Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

К.філос.н . Мегрелішвілі М.О.

Запорізький національний університет, Україна

ДЕСТРУКТИВНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Складність соціально-економічних, політичних умов, за яких відбувається процес становлення ринкової економіки в сучасному українському суспільстві, посилюється різноманітними глобалізаційними тенденціями (економічними, політичними, культурними). Відсутність політичної та економічної стабільності, швидке зростання видів діяльності, що не мають попиту, розмивання системи моральних норм і цінностей як внаслідок важкої ситуації у середині українського суспільства, так і внаслідок нав’язування громадянам, перш за все, через ЗМІ системи західних цінностей, що негативно вливають на функціонування національної ідентичності - привели до світоглядної кризи і появи у значного прошарку людей відчуття «зайвості». Знецінення норм і цінностей, що були домінуючими за радянських часів (зокрема, колективізм, праця як самоціль), а також загальнолюдських (цінність самого життя), орієнтація на збагачення за будь-яку ціну (наприклад, свідоме виготовлення виробниками товарів, що шкодять здоров’ю пересічного споживача) з необхідністю вимагає формування у громадян відповідного світогляду, який забезпечував би їм комфортний психологічний стан за наявних умов.

Відомо, що світогляд - це певна система знань, ціннісних орієнтацій і переконань, що визначають відношення людини до світу і себе самої та її поведінку у суспільстві. Знання, в системі ринкового світогляду, - це специфічні професійні знання, а також знання структури і механізмів ринкової економіки, глобалізаційних тенденцій розвитку світу; ціннісні орієнтації – це орієнтації на досягнення успіху, матеріального збагачення, схильність до ризику, творче вирішення певних проблем та орієнтація на безперервну освіту; переконання – це, перш за все, впевненість у власних силах, відсутність очікувань державної (чи будь-якої іншої) допомоги. Особливо важливим елементом ринкового світогляду є прагнення до постійної самоосвіти та вміння використовувати набуті знання, оскільки умови навколишньої дійсності дуже стрімко змінюються, існуючі знання швидко старіють. Крім того, активна життєва позиція, ініціативність, вміння вчитися на власних помилках, професійна та територіальна мобільність є необхідними складовими досягнення особистого успіху в сучасних умовах.

Для оптимізації процесу становлення ринкового світогляду в сучасному українському суспільстві необхідно виокремити його деструктивні та конструктивні аспекти.

До деструктивних аспектів становлення ринкового світогляду слід віднести:

1). Дефіцит ринкової культури. «Під дефіцитом ринкової культури маються на увазі певні особливості масової економічної свідомості та поведінки людей, для яких характерна відсутність: 1) розуміння структури та механізмів ринкової економіки; 2) досвіду участі у функціонуванні ринкових структур; 3) вміння відігравати певні економічні ролі за умов ринкових реалій. Тобто дефіцит ринкової економічної культури заторкує всі рівні людської свідомості: знання, практичний досвід, навички, вміння тощо» [1, 401]. Проте , зазначена особливість не є критичною, оскільки знання, навички, вміння набуваються з досвідом.

2) Небажання громадян орієнтуватися на ринкову економіку, оволодіти ринковою культурою. Цей аспект має більш деструктивний характер. За сучасних соціально-економічних умов певний прошарок населення опинився в ситуації виживання, власники платять найманим робітникам мінімальну заробітну платню, яка не може забезпечити належним чином навіть базові потреби. Тому переважна більшість людей пенсійного та передпенсійного віку вороже сприймає зміни у сфері економіки, вони з ностальгією згадують минуле життя, яке може і не було надто забезпеченим, проте було більш комфортним і передбачуваним.

3) Відсутність сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Навіть при створенні державою відповідних умов для розвитку середнього класу, світогляд не можна змінити миттєво, потрібен час, щоб люди були готові до самостійної діяльності, особистої відповідальності за свої рішення. Що ж до стану суспільства, що перебуває в аномії, то всі суб’єктивні позитивні зміни особисті будуть мати незначний ефект.

Конструктивним аспектом формування ринкового світогляду є те, що більшість молодого покоління демонструє орієнтацію на ринкові цінності. Так, наприклад, студентська молодь, за даними соціологічних опитувань, бачить вихід України з кризи в переході до ринкових реформ. «Молодь України все більше думає по-ринковому. Ступінь ринкового мислення складає біля 52%... У студентському середовищі зароджуються нові стереотипи позитивного ставлення до бізнесу, підприємницької діяльності, на противагу пануючій сталості емоційно-негативної її оцінки, характерної для всієї української ментальності… Студенти більше ніж інші вікові соціально-демографічні групи адаптувалися до ринку не лише психологічно, але й реально: 80% респондентів мають додаткові заробітки, які тією або іншою мірою їх задовольняють» [2, 42].

Проте викликає занепокоєння той факт, що активні ініціативні молоді люди з вищою освітою (особливо зі знанням іноземних мов і новітніх комп’ютерних технологій) намагаються віднайти себе і реалізувати свій потенціал не на батьківщині, а за кордоном.

Отже, у становленні ринкового світогляду в українському суспільстві на сьогоднішній день деструктивні тенденції переважають. Саме по собі формування ринкового світогляду у більшості населення країни ще не вирішить економічних, соціальних і політичних проблем, крім того, ринковий світогляд має не тільки виключно позитивні характеристики. Проте, в сучасних умовах розвитку українського суспільства він безумовно буде більше сприяти як розвитку окремої особистості, так і розвитку суспільства загалом.

Література:

1. ПилипенкоВ.Є. Ринкові реформи і поведінка населення: проблеми дослідження [ Електронний ресурс ] : - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua / portal / Soc _ Gum / Mtpsa /2009_15/ Pilipe.pdf

2. Шмалєй С.В. Динаміка ціннісної свідомості молоді в сучасний період [Електронний ресурс]: - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua / portal / soc _ gum / pedalm / texts /2008-1/ 006.pdf