Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Глазирін Є.М.

Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ СХИЛЬНОСТІ ПРОЦЕСАМ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКІВ ТОВАРІВ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Кінець першого десятиліття XXI століття ознаменувався глобальною фінансовою кризою і викликаним нею масовим безробіттям. Багато великих підприємств промислового комплексу України частково або повністю зупинили виробничу діяльність. Звільнені працівники вишикувались в і без того довгі колони до центрів зайнятості. Проте більшість нових безробітних чітко усвідомлює тимчасовість і безперспективність цього шляху пошуку робочого місця. Особливо гостро ця проблема постає у невеликих містах де немає великої індустрії. Для багатьох лишається лише один шлях – спробувати власні сили і розпочати власну справу.

Сьогодні навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою відбувається посилення ролі малих підприємств, хоч їх стійкість до проявів кризи відносно низька. При зростанні чисельності малих підприємств, розвиненій інфраструктурі і державній підтримці малий бізнес є важливим чинником рішення економічних і соціальних задач.

Проте останні зміни в правовому полі функціонування підприємств малого та середнього бізнесу ще більше ускладнюють проблему їх виживання.

Тому кожен з вітчизняних представників малого та середнього бізнесу намагається відшукати ринкову нішу, яка б дозволила забезпечити стабільну роботу і прибуток.

В економічній науці давно відома градація потреб споживачів на основі піраміди А. Маслоу (рис. 1). В її основі лежать фізіологічні потреби, задоволення яких є першочерговим для кожної людини. Саме пропозиція на ринку товарів і послуг, які задовольняють фізіологічні потреби людей і можуть забезпечити підприємству відносно стабільний попит на його продукцію.

Піраміда Маслоу

Рис. 1. Піраміда Маслоу

Проте перш ніж вийти на той чи інший ринок перед підприємцем постає питання про його прибутковість і схильність процесам конкуренції. Адже реальна і об’єктивна оцінка цих явищ може допомогти обрати найліпший варіант діяльності.

Досить багато авторів пропонують власні методики оцінки рівня конкуренції на ринках товарів і послуг.

Для оцінки інтенсивності конкуренції часто користуються коефіцієнтом варіації, рівним відношенню середньоквадратичного відхилення часток до їх середньоарифметичного значення. Чим вище коефіцієнт варіації, тим нижче інтенсивність конкуренції й навпаки.

Формула

Dі – частка і-го підприємства в загальному обсязі реалізації продукції заданого асортименту;

n – кількість підприємств на заданому ринку.

Широковідомим є індекс Херфіндала-Хіршмана (Herfindal-Hirshman index ), який визначається як сума квадратів часток усіх фірм, що діють на ринку:

Формула

Індекс набуває значень від 0 (в ідеальному випадку досконалої конкуренції, коли на ринку нескінченно багато продавців, кожний з яких контролює незначну частку ринку) до 1 (коли на ринку діє тільки одна фірма, що здійснює 100% випуску). Якщо вважати ринкові частки у відсотках, індекс буде набувати значень від 0 до 10 000. Чим більше значення індексу, тим вище концентрація продавців на ринку.

Прикладом використання цих показників може слугувати оцінка схильності процесам конкуренції ринку хлібобулочних виробів у м.Жовті Води. На ринку цього міста присутні 8 основних підприємств-конкурентів, данні про яких наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 Ринкові долі конкурентів на ринку хлібобулочних виробів м. Жовті Води

Назва підприємства

Частки ринку, %

1

Жовтоводський хлібзавод

46

2

Дніпропетровський хлібзавод №8

20

3

Дніпропетровський хлібзавод №10

8

4

Новомосковський хлібзавод №11

8

5

Олександрійський хлібзавод

2

6

Криворізький хлібзовод «Дністер»

6

7

Криворізький хлібзавод «Аквамарин»

8

8

Інші

2

Разом

100

Для цього ринку коефіцієнт варіації складає 0,39, а індекс Херфіндала-Хіршмана дорівнює 0,28. Ці показники свідчать про те, що на цьому ринку рівень конкуренції досить високий. Такі показники характерні для монополістичної конкуренції, а отже можливе проникнення на цей ринок невеликих фірм без надмірних витрат.