Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Гузій І.І.

Національний технічний університет України « Київський політехнічний інститут »

МАРКЕТИНГ ІНОВАЦІЙ

Концепція маркетингу інновацій є основою роботи всієї маркетингової служби, дослідження ринку і пошуків конкурентної стратегії підприємства. Першочерговим завданням підрозділів маркетингу на початковому етапі пошуку інновації стає дослідження ринку: рівня попиту і конкуренції, поведінки покупця і динаміки його переваг, наявності конкуруючих продуктів і можливостей закріплення новинки на ринку.

Стратегія маркетингу, аналіз ринку й оперативний маркетинг складаються з шести принципових етапів:

• загальноекономічного аналізу ринку;

• аналізу економічної кон'юнктури;

• спеціального дослідження ринку;

• розробки стратегії проникнення нововведення;

• оперативних заходів маркетингу;

• оцінки витрат і доходів від маркетингу.

Маркетинг інновацій - маркетингова діяльність з визначення і просування товарів і/або технологій, які мають суттєво нові властивості (стійкі конкурентні переваги). Способи досягнення конкурентних переваг для нових продуктів обумовлюються: унікальністю продукту (лідерство за новизною); мінімальним рівнем витрат («фактором ціни»); найкращою думкою споживачів (лідерство торгової марки) [ 1 ].

У маркетингу інновацій інновації поділяють за ступенем потенціалу:

• радикальні інновації - принципово нові вироби і технології (рідко - абсолютна новизна). Вони нечисленні і, як правило, передбачають появу нового споживача і/або нового ринку;

• комбінаторні інновації - нове поєднання вже відомих елементів і властивостей. Комбінаторні інновації зазвичай спрямовані на залучення нових груп споживачів і/чи освоєння нових ринків;

• модифікуючі інновації - полягають в поліпшенні або доповнення існуючих продуктів. Модифікуючі інновації зазвичай спрямовані на збереження або посилення ринкових позицій підприємства. Об'єктами маркетингу інновацій є: інтелектуальна власність, інвестиції, а також засоби праці і управління. Головним в маркетингу інновацій є дослідження і прогнозування попиту на новий товар, засноване на доскональному вивченні сприйняття споживачем нововведення і значущих для споживача якостей, властивостей товару.

Вплив факторів мікро- і макросередовища сприяють створенню інноваційних продуктів. Основними факторами є:

1. посилення конкуренції;

2. зміни у виробничо-торговому процесі;

3. вдосконалення технологій операцій;

4. зміни в системі оподаткування;

5. досягнення на міжнародному фінансовому ринку

Метою створення і продажу інновації є одержання господарюючим суб'єктом грошей від продажу нових продуктів (операцій) для того, щоб вкласти ці гроші в прибуткові сфери підприємництва, підняти свій імідж на ринку, підвищити свою конкурентоспроможність.

Основними мотивами створення і продажу інновацій для підприємців звичайно є:

• підвищення конкурентоспроможності своїх нових продуктів;

• підвищення свого іміджу на ринку;

• захоплення нових ринків;

• збільшення величини грошового потоку;

• зниження ресурсоємності продукту.

Створення нового товару складається з наступних етапів:

1. Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім – виявляються перспективні напрямки розвитку в існуючих умовах з урахуванням перспектив їх зміни.

2. Генерація ідей іновацій – відбувається генерація ідей нових товарів, технологій, методів організації виробництва і збуту.

3. Відбір ідей – мета: відібрати ідеї, прийняті для реалізації на даному конкретному підприємстві.

4. Розробка задуму товару та його перевірка – визначається ідея товару в доступній і зрозумілій споживачам формі – задумі товару, з ’ ясовується ставлення споживачів до задуму товару.

5. Комплексний аналіз ринку і розроблення стратегії маркетингу з виведення товару на ринок – визначаються ринкові перспективи нового товару, розробляються заходи комплексу маркетингу щодо просування нового товару на ринок.

6. Оцінка можливості досягнення цілей маркетингової програми – мета: оцінити технічну і економічну можливість та доцільність розробки, виготовлення і просування нової продукції на ринок.

7. Розроблення товару – розроблення конструкторської і технологічної документації, воготовлення зразків і їх випробування в лабораторних умовах.

8. Ринкові випробування нової продукції – оцінюється ставлення споживачів до нової продукції, а також ефективність методів її просування на ринок.

Отже, інноваційний маркетинг у сучасному розумінні являє собою єдність стратегій, філософії бізнесу, функцій і процедур управління та методологічної основи.

Література:

1. www.marketologi.ru/lib/slovar/marketing_innovatsyi.html

2. Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика [Текст]/ В. Я. Кардаш. – Київ.: КНЕУ,1999.-124 с. ил, : табл…-Бібліогр. с. 121-123. – 1500 екз. – ISBN 966–574–116–0.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга[Текст]/Ф.Котлер, Г. Армстрогн, Дж. Сондерс, В.Вонг ; под общ. ред. Н.В. Шульгиной ; пер. с англ. – 2-е европ. Изд. – К. ; М. ; СПб. : издат. дом «Вильямс»,2004. – 943 с. – Библиогр. В конце разд. – ISBN 0-13-262254-8 (англ. ). – ISBN 5-8459-0088-3 (рус.).

4. Зозулёв , А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект [Текст] : учёб . п ос./ А.В.Зозулёв . - Харьков : Студцентр , 2005. – 328 с. : ил . ; табл.. – Библиогр . 86 наим (с. 321- 325). – 800 экз. – ISBN 966-7530-38-8 .