Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Стромило В.О.

Національний технічний університет України « Київський політехнічний інститут »

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК НОВОГО ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Активізація глобалізації економічних процесів у світі наприкінці XX – на початку XXI ст. потребує постійного підвищення конкурентоздатності національних економік на міжнародних ринках. Економічний розвиток України залежить від темпів створення нових виробництв з використанням передових досягнень науково-технічного прогресу, що пов’язано з оновленням основних фондів підприємств та їх модернізацію. Стимулювання та підвищення ефективності інвестиційної діяльності в реальному секторі вітчизняної економіки залишаються основними проблемами в Україні. Виникає необхідність використання нових ефективних фінансово-кредитних інструментів, одним з яких являється лізинг.

Економічний зміст лізингу як інвестиційної діяльності полягає в інвестуванні капіталу в підприємства-лізингоодержувачі зі стягненням за це плати, яка і є доходом лізингової компанії.

Переваги використання міжнародного лізингу для лізингоодержувачів:

- можливість оперативного оновлення основних фондів - лізингоодержувачі отримують доступ до обладнання та техніки, вироблених на основі передових закордонних технологій, без великих одноразових витрат на початковому етапі;

- відсутність ризиків морального старіння та фізичного зносу – вони повністю лягають на лізингодавця;

- можливість здійснення прискореної амортизації відповідно до вітчизняного та закордонного законодавства;

- зменшення податкового навантаження, так як отримане в лізинг майно може відображатись на балансі лізингодавця – тоді лізингоодержувач взагалі не сплачує податок на майно, на балансі лізингоодержувача - тоді прискорена амортизація суттєво зменшує суму податку на майно. Віднесення лізингових платежів на собівартість продукції, робіт чи послуг зменшує базу оподаткування податку на прибуток;

- включення ПДВ до лізингових платежів. Всі лізингові платежі включають ПДВ на відміну від альтернативи лізингу - банківського кредиту. Сума кредиту не включає ПДВ, однак ПДВ сплачується при покупці майна на кредитні ресурси;

- можливість переходу майна у власність лізингоодержувача

- гнучка система лізингових платежів (відстрочка першого платежу, поступове його збільшення або зменшення, виплата з доходу від реалізації продукції виробленої за доомогою предмету лізингу, у формі товару чи послуг та ін.);

- покращення фінансових показників лізингоодержувача;

- доступність лізингу порівняно з кредитуванням.

Також доцільно розглядати доцільність використання лізингових механізмів підприємствами-виробниками (постачальниками). Для ним можна виокремити наступні переваги:

- ефективний канал збуту – лізинг використовують як додатковий канал реалізації для виробника, що дозволяє розширити обсяг продажів;

- Розширення клієнтської бази – клієнти, які не могли або не хотіли відволікати оборотні кошти на купівлю обладнання, за допомогою лізингу можуть стати клієнтами постачальника;

- формування попиту на домоміжне устаткування та сервісне обслуговування – експлуатація основного об'єкта зазвичай вимагає різних додаткових приладів, оснащення, обслуговування тощо;

- тісний зв'язок між виробниками і споживачами продукції – вся інформація про недоліки використовуваного устаткування надходить до підприємства-виробника, яке вилучає їх, посилюючи конкурентоспроможність своєї продукції та розширюючи можливості її збуту;

- зменшення ризику не плати - плату за предмет угоди й гарантії бере на себе лізингодавець;

- мотивація нових покупок – лізингоодержувач має можливість перевірити якість обладнання, техніки, машин у процесі експлуатації, що підсилює мотиви нових покупок.

- формування конкурентної переваги Далеко не всі постачальники обладнання на ринку пропонують лізинг для своїх клієнтів. Звернення до ринку з заявою про наявність подібної послуги (продажі устаткування в лізинг) - вагома конкурентна перевага, що дозволяє залучити клієнтуру конкурентів.

До основних недоліків можна використання лізингу можна віднести:

- вища вартість порівняно із купівлею об’єкту лізингу;

- лізингодавець зобов’язаний сплачувати платежі протягом всього строку лізингу, навіть коли він припинив використання обладнання;

- лізинг, як форма інвестування передбачає наступні ризики: фінансові ризики, ризик несплати лізингових платежів, проектні ризики, майновий ризик, пов’язаний з втратою, пошкодженням предмета лізингу, ризик неповернення предмету лізингу.

Успішна практика використання механізмів міжнародного лізингу як альтернативного методу фінансування інвестиційної діяльності також підтверджує наявність переваг та широких можливостей даного інструменту. Лізинг стимулює активізацію інвестиційних процесів та оновлення основних фондів підприємств в умовах високих темпів науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції на світових ринках. Аналіз переваг та недоліків лізингу свідчить про необхідність поширення застосування даного інструменту підприємствами та комплексного розвитку вітчизняного ринку лізингу.