Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Шадура-НикипорецьН.Т.

Чернігівський державний технологічний університет , Україна

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

Дослідженню проблем теорії та практики організації господарювання сфери продовольчого забезпечення країни та регіонів присвячені праці П.П.Борщевського, М.П.Бутка, Б.М.Данилишина, Л.В.Дейнеко, С.І.Дорогунцова, М.І.Долішнього, П.Т.Саблука, М.П.Сичевського, Л.В.Страшинської, В.М.Трегобчука, Л.Г.Чернюк, І.Р.Юхновського та ін. Існуючі наукові праці мають велике теоретико-практичне значення, проте не висвітленими залишаються питання впливу інноваційно-інвестиційних змін у продовольчій сфері на динаміку сталого економічного зростання регіону.

Функціонування регіонального харчопродовольчого комплексу (РХПК) супроводжується розвитком досить складної системи міжгалузевих взаємовідносин, від ступеня ефективності якої в значній мірі залежить кінцевий результат щодо задоволення потреб населення в продуктах харчування і отримання всіма учасниками господарської діяльності регіону належного ефекту. Ефект (економічний, соціальний, екологічний, ресурсний, науково-технічний) виникає не лише у суб'єктів РХПК (прямі ефекти), а й поза його межами (опосередковані ефекти). Опосередковані ефекти проявляються як результати отримані суб’єктами регіональної економіки та справляють позитивний вплив на сталий розвиток регіону через зростання зайнятості, забезпечення бюджетоформування, структурних трансформацій та інфраструктурного розвитку. При цьому виникає мультиплікативний ефект (ефект примноження), який в загальному підсумку проявляється в прирощенні валового регіонального продукту (ВРП) та може бути вербально представлений у низці взаємозумовлених процесів.

Вкладання коштів у інноваційний розвиток і підвищення концентрації інфраструктури РХПК у розмірі ? K спровокує зміну ВРП на величину ? ВРП . Щоб кількісно виміряти величину впливу зміни капіталовкладень у інноваційно-інвестиційний розвиток інфраструктури РХПК на величину зміни ВРП скористаємось виробничим методом для обрахунку ВВП зміст котрого полягає у сумуванні доданих вартостей всіх галузей (видів діяльності) регіону. Аналітична формула для обрахунку ВРП за виробничим методом має вигляд:

Формула , (1)

де Д В і – додана вартість і-тої галузі (виду діяльності);

і– галузь (вид діяльності) регіону;

n – кількість галузей (видів діяльності) в межах регіону.

До складу доданої вартості включається оплата праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, прибуток та інші витрати, тобто виручка підприємства (обсяг реалізації продукції у грошовому виразі) за вирахуванням матеріальних витрат (спожитої проміжної продукції). Це означає, що додану вартість можна представити у вигляді добутку обсяг реалізації продукції і-тої галузі у грошовому виразі (Q і ) на частку доданої вартості і-тої галузі у вартості одиниці продукції (? і ). Обрахунок частки доданої вартості і-тої галузі у розрахунках доцільно проводити на основі офіційних статистичних даних, зокрема можна оцінити за питомою вагою матеріальних витрат. Таким чином, формула (1) набуває вигляду:

Формула . (2)

Додаткові капіталовкладення у будівництво, реконструкцію, модернізацію спеціалізованої інфраструктури РХПК забезпечують інноваційне оновлення продовольчої сфери та пропорційність розміщення і концентрації інфраструктури та ультраструктури. Такі зміни справлять позитивний вплив на результативність РХПК, що знайде відображення у зростанні обсягів реалізації продуктів харчування ( ? Q ХП ) та зміні частки доданої вартості галузі ( ? ? ХП ) за рахунок зниження матеріало- та енергомісткості продукції. Кількісно взаємозв’язок між додатковими інвестиціями та прирощенням обсягу виробництва РХПК може бути визначений через акселератор (?), котрий показує кількість капіталу необхідну для виробництва додаткової одиниці продукції та характеризує технологічний уклад суспільства.

У наступних періодах розширення продовольчої сфери виробництва в межах регіону спонукає розширення попиту на товари виробничого призначення (засоби праці та предмети праці), тобто спровокує зміну масштабів виробництва суміжних з продовольчою сферою галузей регіональної економіки. Зміни доданої вартості, викликані прирощенням обсягів реалізації всіх суміжних з харчовою промисловістю галузей економіки регіону, в підсумку призведуть до додаткового зростання величини ВРП, що у вигляді ланцюгової реакції спонукає наступні зміни обсягів виробництва і прирощення доданої вартості у всіх галузях регіону. Кількісний взаємозв’язок між зміною ВРП та доданою вартістю галузей регіону може бути визначений за допомогою коефіцієнта еластичності (? і ), котрий показує ступінь чутливості зміни доданої вартості і-тої галузі до зміни величини ВРП.

В результаті динамічних змін відбуватиметься поетапне прирощення величини ВРП, котре з кожним наступним циклом буде зменшуватись. Розглянутий мультиплікаційний ефект в підсумку призведе до збільшення величини ВРП, будуть створені передумови структурних зрушень, котрі необхідні для підтримки темпів сталого економічного зростання регіону, а умова довгострокової регіональної рівноваги набуде вигляду:

Формула . (3)

Щоб визначити загальну зміну ВРП вирахуємо з умови динамічної рівноваги (рівняння 3) початкову умову рівноваги (рівняння 2):

Формула . (4)

Аналітичний вираз, котрий у формулі (4) стоїть перед ? К являє собою мультиплікатор інфраструктурного розвитку (µ ІР ). Він показує на скільки одиниць зміниться ВРП при збільшенні капіталовкладень у інноваційний розвиток спеціалізованої інфраструктури РХПК на одну грошову одиницю. Його формула набуває аналітичного виду:

Формула . (5)

Загальне прирощення ВРП ( ? ВРП) являє собою суму безпосереднього прирощення (викликане зміною обсягів реалізації продуктів харчування: Формула ) та індуційованого прирощення (викликане опосередкованою зміною обсягів реалізації всіх видів діяльності регіону). Графічно послідовна схема дії мультиплікатора інфраструктурного розвитку представлена на рис. 1

Початкова регіональна рівновага характеризується т . Е 0 , котрій відповідає величина ВРП 0 . Прирощення доданої вартості РХПК, що виникає в наслідок зростання капіталовкладень у спеціалізовану виробничу інфраструктуру, зміщує графік сумарної доданої вартості регіону вгору на величину Формула (т. L). Така зміни доданої вартості відобразиться у зростанні ВРП на таку ж величину Формула (т.J). ВРП набуде значення ВРП ХП , однак потрапивши до стану рівноваги економіка регіону не набуде статичного значення, а продовжить реагувати на попереднє розширення. За рахунок спровокованого РХПК розширення суміжних з ним галузей відбудеться прирощення доданої вартості і економіка переміститься у т . М. На таку ж величину зросте і ВРП, перемістившись у т . L (JM=ML). Прирощення масштабів виробництва суміжних галузей надасть поштовх для подальшого розширення економіки регіону (т . N) та прирощення ВРП. Така ланцюгова реакція буде відбуватись доки економіка не прийде до т . Е 1 , котрій відповідає величина ВРП 1 .

Схема дії мультиплікатора інфраструктурного розвитку

Рисунок 1. Схема дії мультиплікатора інфраструктурного розвитку

Загальна зміна ВРП ( ? ВРП) являє собою суму безпосереднього та індуційованого прирощення ВРП. Величина індуційованого прирощення, що спричинене ланцюжковою реакцією суміжних видів діяльності регіональної економіки визначається перш за все рівнем комплексності і пропорційності її розвитку: чим більш тісний взаємозв’язок між галузями економіки регіону, тим сильнішою буде ланцюгова реакція індуційованого прирощення ВРП.

Література:

1. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) [Наукова монографія] / С.А.Єрохін. – К.: Світ Знань, 2002. – 528 с.

2. Жукова Н.Ю. Совершенствование методики оценки экономической эффективности трансформации регионов: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / ГОУ ВПО «Удмуртский государственный Университет» – Пермь, 2006. – 28 с.