Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Марценовський В.О.

Інститут підприємництва «Стратегія» , м. Жовті Води, Україна

СУЧАСНІ БІЗНЕС-ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІ МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ

Аналізуючи ситуацію в сучасному бізнесі очевидними стають тенденці ї , що змушують керівництво сучасних компаній змінювати існуючі методи роботи, підходи до управління та методи конкуренції, використовуючи безліч нових підходів (BPR, CRM, ресурсний підхід і т.д.). Але, нажаль, кращими стають лише деякі. Тому актуальним сьогодні є дослідження основних тенденцій у сучасній економіці та пошук підходів до забезпечення конкурентоспроможності компанії. Серед таких тенденцій варто виділити найбільш значні:

• Глобалізація економіки;

• Збільшення джерел та темпів змін у зовнішньому оточенні;

• Загострення конкуренції та зміна основ досягнення конкурентоспроможності;

• Вплив кризових явищ як на галузі, так і на окремі підприємства;

• Розширення меж існуючих галузей та їх зміна, пов'язана з появою нових продуктів та збільшення м споживчої цінності існуючих;

• Посилення впливу Інтернет-технологій на бізнес-компанії (наприклад, поява SocialMedia Marketing, і як наслідок поява в соціальних мережах величезної кількості бізнес-структур) та ін.

Очевидним є той факт, що зміни в умовах сучасного ринку та зовнішнього оточення змушують шукати нові шляхи досягнення та утримання конкурентних переваг. Подібні явища мають назву гіперконкуренції. Наприклад, Манфред Брун доктор політології, професор Базельського університету (Швейцария) визначає гіперконкуренцію наступним чином. Це ситуація, коли підприємство все у більшій мірі підвладне сукупному впливу конкурентних факторів, які раніше були ізольовані один від одного, що призводить до виникнення багатоаспектної, динамічної та агресивної конкуренції [1].

Серед основних факторів успіху автор виділяє наступн і :

• безперервне оновлення оцінок ринку;

• щоб відповідати на нові виклики, підприємства повинні також мати можливість створювати рамкові умови для об'єднання в загальну мережу всіх партнерів, які беруть участь у процесі виробництва благ;

• правильна оцінка часового параметру конкуренції ;

• конкуренція на дерегульованих ринках, а також на тих, де потреби споживачів швидко змінюються, змушують багато підприємств виходити за межі сформованих сфер впливу ;

• здатність до гнучкої адаптації в умовах мінливої ринкової ситуації.

• весь інструментарій гіперконкурентно ї боротьби може ефективно працювати, якщо одночасно змінюється поведінка співробітників підприємства [1].

Інший автор Річард Д'Авені вказує наступні основні стратегії підприємств в епоху гіперконкуренції [2]:

• найкраще задоволення стейкхолдерів ;

• позиціонування за швидкісттю ;

• позиціонування за здивуванням ;

• зміна правил конкуренції ;

• стратегічне прогнозування майбутнього;

• використання системи стратегі ч них сигналів;

• синхронність та послідовність стратегічних напрямків.

Крім того, співавтор книги «Business Model Generation» [3] М.В.Крікунов доповнює дан ий спис о к так ою стратегі є ю як «конкуренція бізнес-моделей». І саме це додає до існуючих тенденцій той факт, що особливої ваги набуває споживча цінність пропозиції компанії (розуміючи під цим як товари так і послуги). Побудова бізнес-моделі допомагає менеджеру розуміти ключові аспекти формування та створення споживчої цінності, яка зрештою визначає споживчій вибір і конкурентну позицію підприємства на ринку.

Таким чином, сучасна бізнес-ситуація спонукає реалізовувати нові підходи до управління підприємством та знаходити нові шляхи конкуренції. Але в той же час, гонитва у конкуренції, яка має місце сьогодні нагадує замкнуте коло. Вільям П. Барнетт вказує на замкнутий цикл [4]. Інакше кажучи, якщо підприємство стикається з високою конкуренцією менеджмент приймає рішення про підвищення ефективності роботи. І якщо рішення, прийняті керівництвом мають результат, то для конкурентів рішення керівництва стають новою проблемою, яка змушує покращувати результати конкурентів. Зрештою такі перегони в конкуренції призводять до того, що компанії лишаються на місці, при цьому витрачаючи масу коштів та зусиль.

Щоб розірвати дане коло і насправді вирватись вперед в конкуренції, компанії мають конкурувати по-іншому. Тобто знаходити нові сфери конкуренції, формувати нові ринки та створювати нову споживчу цінність для покупців. Дану теорію Вільям П. Барнетт називає еволюцією «Червоної королеви» [4], і на сьогодні це напевно єдиний вихід для сучасних компаній.

Використана література

1. Брун М. Гиперконкуренция: характерные особенности, движущие силы иуправление // Проблемы теории ипрактики управления. —1998. —№3. —С. 104–109.

2. Richard D’Aveni, Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering// 1994 - Free Press.

3. A. Osterwalder, Y. Pigneur. Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers// - 2010. - John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

4. William P. Barnett The Red Queen Among Organizations. How Competitiveness Evolves// - 2008 - Princeton University Press Princeton And Oxford