Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Іваній І. Ю.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Україна

ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ДОНБАСІ

Для України видобуток вугілля є стратегічно важливим напрямом розвитку економіки країни, забезпечення її національної і енергетичної безпеки та економічної незалежності країни. Від стабільності функціонування вугільної промисловості залежить стан суміжних галузей – металургії та електроенергетики.

Вивчення проблемам теорії, методології та практики стратегічного планування та інвестиційного забезпечення проектів і програм розвитку підприємства присвятили свої наукові праці вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: Р.Л. Акофф , О.І. Амоша , І. Ансофф , М.О. Гракова та інші.

Але в працях цих вчених не були розглянуті всі аспекти даної проблеми. І тому актуальність і значущість проблеми вибору інвестиційних джерел і фінансового забезпечення стратегічних планів розвитку вугільних підприємств є основою даного дослідження.

Важливою складовою частиною системи стратегічного планування на підприємстві є планування інвестицій, розподіл ресурсів і вибір організаційних, технологічних і економічних рішень, що забезпечують досягнення поставлених у плані розвитку цілей. Вибір напрямів вкладення коштів необхідно здійснювати у взаємозв'язку з можливими умовами їх фінансування, технічним рівнем виробництва, умовами збуту виробленої продукції.

Основні напрями інвестиційного забезпечення планів розвитку вугільних підприємств, техніко-технологічного відновлення їх основних фондів шляхом реконструкції та технічного переозброєння визначаються необхідністю вирішення зазначених проблем.

Вугільна промисловість знаходиться на шостому місті (відповідно її частка складає 2,6%) по інвестиційної привабливості у Донецькому регіоні. Про це свідчить рис. 1.

Розподіл інвестицій за галузями у Донецькій області

Рис. 1. Розподіл інвестицій за галузями у Донецькій області

Отже вугільна галузь в Донецькому регіоні потребує в додатковому інвестуванні в порівнянні з іншими галузями. Адже зараз бюджетування вугільних підприємств скоротилося з 50,2 у 2003 році до 24,4% в 2009 [3]. В результаті єдиним засобом подальшої діяльності і виходу з кризи вугільної промисловості є отримання прямих зарубіжних інвестицій.

Засоби залучення прямих зарубіжних інвестицій у вугільну промисловість України, у том числі і Донбасу:

· створення спільних підприємств;

· додаткова емісія акцій;

· залучення засобів міжнародних фінансових організацій;

· реструктуризація підприємств, формування ринку операторів зовнішніх інвестицій.

Існують наступні основні перешкоди притоку прямих зарубіжних інвестицій до України:

- криза у фінансово-економічній системі України;

- відсутність ефективної моделі інвестиційних стимулів;

- політична нестабільність;

- відсутність державних гарантій;

- корумпованість законодавчої, виконавчої і судової влади.

Для розв'язання проблеми інвестиційного забезпечення, а отже - техніко-технологічного розвитку вугільної промисловості України та Донецького регіону в цілому, необхідне реформування всієї сфери управління галуззю [2]. Зокрема, першочерговими заходами повинні стати:

- забезпечення координації стратегій національної безпеки України та енергетичної політики;

- розробка науково-обґрунтованої методики перспективності вуглевидобувних підприємств;

- розробка і реалізація програм економічного розвитку вугільних регіонів у коротко- та довгостроковому періодах.

При цьому, заходи щодо розвитку галузі повинні корегуватися відповідно до наявних фінансових ресурсів.

Література

1. Трифонова О. В. Визначення інвестиційної пріоритетності вугільних шахт [Текст] / Трифонова О.В. // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Вип. 222. – Т. IV . – С. 836–842.

2. Вощилко М. Проблемы угольной промышленности [Текст] / Вощило М. - Зеркало недели . - №14 (693). - 12-18 апреля 2008 г .

3. Інформація про капітальні інвести ції, інвестиції в основний капітал підприємств вугільної промисловості Донецької області за 2002-2008 рр. [Текст]: Лист Державного комітету статистики України Головного управління статистики у Донецькій області № 03/5-18/189 від 21.07.2009 р. - Донецьк, 12 с.