Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Котельникова Ю.М.

Харьковский национальный экономический университет, Украина

ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Коксохімічна промисловість України – важлива ланка ланцюга вугілля-кокс-метал, отже є однією зі стратегічно необхідних галузей України.

Однак у сучасних умовах розвитку ринку підприємствам коксохімічної промисловості доводиться вирішувати різноманітні проблеми управління для досягнення переваг по відношенню до інших підприємств, у тому числі й проблеми кадрового забезпечення.

Значний дефіцит компетентних працівників, а отже не здатність у повній мірі реалізувати свої конкурентні переваги по відношенню до інших підприємств примушує коксохімічні підприємства подивитись на процес кадрового забезпечення під іншим кутом.

По-перше, у зв’язку з економічною кризою на підприємствах коксохімічної промисловості знизились обсяги виробництва коксу та коксохімічної продукції. Це призвело до зниження середньої заробітної плати та, як наслідок, до підвищення плинності кадрів у зв’язку з незадовільністю заробітною платою працівниками коксохімічних підприємств. Так, наприклад, темп зростання середньої заробітної плати працівника коксохімічного підприємства у жовтні 2010 року в порівнянні з січнем 2010 року склав 93,6%.

Вищезазначені обставини примушують кадрові служби вести постійний пошук і додаткову підготовку кадрів. Для вирішення цієї ситуації співробітники спеціалізованих підрозділів повинні постійно планувати різні заходи для підтримки необхідного рівня кадрової незалежності.

По-друге, у зв'язку з переозброєнням існуючих коксохімічних підприємств виникає необхідність оновлення їх кадрового складу. Проте реалізація даної потреби ускладнена відсутністю кадрового резерву і низьким рівнем підготовки нових кадрів на робочі спеціальності. Останнім часом є гострий дефіцит кваліфікованих працівників на основні виробничі спеціальності практично за всіма галузями промисловості.

Так в галузевих вузах промисловості і в спеціалізованих середніх учбових закладах у зв'язку з комерціалізацією, як правило, здійснюється підготовка тільки управлінських кадрів. При цьому робочі спеціальності знаходяться в збитковому положенні. Це ускладнює пошук компетентних фахівців на вакантні посади і підсилює проблему підготовки кадрового резерву. В зв'язку з цим, знижується кадровий потенціал промислових підприємств.

По-третє, при існуючому дефіциті кваліфікованої робочої сили на ринку особливо актуальною стає проблема регулювання процесів інвентаризації, навчання і підготовки кадрового резерву для коксохімічної промисловості. Таким чином, на всіх рівнях управління промислового підприємства виникає завдання розробки і реалізації програм управління кадровим забезпеченням.

По-четверте, якщо коксохімічне промислове підприємство розробляє програму розвитку, яка необхідна для підтримки його конкурентоспроможності, то при проведенні ресурсного аналізу досягнення цілей, керівництву необхідно знати, наскільки кадровий ресурс підприємства достатній для реалізації затверджуваної програми розвитку. При недостатності ресурсу на підприємстві може бути прийнята програма навчання, перепідготовки та ротації існуючих кадрів.

По-п’яте, слід відзначити, що у вітчизняній науці питанню кадрового забезпечення промислового підприємства виділено недостатньо уваги. Так не повною мірою досліджено взаємозв'язок впроваджуваних на підприємствах стратегій з якіснім кадровим забезпеченням. Отже, потрібна подальша розробка та деталізація поняття «кадрове забезпечення промислового підприємства».

Висновки.

На основі приведених аргументів можна зробити висновок, що формування кадрового забезпечення коксохімічних промислових підприємств є досить важливим об’єктом їх розвитку та потребує досить серйозної розробки та обґрунтування.

Однак, слід зазначити, що поряд з проблемами якісного кадрового забезпечення, які лежать у площині самого промислового підприємства існують ще проблеми зовнішнього характеру, які залежать від грамотної економічної політики нашої держави.

Список літератури:

1. Берглезова Т. В. Управление ростом кадрового потенциала промышленного предприятия: диссертация. - Москва, 2005. - 156 с. – http://www.lib.ua-ru.net

2. Державний комітет статистики України // www. ukrstat.gov.ua

3. Котельникова Ю. Н. Необходимость компетентностного подхода в управлении кадрами предприятия // Проблемы формирования новой экономики XXI века: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 25-26 дек. 2009 г .: В 5 т. – Т. 2. – Днепропетровск: Белая Е. А., 2009. – С. 47 – 49.

4. Красноносова О. М., Котельникова Ю. М. Кадрове забезпечення як ефективний елемент стратегічного управління підприємством. // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Т. 2. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 344 с.

5. Старовойтов М.К. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием: монография / М.К. Старовойтов, Б.Ф. Фомин. – М.: Высшая школа, 2002. – 294 с .

6. Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: Монография/ [А.Н. Тищенко, Ю.Б. Иванов. Н.А. Кизим и др.]; Н.-и. центр индустр. пробл. развития НАН Украины. – Х.: ИНЖЭК, 2007. – 375 с.