Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

К.е.н. Фролова Т.О.

Київський національний економічний університет ім . В. Гетьмана , Україна

СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ФОРМУВАННЯ

Постановка проблеми. В ринкових умовах кожна компанія, як і кожна успішна людина, повинні ставити перед собою цілі, розробляти стратегію. Запровадження системи стратегічного менеджменту в західних країнах було результатом об’єктивної необхідності. Досвід переконливо свідчить, що починаючи з 50 – х рр. ХХ ст. зарубіжні компанії основним завданням вважали досягнення прибутку не лише у теперішньому часі, а й у перспективі.

Вагомий внесок у розробку проблем, що пов’язані з формуванням стратегії та цілей підприємства, зробили наступні вчені: Ансофф І, В. Герасимчук, В. Гончаров, П. Друкер, Т. Коно, О. Кузьмін, М. Мескон, А.А. Пилипенко, В. Стадник, М. Тимощук, Р. Фещура, В. Шатун, А. Шегда та інші.

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю компаній носить цільовий характер, тобто передбачає постановку і досягнення певної мети (рис.1). Будучи чітко вираженими, стратегічні інвестиційні цілі стають потужним засобом підвищення ефективності інвестиційної діяльності в довгостроковій перспективі, її координації і контролю, а також базою для прийняття управлінських рішень на всіх стадіях інвестиційного процесу господарюючих суб’єктів.

У західній науковій літературі сформовані такі чотири основні погляди на цілі сучасних підприємств: 1) зростання доданої вартості; 2) економічне зростання, яке супроводжується підвищенням продуктивності праці при дотриманні вимог соціальної відповідальності бізнесу; 3) створення робочих місць, скорочення безробіття, охорона довкілля; 4) одержання прибутку.

Вищенаведене показує існування розбіжностей щодо того, якими повинні бути цілі підприємств і яких сфер вони повинні стосуватися. Характерним для поглядів дослідників є еклектизм (неорганічне, суто зовнішнє об’єднання внутрішньо неузгоджених поглядів) та відсутність субординації (системи чіткого підпорядкування) цілей щодо речового змісту (технологічного способу виробництва) та соціально-економічної форми (відносин економічної власності) тощо. Усунувши ці недоліки, можемо побачити, що основною метою сучасних підприємств є привласнення монопольно високого прибутку, всі інші цілі підпорядковуються цій меті [1, с. 882].

Ієрархія взаємозалежності місії, стратегії та цілей корпорації

Рис. 1. Ієрархія взаємозалежності місії, стратегії та цілей корпорації

Очевидно, що розташування місії корпорації на вершині піраміди показує її важливість. Загальна (базова, корпоративна) стратегія розвитку корпорації являє собою шлях реалізації місії та містить функціональні стратегії підприємства (операційна, фінансова, інвестиційна, виробнича, маркетингова, інноваційна, кадрова та інші стратегії). Як видно з рис.1, постановка цілей розвитку корпорації відповідно до вибраних стратегії є підніжжям цієї піраміди.

Основна загальна ціль підприємства, чітко виражена причина її існування називається місією [2, с. 262]. Цілі розробляються для забезпечення місії і підпорядковуються їй. Місія визначає основні напрями та орієнтири для розвитку організації, забезпечує правовий статус компанії [2, c. 169]. Отже, місія є головною метою існування підприємства, яка зумовлює вибір системи підпорядкованих цілей для забезпечення її досягнення.

Цілі у літературних джерелах та на практиці трактуються доволі неоднозначно, що зумовлює необхідність дослідження семантики цієї категорії. Різні погляди авторів на тлумачення терміна «ціль» наведено у табл. 1.

Таблиця 1 Трактування терміна «ціль»

Літературні джерела

Трактування терміну «ціль» у джерелах

Коломойцев В.Е. [3, c.332]

Ціль – сенс існування компанії. Звичайно він конкретизується в одному з таких варіантів: дії в інтересах однієї із заінтересованих груп (в інтересах клієнтів – добра мета або акціонерів); дії в інтересах більш ніж однієї із заінтересованих груп.

Мескон М.Х., Альберт М.,

Хедоури [4, c.698]

Ціль – конкретний кінцевий стан чи результати, яких прагне досягти група у співпраці. Формальні організації визначають цілі через планування.

Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. [2, c.169]

Цілі розробляються для забезпечення місії і підпорядковуються їй.

Гаврилишин Б.Д. [5, c.883]

Ціль – основа побудови критеріїв оцінки діяльності організації, виявлення проблем (різниця між бажаним і досягнутим рівнем) і прийняття відповідного управлінь-кого рішення.

Цілі підприємств – конкретні кінцеві результати, що формуються в процесі планування, вироблення стратегії підприємства окремими власниками, групами керівників, а частково й акціонерами.

Стадник В.В., Йохна М.А.

[6, c.73]

Ціль – бажаний стан об’єкта або бажаний кінцевий результат діяльності.

Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. [7, c.103]

Цілі – це конкретний стан окремих характеристик організації, досягнення яких є бажаним і на досягнення яких спрямована її діяльність.

Герасимчук В.Г. [8, с.99]

Ціль визначає конкретний кінцевий стан економічної системи, встановлює напрямки розвитку бізнесу і соціальної сфери, дає змогу сформувати систему пріоритетів, раціонально розподілити обмежені ресурси, сконцентрувати зусилля в конкретній сфері.

Тимощук М.Р., Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., Шуляр Р.В.,

Подольчак Н.Ю., Олексів І.Б. [9, c.41]

Формування цілей розглядається як встановлення параметрів очікуваного найприйнятнішого стану на фіксований момент часу (за певний проміжок часу) у процесі його розвитку з урахуванням динаміки зовнішнього середовища та виробничого потенціалу підприємства.

Отже, ціль – це встановлення бажаних параметрів найприйнятнішого стану розвитку бізнесу та соціальної сфери за певний проміжок часу, на досягнення яких спрямована діяльність корпорації з урахуванням підпорядкованості місії та впливу різних чинників (мінливості зовнішнього середовища, потенціалу тощо).

Як правило , компанія має систему цілей , що визначається внутрішньою структурою , сферою діяльності , становищем у зовнішньому середовищі тощо . Не виключено , що цілі функціонування та цілі розвитку можуть суперечити одна одній . Між цілями повинна існувати чітка ієрархія . Кожен структурний підрозділ ставить свої цілі , сумісні з цілями інших підрозділів , так , щоб вони органічно вписувалися у визначення головної цілі діяльності підприємства , яка є результатом реалізації цілей нижчого рівня . Тому важливо передбачити їх взаємозалежність та спрямованість на єдину досяжну мету – побудову приближеної до ідеальної модель стану компанії у майбутньому.

Ціль стратегії можна окреслити як конкретний стан окремих характеристик корпорації, якої необхідно досягнути за певний період.

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинно відповідати деяким ключовим вимогам (табл.2).

Таблиця 2 Вимоги до цілей

Вимоги

Характеристика вимог

Досяжність

Цілі не повинні бути занадто легкими для досягнення, але вони і не повинні бути нереалістичними. У цілях має міститися певний виклик для співробітників, але обов'язково такий, що враховує можливості виконавців. Якщо мета не реальна, то це може призвести до втрати орієнтирів як виконавцями, так і окремим підрозділом, а може, й організацією в цілому

Вимірність

Мета повинна бути кількісно вимірювана. У протилежному випадку можуть виникнути труднощі на етапі оцінки результатів діяльності, що в остаточному підсумку може призвести до конфліктних ситуацій

Конкретність

Зміст мети повинен відображати, що необхідно одержати в результаті діяльності, строки досягнення цих результатів і того, хто повинен їх досягти. Конкретність мети виявляється в однозначному визначенні напрямку руху організації

Гнучкість

Цілі варто встановлювати таким чином, щоб залишалася можливість їх коректування через зміни в зовнішньому середовищі організації

Сумісність

Цілі повинні бути сумісними за ієрархією, тобто довгострокові цілі відповідають місії, середньострокові цілі - довгостроковим, а короткострокові цілі - середньостроковим. Крім того, не повинно бути протиріч, наприклад, між такими цілями: цілі прибутковості і добродійності; цілі посилення позиції на існуючому ринку і цілі проникнення на нові ринки; цілі стосовно прибутковості в короткостроковому періоді часу і щодо підвищення конкурентоспроможності в довгостроковому періоді та ін.

Орієнтація

цілей в часі

Установлюючи цілі, організація повинна точно визначити не тільки те, чого вона хоче досягти, але і терміни досягнення результатів

Прийнятність

Цілі повинні бути прийнятними у першу чергу для працівників організації, тобто для тих, кому доведеться їх досягати, і для всіх зв’язаних груп, тобто основних суб’єктів впливу, що визначають діяльність і розвиток організації

Будь-яка ціль містить такі елементи: показник, відповідно до якого перевіряють її виконання (рентабельність капіталу); засіб вимірювання чи масштаб для оцінки рівня цього показника (середня рентабельність для певного періоду); завдання, тобто певне значення масштабу, якого необхідно досягти (конкретне значення рентабельності, якого підприємство прагне досягти) [ 1. с . 883–884].

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинне узгоджуватися зі стадіями життєвого циклу і цілями господарської діяльності корпоративної структури. Взаємозв’язок між стратегіями подано в табл. 3.

Таблиця 3 Взаємозв’язок цілей базової та інвестиційної стратегії компанії

Стадія

Життєвого

циклу

Базова

стратегія

Виробнича

стратегія

Інвестиційна

Стратегія

Народження

Проникнення на ринок

Розробка виробничої програми

Зародження інвестиційної ідеї, забезпечення достатнього обсягу основного та оборотного капіталу для започаткування діяльності

Становлення

Закріплення на ринку

Формування та поліпшення виробничого процесу

Завершення формування капіталу (основного й оборотного)

Швидке економічне зростання

Розширення свого сегменту ринку

Розширення асортименту продукції та обсягів виробництва

Розширення діяльності за рахунок формування інвестиційного портфелю

Економічне зростання

Суттєве розширення сегмента й регіональна диверсифікація

Нарощування виробничих потужностей

Істотне розширення за рахунок формування інвестиційного портфеля

Стабілізація соціально-економічного розвитку

Галузева диверсифікація

Визначення нових напрямів виробництва

Розширення фінансового інвестування, створення дочірніх підприємств, використання венчурного капіталу

Економічний спад

Забезпечення стабільного обсягу діяльності

Забезпечення стабільного обсягу діяльності

Інвестування збереження досягнутого обсягу виробництва та продажу

Відродження

Істотне оновлення напрямів діяльності і ринків збуту

Оновлення видів продукції, що виробляється, заміна виробничих потужностей

Диверсифікація інвестиційного портфелю,додаткове інвестування, використання альтернативних інвестиційних джерел

Інвестиційний цикл компанії, на думку автора, складається з наступних фаз: 1) народження, 2) становлення, 3)швидке економічне зростання, 4) економічне зростання, 5) стабілізація соціально-економічного розвитку, 6) економічний спад та 7) відродження (перехід в нову якість) або ліквідація.

Інвестиційний цикл компанії це часовий період від моменту народження інвестиційної ідеї до реалізації стратегічних цілей компанії, що виражається у досягненні нового економічного та якісного рівня розвитку суб’єкта господарювання, або модернізації технологічних процесів. В інвестиційному циклі має місце ліквідація компанії або завершення проекту.

Модель інвестиційного циклу компанії представлена на рис.2.

Модель інвестиційного циклу компанії

Рис. 2. Модель інвестиційного циклу компанії

Принциповою представляється «вилка», яка виникає на сьомій фазі. Якщо компанія працює успішно (реалізація інвестиційних проектів спрямована на укрупнення масштабів бізнесу, модернізацію технологічних процесів), то відбувається її перехід в нову якість. Сповільнена і неактивна діяльність компанії спричинює об’єктивний її перехід у фазу відмирання ( оголошення банкрутства та подальшої ліквідації ).

Навіть найуспішніші компанії, що «живуть» довго, не можуть похвалитися, що після кожного інвестиційного циклу вони ставали більшими, а їх бізнес зростав. Великі компанії більш стійкі порівняно з дрібними, такими, що мають менше ресурсів. Періоди, пов'язані із здобуттям збитків, не є виключеннями в їх «житті». Головне для них – здобуття прибутку за весь період інвестиційного циклу (сьогоднішні збитки можуть бути покриті попередніми прибутками і накопиченим в попередніх циклах капіталом).

Можливості розвитку компанії в організаційному плані надаються найрізноманітніші. Це – злиття і поглинання компаній, створення фінансово-монополістичних і фінансово-промислових груп. В результаті з'являється нова внутрішньофірмова структура, відмінна від попередньої. Вона може бути як вищою ієрархією (збільшується кількість «поверхів» управління і, відповідно, витрат на координацію), так і плоскішою (створення фінансово-промислових груп, перехід до мережевих структур тощо).

Не слід думати, що стадія відмирання компанії є незворотною. Це пов'язано, в першу чергу з тим, що в даній фазі є організаційний прийом (організаційна технологія), що рятує компанію від банкротства і загибелі. Ймовірно, це теж перехід в іншу якість, але не супроводжуваний збільшенням розмірів компанії і її бізнесу (ця теза дуже важлива, коли ми розглядаємо життєво-інвестиційний цикл компанії в його сьомій фазі, яка пов'язана або з позитивним розвитком компанії, або - з негативним). Йдеться про реструктуризацію компаній, що виявилися в кризовому стані. В результаті сильних і направлених дій компанії можуть пережити кризу і залишитися як реальні економічні суб'єкти, що досягається значними зусиллями - низкою заходів фінансово-економічно-організаційного характеру (зменшення розмірів бізнесу компаній, хвороблива структурна перебудова, скорочення персоналу, жорстка економія витрат на управління, можлива і часткова втрата самостійності і суверенітету тощо). Якщо реструктуризація не приносить компанії бажаних результатів, її майбутнє буде, скоріше всього визначатися новими власниками або вона припиняє своє існування, принаймні, як самостійний учасник ринку. Принциповим у зв'язку з цим представляється те, що «основним будівельним матеріалом» компаній, що у процесі свого розвитку переходять в нову якість, є капітал, вартість якого у сучасних найбільших концернів складає мільярди доларів, що, безумовно, відкриває широкі інвестиційні горизонти.

Висновки . Ціль стратегії – це конкретний стан окремих характеристик компанії, якого необхідно досягнути за певний період. При формуванні стратегічних цілей інвестиційної діяльності необхідно погодження зі стадіями життєвого циклу і цілями господарської діяльності корпоративної структури. Інвестиційний цикл компанії це часовий період від моменту народження інвестиційної ідеї до реалізації стратегічних цілей компанії, що виражається у досягненні нового економічного та якісного рівня розвитку суб’єкта господарювання або модернізації технологічних процесів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гаврилишин Б., Мочерний С. Економічна енциклопедія у трьох томах.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. , с. 882].

2. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент:теорія і практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

3. Коломойцев В.Е. Універсальний словник економічних термінів: Навч.посібник. – К.: Молодь, 2000. – 384 с.

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмен-та: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.

5. Гаврилишин Б.Д. Економічна енциклопедія у трьох томах. – К.:Видавничий центр «Академія», 2002.

6. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент:Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

7. Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. Менеджмент: підруч-ник.–Х: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 457 с.

8. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. – К.:КНЕУ, 2000. – 360 с.

9. Тимощук М.Р., Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., Шуляр Р.В., Подольчак Н.Ю., Олексів І.Б. Планування соціально-економічного розвитку підприємств:Монографія. – К.УБС НБУ, 2007. – 449с.