні інтелектуальних ресурсів для забезпечення сталого розвитку тощо. Здатність соціуму налагодити підготовку знаннєвих працівників, сприяти розв’язанню трансформаційних проблем за допомогою освіти, науки та інновацій є не лише адекватними діями на сучасні цивілізаційні виклики, а й стимулює нову якість суб’єктів праці – високу духовно-інформаційну мобільність нації і людини, що віддзеркалює певну історичну, ментальну спадковість суспільного розвитку» [1, с. 16].Однак, спостерігаємо суттєвий розрив між вимогами практики і теоретичними знаннями, які одержують випускники вишів. Основна проблема полягає у відсутності інтегрованого взаємозв’язку теорії і практики, який би, за інших умов, давав змогу ефективно залучати життєвий досвід суб’єктів навчання.

Зазначимо ключові проблеми, з якими стикаються випускники вищої школи, зокрема, вітчизняні менеджери: відсутність досвіду вирішувати управлінські проблеми в умовах постійних змін та непередбачуваності; складність прийняття управлінських рішень через інформаційне перевантаження;низька ефективність поєднання організаційних знань із індивідуальними; повільна динаміка трансформації знання у компетенцію;наявність „прихованих” знань; неузгодженість прав і обов’язків, що проявляється у неефективній системі делегування повноважень; невміння поєднати людину і технологію в єдиному процесі; відсутність інституту соціальної відповідальності; відсутність культури взаємовідносин на ринку тощо.

Перелічені проблеми легко вирішуються за наявності таких умов: реальна інтеграція освіти, науки і практики; запровадження менеджменту знань; впровадження організаційної культури, яка підносить знання у ранг високих цінностей і сприяє поєднанню цінностей топ-менеджменту із груповими; культивування принципів соціальної відповідальності та узгодження інтересів на організаційному та функціональному рівнях. У системі менеджменту знань основну увагу необхідно звертати на дискусійні питання, зокрема: визначення складових компетентності; встановлення зв’язку між креативними та іншими складовими компетентності; поєднання інтуїції, креативності та інтелекту, в т.ч. „емоціонального” під час прийняття управлінських рішень; поєднання індивідуальних знань і групового досвіду.

Як бачимо із описаного вище, проблемний світ сьогодення ставить нові вимоги до системи освіти, в якій здобувають знання майбутні фахівці. Наука не матиме перспективи, якщо відійде від правдивих проблем життя, а знання не принесуть користі нікому, якщо людина не навчиться виробляти в собі правильний підхід до життя. Високі вимоги до освіти зумовлені також тим, що »рівень освіти характеризує накопичений освітній, трудовий, науковий інтелектуальний і творчий потенціал, утворюючи фундацію сукупних знань і умінь - духовне багатство суспільства» [4]. Думка про необхідність радикальної зміни системи освіти давно побутує серед науковців, які стверджують, що „ … універсальний підхід до освіти призводить до того, що ряд працівників є фахівцями у вузькій сфері і не мають навичок і вмінь для здійснення управління на макрорівні” [2, с. 181].

Тому підготовка працівника, здатного ефективно працювати в умовах непередбачуваності не може обмежуватися отриманням базової вищої освіти лише за рахунок засвоєння стандартних програм вищих навчальних закладів. Інноваційна політика вищої школи повинна спрямовуватися на активну участь студента не тільки в освоєнні, але й творенні нових знань. Принцип активності повинен стати основним в інноваційній політиці освітянської сфери, оскільки він забезпечить стимулювання особистості до активного соціального життя на основі розширення її знань і можливостей. Освіта, таким чином, стає творчим процесом багатопланового особистісного розвитку.

Отже, для інноваційного розвитку нашої економіки необхідна нова генерація інноваційних кадрів, здатна мислити креативно , продукувати і реалізовувати інноваційні ідеї. З огляду на зазначене, сьогодні завдання вищих навчальних закладів полягає в тому, щоби створювати критичну «масу» інноваційних менеджерів та інших фахівців, які зможуть продукувати інноваційні ідеї та втілювати їх у всі сфери суспільного життя. Інноваційне навчання й плекання креативності в студентському середовищі суттєво підвищить їхній конкурентний статус на ринку праці і сприятливо вплине на їхню інноваційну активність.

Література:

1. Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич , Л.К. Семів // Регіональна економіка. – 2007. - № 4. – с. 7-19.

2. Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу. Наукове видання / Н.Л. Гавкалова , Н.С. Маркова Н.С. – Харків: Вид. ХНЕЦ, 2006. – 252 с.

3. Кузнецова Н.Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки / Н.Б. Кузнецова // Актуальні проблеми економіки. –2009. –№6(96). –С. 115-121.

4. Прушківська Е.В., Переверзєва А.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень //Актуальні проблеми економіки. – 2008.–№1(79). –С. 196-206.