Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

К.е.н. Дуброва О.С.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Україна

Інтерім-менеджмент як важливий інструмент БІЗНЕСУ

Для успішного функціонування компанії, стабільного розвитку бізнесу вкрай важливо мати сильний топ-менеджмент та надійну команду висококласних спеціалістів. Проте під час перших проявів кризи чи при бажанні власників провести якісні кардинальні зміни навіть компанія з вдало підібраним персоналом може відчувати дефіцит висококваліфікованих менеджерів, необхідність поглянути на все під інших кутом зору. Саме тоді виникає доцільність залучення тимчасових менеджерів.

Інтерім-менеджмент (з англ. interim - management ) – достатньо новий для вітчизняної управлінської науки та практики інструмент. В Європі, починаючи з 70-80-х років минулого століття, послуги з інтерім-менеджменту надає велика кількість західних спеціалізованих компаній, у той час як в Україні на ринку дана послуга представлена кількома фірмами. Проте з урахуванням процесів глобалізації та посиленням конкурентного середовища, незаперечним є факт поступового посилення ролі інтерім-менеджменту для українських компаній, що і визначає актуальність даної теми.

Аналізуючи нечисленні праці вітчизняних управлінців [2-4] (думки вчених з розробки даної проблематики майже не представлені), можна відмітити існування невизначеності щодо розуміння інтерім-менеджменту як економічної категорії, його ролі в управлінні підприємствами, функціональних обов’язків тимчасових менеджерів, їх принципових відмінностей від консультантів.

Узагальнюючі погляди, можна відмітити, що інтерім-менеджмент – це задієння на визначений проміжок часу високодосвідчених менеджерів конкретних рівнів управління для виконання специфічних задач з метою вирішення чітко окреслених проблем.

На Заході інтерім-менеджери працюють на різних рівнях управління ( IT -менеджери, менеджери з управління проектами, топ-менеджери тощо) у багатьох функціональних областях - трансформація бізнесу, фінанси, персонал, IT, стратегічні консультації, продажі та маркетинг, управління проектами.

Залучення компанією інтерім-менеджерів до управління є необхідним при:

- проведенні реінжинірингу бізнес-процесів;

- зміні принципів та методів управління;

- проведенні змін корпоративної культури;

- управлінні конфліктами, що носять деструктивний характер;

- налагодженні роботи певного підрозділу або функціональної області;

- виходу на нові ринки, в т.ч., й міжнародний;

- бажанні значно покращити фінансові результати компанії чи підвищити конкурентоздатність бізнесу;

- тимчасовій заміні відсутніх посадових осіб;

- проведенні злиттів та поглинань;

- виникненні кризових явищ;

- залученні інвестицій;

- підготовці до згортання та (або) подальшого продажу бізнесу.

Ключовими професійними якостями інтерім-менеджерів повинні виступати: наявність вагомого практичного досвіду у досягненні конкретних результатів в функціональних сферах бізнесу; здатність працювати за високого ступеню невизначеності бізнес-середовища клієнта; навички швидкої оцінки ситуації, визначення найкращого варіанту вирішення проблеми, реалізації плану дій в рамках визначеного бюджету та часових меж; здатність в повній мірі передати управління та досягнуті результати шатному виконавцю. Не менш важливими є й особисті якості - широкий кругозір та навички тайм-менеджменту, знання практичної психології, наявність високого енергетичного потенціалу, життєвої стійкості та позитивного мислення, вміння працювати в команді, вдало делегувати повноваження, лідерські якості.

За даними дослідження особливостей інтерім-менеджменту на ринку Великобританії, проведеного Executives Online в 2009 році [1], середньостатистичний інтерім-менеджер – це чоловік 50-59 років (відповідно 82% та 47% від загальної кількості опитаних), що здійснює загальне керівництво фірмою чи проектами, управляє фінансами чи продажами (більше 74 респондентів зі 100 опитаних); найнятий через брак професійних компетенцій штатних менеджерів, для управління змінами в організації чи посилення управлінського потенціалу чи проектної команди (відповідно 29%, 16% та 15%); має досвід роботи в якості тимчасового менеджера більше 6 років та здійснює пошук нових клієнтів самостійно (54% всіх респондентів).

Таким чином, інтерім-менеджмент безперечно виступає для компанії достатньо потужним інструментом, використання якого може сприяти виходу конкретного підрозділу, окремої функціональної області чи бізнесу в цілому на якісно новий рівень роботи. Для успішної реалізації поставлених завдань за допомогою інтерім-менеджменту і керівник (власник), і тимчасовий менеджер повинні чітко визначити цілі та строки їх досягнення, повноваження тимчасового менеджера, окреслити ресурсні можливості, визначити спосіб оцінки та передачі результатів, обговорити вартість послуг.

Список літератури

1. Interim Management Trend Update: Research and Analysis on the UK Market for Interim Management and Other Fast-Track Executive Resourcing // www.executivesonline.co.uk/franchise/media/current_reports

2. Бондаренко И. Туман вокруг интерим-менеджмента // http://www.management.com.ua/qm/qm139.html

3. Каримова А. Интерим-менеджмент: Топ на час // Деньги. - № 39 (746). – 2009/ http :// www . interim - management . com . ua / about - interim - management / top - na - chas . html

4. Корнеев С. Interim Management — это...// Сети & Бизнес. -№2. – 2009. / http :// www . management . com . ua / qm / qm 126. htm