Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Пацан М.М.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОФШОРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – БУМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Актуальність. У середині XX ст. з розвитком процесу глобалізації у міжнарод­ ній господарській практиці почалося активне застосування такого фінансового інструменту, як міжнародне податкове планування. Передумовою для його здійснення стало створення у різних куточ­ ках земної кулі офшорних (безподаткових) зон.

Їх бурхливий розвиток наприкінці минулого століття, обумов­ лений дедалі більшим взаємопроникненням і взаємозалежністю національних господарських систем, став як додатковим фактором пожвавлення процесу міжнародного обміну товарами, послугами й капіталом та підвищення ефективності підприємницької діяльнос­ті в усьому світі, так і причиною значних утрат національних еко­ номік із традиційними системами оподаткування, відпливу капіта­ лу до безподаткових територій та недонадходження платежів до державних бюджетів [1] .

Постановка проблеми. Не обминула офшорна проблема і українську економіку. З по­ чатком лібералізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизня­ них підприємств наприкінці 80-х років XX ст, з її поглибленням після здобуття незалежності багато українських підприємств звер­нулися до офшорного підприємництва як ефективного важеля під­ вищення прибутковості господарських операцій.

У результаті значні суми капіталу, накопиченого в Україні, бу­ ло вивезено (в основному нелегально) до офшорних зон, і зараз цей капітал повертається на батьківщину у вигляді іноземних ін­ вестицій. За даними офіційної статистики, нині близько половини закордонних вкладень у національну економіку здійснено з безпо­ даткових юрисдикцій [2]. Безперечно, виконується й основна функція офшорного бізнесу – він активно використовується для зменшення податкових зобов'язань українських підприємств.

Результати досліджень. Сучасну економіку, напевно, вже неможливо уявити без офшорного бізнесу. Тим часом усім відомо, що саме великий бізнес найефективніше уникає податкового тягаря, використовуючи зазвичай із цією метою відпрацьовані схеми з використанням офшорних зон. Утім, відкриття офшорних компаній на сьогодні вже не є занадто дорогим і екзотичним способом ухиляння від податків і для середнього та малого вітчизняного бізнесу. Українські підприємці перебувають серед лідерів за кількістю створених офшорних компаній. Найімовірніше, невдовзі українці зможуть стати свідками масового відкриття офшорних компаній і малими підприємцями, зокрема роздрібними торговцями [3].

Офшорні зони завжди цікавили підприємців як спосіб приховування капіталу, а потім вже як спосіб оптимізації оподаткування. Сьогодні понад 25% світового капіталу і майже 60% фінансових потоків у світі проходить через офшорні зони. Разом з тим завдяки їм кожного року «відмивається» до 600 млрд. дол. США незаконних грошей. З кожним роком ця сума збільшується на декілька мільярдів.

Щодо вливання прямих іноземних інвестицій, то на першому місці по інвестуванню в економіку нашої країни є Кіпр ( 8201,7 млн. дол. США станом на 01. 01 .20 10 ), на шостому– Російська Федерація ( 2061,5 млн. дол. США станом на 01.01.2010). Не обминає уваги і вітчизняне інвестування в інші країни світу, третє місце в якому посідає Панама (18,9 млн. дол. США), а четверте – В’єтнам (15,9 млн. дол. США) [4].

Тобто, офшорний бізнес — це підприємницька діяльність, що здійснюється в рамках міжнародної групи компаній, частина підрозділів якої розміщена у країнах, котрі надають податкові, валютні, інвестиційні та інші пільги за певних умов.

Таким чином, офшорне підприємництво є ефективним засобом підвищення прибутковості міжнародних господарських операцій, оскільки дозволяє економити значні суми на сплаті податків.

Проте, не зважаючи на перспективність цього явища, все ж таки існує і ряд негативних наслідків діяльності таких зон. Насамперед це відтік коштів з України в офшорні зони, який в 2009 році склав 115 мільярдів гривень, а бюджет щомісячно недотримує 500-700 мільйонів гривень через мінімізацію сплати ПДВ, це і відбувається за рахунок використання фіктивних підприємств, т. з. податкових ям. І майже 80 % інвестицій в Україну зроблено українцями саме через офшорні компанії.

Висновки. Офшор — найефективніший на сьогодні метод податкового планування. Цей метод будується на законодавчій базі багатьох країн і є дуже важливою і невід’ємною частиною світової фінансової системи, оскільки дедалі більше компаній і приватних осіб вибирають безподаткову альтернативу. Цінність офшору полягає в абсолютно законному переміщенні капіталу в політично і фінансово стабільні та безпечні країни [3].

З результатів дослідження можна сказати, що створення офшорних компаній є перспективним, перш за все власникам, що будують свій бізнес в офшорах, п роте існування офшорного сектора в економіці гальмує економічний розвиток країни. Ось чому сьогодні необхідна ефективна програма з контролю і боротьби з відмиванням грошей через офшори.

Література:

1. Кабир Л.С. Организация офшорного бизнеса / Л.С. Кабир // М.: Финансы и статистика, 2002.- 314 с.

2. Уманців Ю.М. Офшорне підприємництво у сучасній економіці / Ю.М. Уманців, Ю.А. Швед // К.: Атіка, 2004. – 144 с.

3. Святненко А. Податкові притулки. Офшори як ніколи актуальні [Електронний ресурс] / А. Святненко // Дзеркало тижня. – 2010. - №46 – Режим доступу до журн.: http://www.dt.ua/2000/2675/71008

4. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua