Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

К.е.н. Орлова В.А., Бедзай О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского , Україна

ЛОГІКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У сучасній економіці корпорації становлять економічну основу держав, задають головні тенденції і напрямки соціально-економічного розвитку, тому проблеми управління корпоративним сектором економіки є актуальними. Особливої уваги заслуговують підприємства з акціонерною формою власності (табл.1), бо саме вони здійснюють найпотужніший вплив на економічний розвиток країни. Відомості про кількість акціонерних товариств запозичені з [1].

Таблиця 1. Динаміка розвитку кількості АТ в Україні за період 2006-2009 рр.

Кількість АТ

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Абсолютне відхилення ( базісне )

у 2007 р.

у 2008 р.

у 2009 р.

АТ, всього

33976

33084

31993

31100

- 892

- 1983

- 2876

з них ВАТ

11345

10895

10406

10058

- 450

- 450

- 1287

ЗАТ

21948

21503

21098

20502

- 445

- 445

- 1446

інші

683

686

489

540

- 3

- 194

- 143

Дані , наведені у табл . 1, св ідчать про тенденцію зниження кількості вітчизняних акціонерних товариств . Це пояснюється посиленням впливу крупних компаній , р івнем етики ведення бізнесу , процесами глобалізації та розміщенням вітчизняними компаніями акцій на крупніших біржових площадках світу . Зазначені тенденції та фактори пред’являють все більш високі вимоги до р івня корпоративного управління , а також до функцій , що його забезпечують . Аналіз еволюції форм взаємовідносин між власниками та управлінським апаратом св ідчить про те, що проблема підвищення ефективності функціонування корпоративних підприємств у сучасних економічних умовах не знайшла вирішення , а навпаки зазнала загострення [ 2-4 ] .

Така ситуація обумовлена відсутністю цілісної теоретично обгрунтованої уяви щодо сутності корпоративного управління. Успішне вирішення цієї проблеми дозволить чітко визначити роль та внесок кожного учасника корпоративних відносин, налагодити комунікативні зв’язки, конкретизувати задачі управляючої підсистеми, контролювати їх реалізацію на підставі мотиваційних та стимулюючих процесів, що взагалі буде сприятиме підвищенню ефективності корпоративного управління.

У сучасний період розвитку наукових думок, у дослідженнях широко застосовується системний підхід [5-7] . Якщо розглядати корпоративне управління як систему, то необхідно, виділити її основні елементи. З позицій кібернетики управління як система, включає керуючу та керовану підсистеми, що представлені суб’єктом та об’єктом управління відповідно. Принциповим є єдність та взаємозв’язок двох управлінських підсистем, які охоплені зворотнім зв’язком та з’єднані прагненням досягти єдиної мети.

Досягнення цілей будь якої діяльності залежить від успішної реалізації управлінських рішень. Сукупність дій, тобто управлінських рішень, і складає сам процес управління, ступінь ефективності якого буде характеризуватися ступенем ефективності кожної управлінської дії. Управлінські рішення приймає та реалізує керуюча підсистема, безпосередньо управлінські дії направлені на керовану підсистему, а втілення цих дій повинні забезпечити досягнення певної мети управління. Крім того, будь які управлінські дії повинні бути підпорядковані певним принципам.

Виходячи з цього, корпоративне управління слід розглядати ще й у якості процесу прийняття управлінських рішень, реалізація яких, у свою чергу, забезпечить досягнення мети управління.

Отже, основними елементами системи корпоративного управління можна вважати мету, суб’єкти, об’єкти, принципи та безпосередньо процес управління (табл. 2). Обгрунтування доцільності виокремлення основних елементів систем управління зустрічається у сучасних наукових дослідженнях [ 8,9 ] .

Таблиця 2. Характеристика елементів системи корпоративного управління

№ з/п

Елементи системи корпоративного управління

Змістовна характеристика

1.

Мета корпоративного управління.

Задоволення інтересів суб’єктів внутрішнього та зовнішнього впливу.

2.

Суб’єкти корпоративного управління.

Суб’єкти внутрішнього впливу: власники, керівники, робітники.

Суб’єкти зовнішнього впливу: державні органи, кредитори, інвестори, ділові партнери, громадськість.

3.

Об’єкти корпоративного управління.

Акціонерний капітал, всі види ресурсів, фінансово-господарські процеси, фінансові результати, соціальні результати.

4.

Принципи корпоративного управління.

Розглядаються як інструменти впливу на керовану систему. Перелік приниципів встановлено «Рекомендаціями з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України».

5.

Процес управління.

Сукупність окремих видів діяльності, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку системи корпоративного управління в інтересах досягнення поставлених перед нею цілей.

Як бачимо, визначальним елементом системи корпоративного управління обрано мету її функціонування – досягнення балансу інтересів усіх учасників корпоративних відносин. Саме таке розуміння цілі, на нашу думку, є вищою ознакою ефективності діяльності корпорацій.

Цей підхід робить необхідним урахування специфічних характеристик таких елементів системи корпоративного управління, як суб’єкти (їх класифіковано на суб’єкти внутрішнього та зовнішнього впливу в залежності від ступеня впливу на менеджмент компанії) та об’єкти (специфічними об’єктами серед виокремлених для корпорацій є акціонерний капітал та соціальні результати).

Дотримання принципів корпоративного управління є обов’язковим, бо вони являють собою сукупність правил, які окреслюють умови організації та функціонування системи.

Досягнення будь якої мети базується на прийнятті відповідних рішень. Це підтверджує нашу думку стосовно того, що одним з елементів системи корпоративного управління, необхідно вважати сам процес управління.

Таким чином, вивчення доцільності застосування системного підходу до сутності корпоративного управління дозволило:

- сформувати уточнене визначення самого поняття: система корпоративного управління – це комплекс управлінських дій, який реалізується суб’єктами корпоративного управління відповідно його принципів з метою покращення стану об’єктів та досягнення балансу інтересів всіх учасників корпоративного управління як вищої ознаки його ефективності;

- наведене тлумачення підтвержує правомірність уяви корпоративного управління у якості складної, динамічної системи відкритого типу;

- урахування змісту спеціфічних елементів системи корпоративного управління дозволить підвищити якість управління вітчизняними корпораціями.

Література.

1. Державний комітет статистики України [ Електронний ресурс ] . – Електрон. дані. – К. : Держкомстат України, 1998-2010. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана.

2. Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органа – правління // Економіка України. – № 2. – 2004. - С. 41.

3. Особенности корпоративного управления в Украине / Т. Б. Калинкова , О. С. Щербак, І. В. Портная , В. О. Щербак // Актуал . пробл . экономики . – 2004. – № 9 (39). – С. 162-167.

4. Буй Т. Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів / Актуал . пробл . економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 190-197.

5. Чистов Л. М. Оптимизация управления социально-экономическими системами : в 2 ч. – СПб . : Изд-во С.-Петерб . гос . ун-та , 1999. – Ч. 1. – 303, [3] с. : ил . ; Ч. 2. – [3], 304-603 с. : ил . – Библиогр .: с. 524-525.

6. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями : монографія / Г. В. Назарова. – 2-ге вид., допов . і перероб. - Х. : ІНЖЕК, 2004. – 420 с.

7. Спасибо-Фатєєва І. Корпоративне управління : монографія / І. Спасибо-Фатєєва , О. Кібенко , В. Борисова ; за ред. І. Спасибо-Фатєєвої . – Х. : Право, 2007. – 500 с.

8. Сіменко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика : монографія / І. В. Сіменко ; М-во освіти і науки України, Донец . нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . – Донецьк : [ ДонНУЕТ ], 2009. – 394 с.

9. Вереітіна І. Ю. Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління : автореф. дис. … канд. екон . наук : 08.00.04 / І. В. Вереітіна ; Донец . нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . – Донецьк, 2008. – 20 с.