Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Божко М.О.

Сумський державний університет, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ПО СТАДІЯМ ЦИКЛУ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

Зростаючі темпи інноваційного розвитку, що визначають темпи морального зносу техніки, значно більшою мірою впливають на вибуття і оновлення основних фондів, ніж їх фізичні характеристики. Різні види зносу мають різний характер прояву. Ступінь фізичного зносу визначається конкретними умовами експлуатації техніки, а тому може розрізнятися для окремих підприємств, і навіть ділянок виробництва. Моральний же знос має масштабніші наслідки, стосується не конкретного зразка, а моделі техніки, і виникає, як правило, на рівні, не нижче галузевого.

Аналіз закономірностей морального зносу, а також його впливу на динаміку вибуття основного кап і тал у складає особливий інтерес в контексті дослідження циклічності відтворення. Ступінь морального зносу техніки слід оцінювати в міжнародному масштабі, оцінюючи її відповідність світовому рівню, при цьому об'єктом аналізу виступають окремі моделі техніки, вирішуються питання тривалості їх життєвих циклів та їх складових. Залежність «моральний знос – вибуття» є, свого роду, початковою точкою в дослідженні процесу відтворення основного капіталу у взаємозв'язку із закономірностями інноваційного розвитку.

Питання щодо характеру морального зносу, а також моменту його появи є достатньо дискусійним.

Умовно можна виділити два підходи до визначення характеру і динаміки морального зносу.

Прихильники першого підходу визначають моральний знос як дискретний процес або од номоментн ий акт. Вони вважають, що моральний знос наступає, коли застаріла техніка «не забезпечує суспільно необхідного рівня витрат. Початком морального зносу вони вважають початок виробництва вдосконаленої техніки. Згідно другого підходу моральним зносом є безперервний і поступовий процес, що пов'язане, перш за все, з безперервністю самого інноваційного розвитку. Залежно від зміни ступеню морального зносу представники цього підходу виділяє два етапи його розповсюдження:

1. Певний вид техніки вже не виробляється в колишньому вигляді, проте, ще залишається в експлуатації, оскільки його застосування ще економічно ефективним.

2. Морально застаріла техніка масово вибуває, зважаючи на подальшу недоцільність її експлуатації – повний моральний знос.

Ми розділяємо точку зору прихильників другого підходу і вважаємо, що моральний знос, дійсно, є безперервним процесом, перманентно властивим процесу відтворення в умовах інноваційних змін.

На нашу думку, на різних етапах і фазах циклів ступінь морального зносу буде різним. Виходячи з цього, при аналізі фактичної динаміки вибуття або при її прогнозуванні необхідно враховувати не тільки вік конкретного зразка техніки, але і вік моделі.

Виділяють три етапи, що характеризують зміну ступеню морального зносу:

· прихований (виникає на етапі проектування техніки);

· частковий (пов'язаний з початком серійного випуску новою, досконалішої техніки);

· повний (визначається переважанням нової моделі в загальній сукупності використовуваної техніки).

Ґрунтуючись на виділених вище етапах структуризації морального зносу, можна виділити наступні стадії циклу оновлення техніки:

(1) – стадія впровадження у виробництво моделі техніки;

(2) – стадія стабільного зростання (зрілості), тобто період, протягом якого дана модель стає домінуючої в загальній сукупності використовуваної техніки;

(3) – стадія спаду або старіння, тобто період появи принципово нових моделей-замінників, протягом якої дана техніка починає масово вибувати з виробництва.

Якщо виходити з необхідності прогнозування динаміки вибуття техніки у взаємозв'язку з циклічними закономірностями відтворення, об'єктивно виникає необхідність диференціювати параметр, що відображає тенденції зносу, по різних фазах циклу, зважаючи на істотні відмінності в ступені морального зносу на кожній фазі. Ми вважаємо, що для кожної з виділених вище стадій циклів параметр, що відображає інтегрально-системні тенденції морального зносу, має бути різним.

Найбільшим значення даного параметра повинне бути, на нашу думку, на стадії старіння, оскільки до цього моменту часу всі можливості для подальшого удосконалення моделі практично вичерпані, починається новий цикл оновлення, отже, вірогідність появи техніки, що значно перевершує діючу по рівню ефективності, достатньо висока.

На стадії впровадження техніки у виробництво значення даного параметру повинне бути декілька меншим, ніж на стадії старіння, проте, більшим, ніж на стадії стабільного зростання. Це пояснюється тим, що у момент появи принципово нової техніки має місце недосконалість конструкції, при цьому можливість для подальшого удосконалення достатньо висока.

На стадії стабільного зростання ми вважаємо за необхідне встановлювати мінімальне значення даного параметра, оскільки на даній стадії модель техніки вже зазнала відповідних удосконалень, є переважаючою в парку аналогічного устаткування. Отже, вірогідність морального старіння на цій стадії буде мінімальною.

Такий підхід до прогнозування вибуття унаслідок зносу може стати основою для моделювання динаміки вибуття основного капіталу, як в натурально-речовій, так і у вартісній формі.