Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Ткаченко О.В., Вишневецька М.О., Гончаренко А.В.

Запорізький національний університет, Україна

ПРОБЛЕМИ ОЦ ІНКИ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ АНИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ П ІДПРИЄМСТВА

Антикризове управління розглядається як самостійний вид професійної діяльності, спрямований на запобігання кризовим явищам та подолання їх у діяльності підприємства на підставі раціонального використання наявних ресурсів і потенціалу виживання, мінімізації матеріальних та фінансових витрат шляхом застосування відповідних втрат, принципів та методів роботи.

Одним з найважливіших завдань суб'єкта антикризового управління є оцінка вартості підприємства та його активів для визначення методичних засад та практичного інструментарію, яким при цьому можна користуватися, а також уточнення об'єктів, що підлягають оцінці мети та обмеженню оцінки. Аналіз завдань антикризового упраління дає змогу визначити основні випадки проведення оцінки вартості п ідприємства та його майна.

При п рогнозуванн і наслідків виникнення ситуації банкрутства , п ерспективна оцінка можливих фінансових наслідків є необхідним етапом проведення діагностики господарсько-фінансової діяльності підприємства . У ході цієї роботи мають бути оцінені ймовірні ф інансові наслідки початку провадження у справі про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності з погляду економічних інтересів його власників , кридиторів підприємства .

Для вирішення проблем суб'єкт антикризового управління повинен здійснити оцінку ліквідаційної вартості наявного майна підприємства, тобто грошових коштів, що можуть бути отримані в наслідок продажу об'єкта оцінки на відкритому конкурентному ринку, якщо термін реалізації буде коротшим від розумно довгого для даного типу об'єктів на даному ринку. Отриманий результат є базою для визначення системи оціночних показникі в , для відображення наслідків виникнення ситуації банкрутства .

Оскільки Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " термін реалізації майна в ході здійснення лі кв ідаційної процедури не обмежено , об'єктом оцінки є упорядкована ліквідаційна вартість , на підставі якої визначають прогнозний обсяг грошових коштів , отриманих після розпродажу активів підприємства протягом такого періоду часу, який дає змогу отримати максимально високі ціни продажу активів для найбільш повного задоволення інтересів держави та кредиторів п ідприємства . Оцінка можливостей відновлення платоспроможності за рахунок реструктуризації активів є о дним з можливих напрямів роботи ф інансового оздоровлення та недопущення банкрутства підприємства .

Реструктуризація активів є дієвим інструментом проведення внутрішньої санації силами самого підприємства без участі кредиторів і участі зовнішніх санаторів.

Обґрунтування можливості та прогнозування результативності також потребують оцінки ліквідаційної вартості окремих елементів майнового комплексу підприємства.

Особливості оціночної д іяльності для розв'язання цих проблем полягають у такому:

– здійснюються визначення та вибіркова оцінка майнових цінностей , які можуть бути продані в потрібні терміни та з мінімальними втратами ;

– об'єктом оцінки можуть виступати як упорядкована , так і примусова лі кв ідаційна вартість майна, вибір між якими залежить від часових обмежень антикризового процесу .

Як відомо , п ід вимушеною ліквідаційною вартістю розуміють оцінку можливого обсягу грошових надходжень від продажу активів підприємства в максимально короткі терміни без належної маркетингової підготовки , як правило, одночасно на одному аукціоні . Цей вид оцінки може застосовувутися для визначення можливих грошових надходжень від реструктуризації частини або повного обсягу активів п ідприємства , яка здійснюється з ініціативи власників підприємства за високого рівня виникнення загрози банкрутства з метою запобігання порушенню справи про банкрутство підприємства . Хоча цей інструмент відновлення платоспроможності п ідприємства розглядає як небажаний для підприємства ( оскільки зменшуються майновий потенціал підприємства та можливості отримання доходів у майбутньому ), його застосування є доцільним виходячи з різниці між обсягами грошових надходжень у разі упорядкованого та примусового продажу і витрат підприємства внасліддок початку проведення судових процедур.

Потреба в оцінці окремих елементів активів п ідприємства виникає також під час проведення санації за ухвалою суду, оскільки одним із законодавчо визначених механізмів її проведення є продаж частини майна боржника .

Оцінка елементів майнового комплексу п ідприємства в ході проведення санації має таку специфіку :

– оцінка майна є обов'язковим елементом п ідготовчої роботи . Її проводять , як правило, залучені та спеціально підготовлені фахівці . Результати оціночної діяльності оформлюють відповідно до чинних стандартів та вимог ;

– об'єктом оцінки є вимушена ліквідаційна вартість майнових цінностей, яки попередньо визначені керуючим санацією та зафіксовані в плані санації, погодженому з кредитором підприємства. Терміни проведення продажу також зафіксовані в плані санації ;

– п ід час визначення ціни майнових об'єктів слід враховувати особливисті законодавчо регламентованих форм продажу (на відкритих чи закритих торгах - для майна боржника , щодо обігу якого встановлено обмеження ). Завданням оцінки в цих умовах є максимальне стимулювання платоспроможного попиту для забезпечення реалізації майна бажано на одних торгах;

– результати оцінки не є остаточними для визначення початкової ціни , оскільки відповідно до Закону початкову ціну майна боржника , що виставляється на торги, визначає керуючий санацією .

З метою п ідвищення ефективності продажу частини майна для фінансового оздоровлення підприємства та захисту інтересів кредиторів доцільно залучати експертів-оцінювачів .

Альтернативою розпродажу майна п ідприємства окремо є продаж підприємства як цілосного майнового комплексу. Використання цього антикризового інструмента може мати місце як в процесі санації , що проводиться з іціативи власника п ідприємства , так і в ході санації за ухвалою суд у.

У будь-якому випадку необхідним етапом п ідготовчої роботи є оцінка вартості підприємства , яке є об'єктом купівлі-продажу . Об'єктом оціночної д іяльності є вартість діючого підприємства , тобто вартість цілосного майнового комплексу як системи взаємопов'язаних майнових цінностей . П ід час оцінки враховують вартість нематеріальних активів , яка не відображена в бухгалтерському обліку ( бізнес-технологія , комерційні зв'язки тощо ), а також перспективи подальшого розвитку підприємства , зокрема майбутні доходи та прибутки , які потенційно можуть бути отримані . При цьому беруть до уваги , що вартість підприємства в цілому більша ві д суми вартості окремих видів активів .

Отже , оціночна д іяльність у ході здійснення антикризового управління характеризується багатоаспектністю та специфічністю , що зумовлює потребу в розроблені методологічних засад та адекватного практичного інструментарію .