Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Бабаліч Ю.С.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СТРАТЕГІЧНИЙ М АРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НОВОГО ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА

З розвитком ринкових відносин в економіці України відбувається становлення і формування конкурентного середовища . Така ситуація потребує вирішення важливих проблем у сфері управління розвитком підприємств.

Багато вітчизняних підприємств запроваджують в своїй діяльності інноваційну стратегію. Це свідчить про те, що широке впровадження інновацій, навіть в умовах кризи, має позитивний вплив на ефективність виробництва та розвиток підприємства. Тому, виходячи із складності процесів, що відбуваються в економіці, виникає необхідність наукового аналізу, розробки і впровадження сучасних ринкових технологій управління інноваційною діяльністю. Одним із дійових підходів до удосконалення методів управління інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки визнано інноваційний маркетинг.

Організація управління інноваційною діяльністю на принципах маркетингу дозволяє зменшити негативний вплив зовнішнього середовища на планування розвитку підприємств та виробництво конкурентоспроможної продукції.

Більшість прогресивних нововведень знаходить реальне втілення в створенні наукомісткої і конкурентноздатної продукції, що є одним з важливих результатів інноваційної діяльності. Конкуренція змушує підприємця постійно шукати і знаходити нові види продуктів і послуг, поліпшувати якість продукції, розширювати її асортимент, знижувати витрати виробництва, оперативно реагувати на зміну бажань споживачів. У той же час конкуренція в області інноваційної діяльності - це свого роду конкурс неординарних рішень науково-технічних, соціально-економічних та інших не менш важливих проблем.

Конкуренція в інноваційній сфері має наступні особливості:

* Конкуренція - головний фактор сприйнятливості підприємства до технічних новинок;

* Конкуренція сприяє тому, що підприємці намагаються освоїти продукцію високої якості за цінами ринку з метою утримання споживачів;

* Конкуренція стимулює використання найбільш ефективних способів виробництва;

* Конкуренція змушує підприємця постійно шукати і знаходити нові види продуктів і послуг, які потрібні споживачам і можуть задовольняти потреби ринку [1].

Для того щоб забезпечити підприємству конкурентоспроможність нового товару на ринку потрібно використовувати стратегічний маркетинг.

Основна мета стратегічного інноваційного маркетингу полягає в розробці стратегії проникнення нововведення на ринок. Тому в основу стратегічних маркетингових досліджень закладається аналіз кон'юнктури ринку з наступною розробкою сегментів ринку, організацією і формуванням попиту, моделюванням поводження покупця.

Стратегічний інноваційний маркетинг визначається сегментированием ринку, позиціонуванням товару. Ключовим моментом стратегії маркетингу є дослідження і прогнозування попиту на новий товар, засноване на доскональному вивченні сприйняття споживачем нововведення. У ході стратегічних досліджень керівник інноваційного проекту повинний визначити: яку продукцію, якої якості і яких споживачів він буде пропонувати. Тому стратегічний маркетинг орієнтований на тісний контакт працівників маркетингових і соціологічних служб підприємства зі споживачем (анкетування, опитування по телефоні, репрезентативні вибірки і т.д.).

Стратегічний маркетинг передбачає наступні кроки:

- Аналіз потреб. Розглядається для кого призначена нова продукція.

- Привабливість. Визначення ступеня привабливості різних ринкових сегментів і вибір одного або декількох цільових ринків для освоєння.

- Конкурентноздатність. Оцінка можливості підприємства конкурувати на ринку.

- Вибір "портфеля продукції". Відбираються продукти з найбільш високим ступенем привабливості для споживачів, і відповідно з високою конкурентоспроможністю.

- Вибір інноваційної стратегії розвитку [2] .

Виконання перерахованих функцій стратегічного маркетингу є найскладнішою проблемою стратегічного менеджменту.

Отже, в умовах жорсткої конкуренції на ринку питання про якість та ціну інноваційного товару відходять на другий план і пріоритетними стають маркетингові рішення, в тому числі вибір і організація маркетингової стратегії підприємства. Інноваційність маркетингу полягає в постійному пошуку удосконалення продукції для досягнення нових рівнів задоволення потреб споживачів та суспільства в цілому. Такий пошук заохочується фактом, що все більша кількість споживачів у світі сповідують пріоритети якості послуг, зручності придбання товарів та споживання над ціновими параметрами. Добробут суспільства визначається не масою чинників виробництва і не об'ємом інвестицій, а ефективністю інноваційної діяльності, що дає кінцевий позитивний результат.

Список літератури:

1. http://revolution.allbest.ru/management/00039836_0.html

2. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб .: Наука, 1996.

3. Артем Белов . Стратегический маркетинг на промышленном предприятии : подходы и проблемы . // Top-Manager, - №21, - 2002 г