Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Кочетова І.Ю.

Національний університет кораблебудування ім. адм. С.О. Макарова, Україна

ПОЗИЦІЯ РЕАГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Постановка проблеми. Сучасна економічна думка обумовлена досягненнями інформаційної ери, що характеризується сутністю економічних процесів, що відбуваються у світі. Швидкість наявних трансформацій створюють підгрунття для умов економічної невизначеності. Розвиток IT -технологій призводить до появи нових галузей та видів діяльності, вільний доступ до світової інформаційної мережі - до необхідності відкритості та публічності будь-якого економічного суб’єкта. Зазначена проблема ставить під сумнів життєздатність класичних підходів щодо функціонування підприємства та створює умови для пошуку нових позицій щодо реагування.

Актуальність статті обумовлена необхідністю критичного перегляду розумінь та формулювання цілей підприємницької діяльності в умовах економічної невизначеності. А саме, співставлення зовнішнього середовища (ринку) та внутрішнього середовища (економічного суб’єкту), критична оцінка діяльності підприємства, пошук альтернативних стратегій діяльності.

Основний текст. Трансформація – явище складне та багатогранне, розуміння його можливо розуміти як у широкому, так і в вузькому значеннях. Сутність даної економічної категорії цілком розкрито Гражевською Н.І., яка зазначає, що трансформація є загальною формою розвитку економічних систем, що пов’язана з їх еволюційними та революційними перетвореннями, постійними переходами від стійкого до нестійкого стану та навпаки [2] . Однак, не слід виключати значну варіативність видів трансформацій економічної системи, що дає змогу класифікувати дане явище за наступними ознаками [1 , з доповненнями автора ] :

- за характером проведення: якісні або кількісні;

- за тривалістю: короткострокові, середньострокові, довгострокові;

- за місцем зосередження: світові, державні, локальні, регіональні;

- за ознакою системності: системні, несистемні(хаотичні);

- за сферою суспільної діяльності: політичні, економічні, соціальні;

- за суб ’ є ктом проведення: на рівні держави, підприємства, індивіда.

Фокус даного дослідження зосереджений саме на економічному суб’єкті – підприємстві, що дає змогу визначити нові орієнтири, що будуть досить актуальними саме для періоду економічної невизначеності. Розглядаючи підприємство як економічну систему, схематично зображуємо процес формування позиції реагування підприємства на рис.1.

Процес вибору позиції реагування  підприємства

Рис. 1. Процес вибору позиції реагування підприємства

Під даним терміном розуміємо кричну оцінку основної цілі діяльності підприємства, перегляд основних орієнтирів та стратегій підприємства, розробку різноманітних сценаріїв поведінки підприємства на нові виклики ринку. Еволюція позицій різноманітних реагувань підприємства на трансформаційні зміни зовнішнього середовища подаємо у таблиці 1 [3, з доповненнями автора].

Усі види реагування мають право на життя, але зрозуміло, що найвищим щаблем майстерності для підприємства може стати саме проактивна та, найкращому випадку, інтерактивна позиції, що в свою чергу, дадуть змогу сформувати ефективну систему прийняття управлінських рішень на даному підприємстві, зайняти активну позицію на ринку в умовах обмеженості фактору часу, максимально використати існуючий виробничий потенціал підприємства та підвищити якість уже існуючих продукції або послуги на ринку.

Таблиця 1 Види реагувань підприємства на трансформаційні перетворення

Вид реагування

Зовнішнє

середовище

(ринок)

Економічний

суб ' єкт

(підприємство)

Характеристика позиції

реагування

Неактивний

Змінюється

Не змінюється

Підприємство займає пасивну позицію «спостерігача», при цьому діяльність такого підприємства під великою загрозою

Реактивний

Змінюється першим

Змінюється з затримкою

Підприємство не відчуває змін ринку одразу, але починає пристосовуватись до них через деякий час, тобто «час втрачених можливостей»

Проактивний

Змінюється під впливом суб ’ єкта

Ініціює зміни

Підприємство ініціює зміни зовнішнього середовища на свій власний ризик

Інтерактивний

Взаємозалежні зміни

Взаємозалежні зміни

Підприємство і ринок діють як взаємозалежні елементи однієї системи

Висновки. Підприємство XXI ст. визначається як складна саморегулююча економічна система, що складається з елементів та зв’язків. Для того, щоб підприємство вчасно реагувало на вищевказані трансформації в економічному просторі, використовувало позитивно можливості ринку, необхідно змінити пріоритети мислення керівного складу підприємств, а саме створити адекватні моделі та процедури прийняття управлінських рішень, визначити оптимальний шлях розвитку підприємства у майбутньому. Одним з нових пріоритетів для цього стане вибір оптимальної позиції реагування підприємства на зміни зовнішнього середовища в умовах економічної невизначеності.

Література.

1. Балабанова Л.В. Управління реалізацією стратегій підприємства: маркетинговий підхід: монографія/ Л.В. Балабанова , І.С. Фоломкіна ; М-во освіти і науки України, ДонНУЕТ , 2009. – 402 с.

2. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: монографія/ Гражевська Н.І. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

3. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління – К.: Знання, 2007. – 287 с.